ژانویه 25, 2021

فایل – تحولات یمن (۲۰۱۱ ۲۰۱۴) و سیاست خارجی ایران و عربستان در خصوص این کشور- قسمت …

۳-۱۰- تمرکز زدایی و تشکیل دولت فدرال ۸۶۳-۱۱- دیدگاه قبایل به طرح فدرالیزه منصور هادی ۸۷۳-۱۲- سیاست آمریکا در قبال منصور هادی ۹۰فصل چهارم: مقایسه …

مقاله علمی با منبع : بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۱۱۴

طاهری. عبدالله، (۱۳۸۲)، ” تحلیل مزد و بهره وری در صنایع ایران “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۱۷، ۱۴۶- ۱۲۵٫طائی. حسن، بهرامی. جاوید، باقری. نازیلا، …

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۴۸

۰٫۳۹۲۴۰۳ ۳۱۵۰ ۰٫۳۶۶۲۷۸ ۲۷۳۱ ۰٫۵۷۴۸۱۸ ۲۳۲۰ ۰٫۳۵۷۴۱۹ ۱۷۲۱ ۰٫۴۱۲۱۴۲ ۳۱۹۰ ۰٫۴۱۲۳۲۶ ۲۷۳۲ ۰٫۵۴۲۸۹۸ ۲۴۱۱ ۰٫۴۸۳۹۹۱ ۱۷۲۳ میانگین کل سطح کارایی صنایع کارخانه‌ای ۰٫۴۲۱۱۷۳ مأخذ: محاسبات …

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۳۶

۲۱۲۰۴۲۱۵ ۲۹۱۱ ۱۵۸۶۹۱۸۶ ۲۱۰۱ مأخذ: محاسبات تحقیق سنجش کارایی به روش حداکثر درست نمایی(ML) در صنایع ایرانیکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد ‌‌یک صنعت، ارزیابی مرز …