نوامبر 28, 2020

منبع پایان نامه درمورد حمایت خانواده

……………………………………………………………. 14
بند اول : روایات نقل شده از پیامبر(ص) …………………………………………………………………………… 14
بند دوم : روایات نقل شده از ائمه معصوم علیهم السلام ……………………………………………………….. 16
مبحث سوم : پیشینه قانونی سازش …………………………………………………………………………….. 18
گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق …………………………………………………………………………… 18
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ……………………………………. 18
الف ) سازش در محاکم صلحیه ………………………………………………………………………………………….. 18
1 ) سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیّت صدور حکم دارد …………………………………….. 19
2 ) سازش در مواردی که محکمه صلح صرفاً حق اصلاح ذات البین دارد ……………………………….. 20
ب ) سازش در محکمه ابتدایی …………………………………………………………………………………………… 21
1 ) سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی ……………………………………………………….. 21
2 ) سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی …………………………………………………………… 22
ج ) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی …………………………………………………………. 22
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ………………………………………………………………. 23
الف) سازش در دادگاههای بخش ………………………………………………………………………………………. 24
1 ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی و صدور حکم می شد …………………………………………. 24
2) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش ……………………………………………………. 25
ب) سازش در تمامی دادگاهها …………………………………………………………………………………………… 27
گفتار دوم : جایگاه سازش در قوانین جاری ………………………………………………………………………… 29
بند اول : سازش در قوانین ماهوی …………………………………………………………………………………….. 29

بند دوم : سازش در قوانین شکلی …………………………………………………………………………………….. 30
الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ………………………………………………………………….. 30
ب) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 …………………………………………………………………. 31
ج) قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ………………………………………………………………………….. 33
د) سازش در سایر قوانین …………………………………………………………………………………………………. 34
مبحث چهارم : شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش ……………………………………………… 36
گفتار اول : شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش …………………………………………………. 36
بند اول : اهلیت قانونی ……………………………………………………………………………………………………….. 36
بند دوم : داشتن سمت ………………………………………………………………………………………………………… 38
الف ) اصیل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
ب ) نمایندگی و اقسام آن …………………………………………………………………………………………………….. 39
1 ) نمایندگی قانونی …………………………………………………………………………………………………………. 39
2 ) نمایندگی قضایی ………………………………………………………………………………………………………….. 40
3 ) نمایندگی قراردادی ………………………………………………………………………………………………………. 42

