ژانویه 25, 2021

پایان نامه مدیریت درباره : توسعه اقتصادی

دانش…………………………………………………………………………………………………………………………. 702-12- مارپیچ سه‌گانه…………………………………………………………………………………………………………………….. 762-13- تجاری‌سازی دانش فیشر ………………………………………………………………………………………………………. 772-14- اقتضایی اثربخشی انتقال فناوری……………………………………………………………………………………………… 792-15- فعالیت‌‌های مرحله‌ای توئیس …………………………………………………………………………………………………. 802-16- فراگرد تبدیلی توئیس……………………………………………………………………………………………………………. 812-17- پویای …