نوامبر 24, 2020

سامانه پژوهشی – مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

۳-۳-۲-۱-۳) بورس ابزارمشتقه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰۳-۳-۳) معرفی بازار .سهام مالزی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱۳-۳-۳-۱) بازار سرمایه اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳۳-۳-۴) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار …

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

** معنی‌داری در سطح ۹۹ درصدبر مبنای جدول شماره ۴-۱۲ آماره F لیمر برای رابطه برآوردی بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل …

سامانه پژوهشی – ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

۲۲۷/۰۰۰۰/۰ ۱۸۶/۰۰۰۰/۰ ۲۴۵/۰۰۰۰/۰ ۱ X5 ۴۰۷/۰-۰۰۰/۰ ۲۲۰/۰-۰۰۰/۰ ۴۴۳/۰-۰۰۰/۰ ۰۹۶/۰-۰۳۸/۰ ۱ بر مبنای محاسبات انجام‌شده در ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل طبق جدول شماره ۴-۱۰ ملاحظه …

فایل دانشگاهی – ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت …

سطح معنی‌دار نتیجه آزمون آزمون فیشرآزمون کای دو ۷۲/۷۷۶/۱۱۹ ۰٫۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰ همسانی واریانس‌ها رد می‌شود. بر مبنای نتایج آزمون به شرح جدول ۴-۱۱، سطح آزمون در …

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳۶

جدول (۴-۹):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی دوربین واتسون آماره فیشر سطح معنی‌دار ۷۷/۱ ۶۸/۲۹۹ ۰۰۰/۰ به‌طوری‌که در جدول شماره ۹-۴ آورده شده است …

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳۵

با توجه به سطح معنی‌دار محاسبه شده در جدول ۴-۷، با عنایت به اینکه سطوح معنی‌دار متناظر با آماره کولموگروف – اسمیرونوف برای متغیرهای مستقل …

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

۱۲/۲ ۳۸/۱ بر مبنای جدول شماره ۴-۴ ملاحظه می‌شود که ارزش دفتری سهام،اندازه شرکت و اهرم مالی تقریباً از توزیع نرمال برخوردار هستند. ازآن‌جهت که …