قانون آیین دادرسی مدنی

آیه ۶ سوره نساء: کودکان را بیازماید تا وقتی که به حد بلوغ نکاح (جنسی) برسند پس اگر رشدی در آنان یافتند، اموالشان را به…

فقهای امامیه

در جلد دوم قانون مدنی وضعیت متفاوتی وجود دارد، در مواردی از قانون مدنی از بلوغ سخن به میان آمده است که در این خصوص…

قانون آیین دادرسی مدنی

۷- سن ۱۸ سال مطرح در موارد مذکور شمسی میباشد هر چند قید شمسی یا قمری بودن نیامده است ولی از ماده واحده راجع به…

نکاح و طلاق

۱- حداقل سن لازم نکاح برای ذکور ۱۸ و اناث ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. ۲- معافیت از سن، طبق شرایطی پیشبینی شده…

قانون مدنی

۱) احراز رشد برای اینکه رشد شخص احراز گردد، باید از وی تحقیق و آزمایش به عمل آورد. آزمایش شخص شیوه خاصی ندارد، بلکه باید…

دفاتر اسناد رسمی

– آیه کریمه «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یلج اشده» اگر از عمر سفیه ۲۵ سال بگذرد و به بلوغ برسد صلاحیت…

آموزش و پرورش

شکی نیست که بهترین اعمال عبودیّت و بندگی و عبادت خداوند متعال است، ولی باید توجه داشت عبادت آن وقتی اثر مطلوبی خویش را بر…

رشد اجتماعی

پس قیاس عقل تشخیص بدی و خوبی است و مقیاس رشد تشخیص نفع و ضرر است و ممکن است کسی به سن کبر برسد و…

تعلیم و تربیت

وقتی به تعریف و مفهوم این نوع عقبماندگان ذهنی نگاه میکنیم میبینیم هر چند آنها از هر حیث مستحق حمایت قانون هستند ولی کمتر بدانها…

سازگاری اجتماعی

۲) مفهوم رشد در فقه عامه بطور کلی در مفهوم رشد بین فقهای اسلامی از جمله حنفی اختلاف نظر است که اساساً دو ایده را…