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

نوشته ای دیگر :   خرید و دانلود پایان نامهروزنامه نگاران

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم : ذینفع بودن …………………………………………………………………………………………………………….. 42
بند چهارم : بررسی سایر شرایط اقامه دعوا ……………………………………………………………………………….. 43
گفتار دوم : شرایط لازم جهت تحقق سازش …………………………………………………………………………….. 44
مبحث پنجم : دعاوی قابل سازش ………………………………………………………………………………………….. 48
گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است ………………………………………………………………………. 48
گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند ……………………………………………………….. 49
بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی ………………………………………………………………………………. 49
الف) مفهوم اموال عمومی و دولتی …………………………………………………………………………………………. 50
1 ) مفهوم مال ……………………………………………………………………………………………………………………… 50
2 ) مفهوم اموال عمومی ………………………………………………………………………………………………………… 50
3 ) مفهوم اموال دولتی ………………………………………………………………………………………………………….. 51
ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی براساس اصل 139 قانون اساسی …………………………… 52
1 ) منظور از صلح دعوا ………………………………………………………………………………………………………… 53
2 ) زمان اجرای تشریفات مقرر در اصل 139 ق.ا …………………………………………………………………… 55
ج ) بررسی اموال شرکتهای دولتی ………………………………………………………………………………………… 55
1 ) مفهوم شرکت دولتی ………………………………………………………………………………………………………. 56
2 ) بررسی شمول یا عدم شمول اصل 139 ق.ا بر اموال شرکت های دولتی ………………………….. 56
بند دوم : بررسی سازش در دعاوی تاجر ورشکسته ………………………………………………………………….. 57
الف) مفهوم ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………………. 57
1) مفهوم عرفی ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………….. 57
2) مفهوم حقوقی ورشکستگی …………………………………………………………………………………………….. 58
ب) وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته …………………………………………………………………….. 58
1) سازش در دعاوی غیر مالی …………………………………………………………………………………………….. 59
2) سازش در دعاوی مالی ………………………………………………………………………………………………….. 59
ج) بررسی قرارداد ارفاقی …………………………………………………………………………………………………….. 61
گفتار سوم : بررسی سازش در برخی امور خاص …………………………………………………………………… 62
بند اول : سازش در امور حسبی ……………………………………………………………………………………………. 62
الف) مفهوم امور حسبی ……………………………………………………………………………………………………….. 62
ب) مصادیق امور حسبی و بررسی سازش در آنها …………………………………………………………………….. 63
بند دوم : سازش در امور کیفری …………………………………………………………………………………………… 67
الف) سازش در جنبه عمومی ………………………………………………………………………………………………… 67
ب) سازش در جنبه خصوصی ………………………………………………………………………………………………. 68
مبحث ششم : بررسی سازش وامکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث …………………………………. 69
گفتار اول : سازش و ورود ثالث ……………………………………………………………………………………………. 69
گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث ………………………………………………………………………………………. 70
گفتار سوم: سازش و تعهد ثالث …………………………………………………………………………………………….. 70
گفتار چهارم: سازش و ضمانت ثالث ……………………………………………………………………………………… 72
مبحث هفتم: نقش قضات و وکلا در تحقق سازش ………………………………………………………………… 73

گفتار اول: نقش قضات در تحقق صلح و سازش ………………………………………………………………………. 73
بند اول: تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین دعوا به سازش …………………………….. 73
بند دوم: ضمانت اجرای استنکاف قاضی از قبول درخواست سازش …………………………………………….. 74
گفتار دوم: نقش وکلا در تحقق صلح و سازش ………………………………………………………………………… 75
بند اول: وظیفه وکلای دادگستری برای تشویق به سازش …………………………………………………………… 75
بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش ……………………………………………. 76
بند سوم: وکیل مجاز برای نیابت در سازش …………………………………………………………………………….. 77
مبحث هشتم: تدابیر قانونی جهت صلح وسازش در دعاوی خانوادگی ………………………………….. 79
گفتار اول: تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه ……………………………………………………………………………… 79
گفتار دوم: تأسیس مراکز مشاوره خانواده ………………………………………………………………………………… 79
گفتار سوم: ارجاع به داوری ………………………………………………………………………………………………….. 81
گفتار چهارم: ارجاع به شورای حل اختلاف ……………………………………………………………………………… 83
گفتار پنجم: توافق در بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش ………………………………………………………. 84
فصل دوم: بررسی سازش در حقوق ایران
مبحث اول : مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا وبعد از آن ……………………………………. 85
گفتار اول : سازش در دادگاه ……………………………………………………………………………………………………. 85
بند اول : دادگاه دارای صلاحیت ………………………………………………………………………………………………. 86
بند دوم : تشریفات سازش در دادگاه، قبل از اقامه دعوا ……………………………………………………………….. 89
الف) اقدامات خواهان سازش ………………………………………………………………………………………………….. 89
1 ) درخواست کتبی سازش …………………………………………………………………………………………………….. 89
2 ) ضمائم درخواست …………………………………………………………………………………………………………….. 90
3 ) هزینه درخواست ………………………………………………………………………………………………………………. 91
ب) اقدامات دادگاه پس از وصول درخواست سازش ………………………………………………………………….. 91
1 ) ارجاع به یکی از شعب و تعیین وقت جلسه سازش ……………………………………………………………… 91
2 ) دعوت به جلسه سازش …………………………………………………………………………………………………….. 92
ج) عکس العمل خوانده نسبت به دعوت نامه سازش ………………………………………………………………. 92
1 ) عدم تمایل به سازش

نوشته ای دیگر :   دانلود تحقیق با موضوعاعلامیه جهانی حقوق بشر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *