می 6, 2021

ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل‌گیری عقلانیت به سوی کاوشی میان‌رشته‌ای در الهیات و علم اثر ونزل‌ هویستین۹۱

دانشکده ادیانپایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دین‌شناسیترجمه فصل دوم و سوم از کتابشکل‌گیری عقلانیت: به سوی کاوشی میان‌رشته‌ای در الهیات و علم اثر ونزل‌ هویستینبه همراه مقدمه …

تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان- قسمت ۱۸

روابط کارکنان     طراحی استراتژی ارتباطات داخلی، تشخیص نیازهای اطلاعاتی کارکنان و مدیران در سطوح مختلف، طراحی رویه ای موثر برای طرح شکایات کارکنان …