نوامبر 30, 2020

مقاله – بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۲۲

فرد کم‌کاری کندفرد کم‌کاری نکندفرد بیکار بمانداین کارگر می‌خواهد ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری خود در طول زندگی را حداکثر نماید. فرض کنید  ‌ارزش فعلی مطلوبیت انتظاری …

سایت مقالات فارسی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

راحتی محاسبه و تحلیل (خدادادکاشی و شهیکیتاش، ۱۳۸۴). در این مطالعه، برای اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. همچنین، به …

تحقیق دانشگاهی – رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

از دیدگاه تاریخی، درک ما از مدیریت سود تحت تأثیر وقایع زیادی نبوده است. می‌توان این وقایع را در سه طبقه پژوهش‌های نظری، تجربی و …

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس …

(رونن و یاری، ۲۰۰۸: ۲۵-۲۶)در ادامه به تعاریف مختلف موجود مدیریت سود می‌پردازیم و مشخص می‌کنیم که هر کدام از این تعاریف در کدام طبقه …

رابطه بین رقابت در بازار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در …

۳-۸- روش گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………۶۶۳-۹-۱- چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی…………………………………………………………………………………..۶۷۳-۹-۲- تحلیل همبستگی در الگوهای …