نوامبر 24, 2020

قانون مدنی

1) احراز رشد برای اینکه رشد شخص احراز گردد، باید از وی تحقیق و آزمایش به عمل آورد. آزمایش شخص شیوه خاصی ندارد، بلکه باید …