وسایل ارتباط جمعی

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

وینر در یکی از مقالات خود تحت عنوان «شرکت در سیاست و توسعه سیاسی» که در کتاب نوسازی اجتماعی او آمده است عقاید خود را […]

ارتباطات میان فردی

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

اشاعه به عنوان نوع خاصی از ارتباط معطوف به گسترش نوآوری ها تعریف شده است. در بحث الگوی جریان دو مرحله ای دیده ایم که […]

انتخابات ریاست جمهوری

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

نظریۀ مربوط به برجسته سازی توسط رسانه ها، حاکی از ان است که دستور کار عمومی-انواع چیزهایی که مردم دربارۀ آنها بحث می کنند، به […]

ساختارهای اجتماعی

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

الف – مشارکت ابزاری : در این نوع مشارکت انسان ها وسیله هستند و اغلب ترجیح داده می شود که همه مردم بر اساس یک […]

استفاده از تلویزیون

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

نمودار 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون 100نمودار4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رادیو 101نمودار 4-10- توزیع پاسخگویان بر حسب […]

دانشگاه شهید بهشتی

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

106- محبی، فاطمه السادات؛ زهره، سمیعی. آسیب شناسی اجتماعی زنان 2. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، ش 13، پاییز 1380107- محلاتی، ذبیح الله. ریاحین الشریعه در […]

دانشگاه فردوسی مشهد

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

58- زنجانی، حبیب الله. جمعیت وتوسعه، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی، (1371)59- زیبایی نژاد، محمد رضا. اشتغال زنان؛ پیامدها و رویکردها. قم: مرکز امور زنان […]

موانع فرهنگی اجتماعی

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

34- حشمت الواعظین قمی، سید ممد تقی. الگوی زن اصیل و آزاد درعصر انقلاب، جلد اول و دوم، تهران: بی نا، (1357)35- حقانی زنجانی، حسین. […]

خانواده در اسلام

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

10- انصاریان، حسین. “نظام خانواده در اسلام”. قم، انتشارات ام ابیها، تابستان 1379، ص38311- بارکر، فیلیپ. خانواده درمانی پایه. ترجمه ی محسن دهقانی و زهره […]

پیشرفت و عقب ماندگی

آوریل 23, 2019 fIf46eIpB2 0

در فرهنگ اسلامی از بیکاری و انسان بیکار به صید گاه شیطان تعبیر شده است و سرچشمه بسیاری از مفاسد، هدر رفتن عمر و توان […]