منبع تحقیق با موضوع فرهنگ سازمانی

0

توسعه بخشیده و مکانهای ذخیره کارآمد (دانش) را انتخاب نمایند.ذخیرهسازی یادگیری حاصله ازشیوه ها، کارکنان را قادر میسازد به:تصمیمگیری در مورد اینکه کدام یک از […]