پایان نامه با کلید واژه های فراوانی، درصدی، آموزشی، 0/100

دسامبر 30, 2018 mitra2--javid 0

کاروتحصیلات چگونه است؟ جدول (1-4) مربوط به تعدا معلمان و نوع مدرک آنها فراوانی تراکمی درصدیفراوانی درصدیفراوانیشاخصهانوع مدرک9/69/62دیپلم(1)6/587/5115فوق دیپلم(2)0/1004/4212لیسانس(3)10000فوق لیسانس(4)1000/10029کل نمودار(1-4) مربوط به تعدا معلمان […]

پایان نامه رایگان با موضوع مهارت حل مسئله، سطح معنادار، محل سکونت، گروه مرجع

دسامبر 30, 2018 mitra2--javid 0

تعداد درصدفراوانیعوامل آموزشی تعداددرصدترم تحصیلیترم 1728/17رضایت از رشته تحصیلیبسیار زیاد491/12 ترم 2409/9 زیاد1541/38 ترم 3756/18 متوسط1501/37 ترم 4369/8 کم328 ترم 5651/16 بسیار کم197/4 ترم 6329/7جمع404100 […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مهارت حل مسئله، سطح معنادار، محل سکونت، گروه مرجع

دسامبر 30, 2018 mitra2--javid 0

سب عوامل آموزشی کیفی فراوانیعوامل آموزشی تعداد درصدفراوانیعوامل آموزشی تعداددرصدترم تحصیلیترم 1728/17رضایت از رشته تحصیلیبسیار زیاد491/12 ترم 2409/9 زیاد1541/38 ترم 3756/18 متوسط1501/37 ترم 4369/8 کم328 […]