یونان قدیم

Off By
دانلود پایان نامه

صورت های فلکی
4-3-1-کهکشان
مجره،گروه عظیمی از ستارگان واجرام سماوی دیگر هستند.کهکشان ها در عالم به صورت جزایری درآمده اند که به وسیله فضای رقیقی از یکدیگر جدا می باشند. کهکشان ها عبارتند از: کهکشان راه شیری که مجموعه تقریباً ده بقوه یازده 10ستاره است که خورشید نیز درمیان آنهاست . این کهکشان دارای ساختمانی تقریباً به صورت صفحه مارپیچی است که طول مقطع آن تقریباً به فاصله 10(ده به قوه پنج) سال نوری ومرکز آن دارای تحدب است .
منظومه شمسی ، نزدیک مرکز این صفحه تقریباً به فاصله 3/5 شعاع صفحه از مرکز است . کهکشان های مارپیچی که درآن ستارگان وگرد وغبار وابرهای گازی دریا بازوهای مارپیچی متمرکز شده اند . به نظر می رسد که این نوع کهکشان ها از کهکشان های بیضوی نتیجه شده باشند .تعداد کهکشان های مارپیچی درکیهان زیاد است . بازوهای این کهکشان از ستارگان جوان وسحابیهای تاریک وروشن تشکیل یافته است . منظومه کهکشان راه شیری وکهکشان دجاجه از نوع کهکشان مارپیچی هستند (فرهنگی اصطلاحات علمی )
کهکشان یا کاهکشان شباهتی به کاه ریخته دارد (فرهنگ نظام ) عربی از مجره وشکل راهیست که شبها در آسمان پدید می آید (برهان ) وعوام آن را راه مکه می گویند . در افسانه های یونان قدیم کهکشان را جای پای خدایان می دانستند که بر آسمان عبور می کنند ونیز راهی بوده که مومنان را به بهشت می برده ، مصریان آن را رودی تصور می کردند که ارواح فراعنه درآن قایق رانی می کنند. (نجوم برای همه /18)
«مجره را پارسیان راه کهکشان خوانده وهندوان راه بهشت، ازجمله شدن (اجتماع) بسیارستارگان است از جنس ستارگان ابری واین جمله بردایره ای بزرگ است که بردو برج جوزا وقوس می گذرد…»(التفهیم /225)
گویا برای اولین بار دمکریت یونانی حدس زد که کهکشان از اجتماع میلیون ها ستارگان ضعیف تشکیل شده گفته او پس از هزار وششصد سال با اختراع دوربین گالیله تایید گردید ونخستین منجمی که کهکشان را با دقت مورد مطالعه قرار داده است ، سرویلیام هرشل بود . او نظر داد که کهکشان از توده بزرگ ستارگان تشکیل شده ستارگان کهکشان امروز بالغ بر دویست هزار میلیون تخمین زده می شود واین ستارگان تقریباً به شکل عدسی مجاور یکدیگر قرار دارند . خورشید با منظومه خود یکی از ستارگان متوسط کهکشان است ودرداخل استوا کهکشان به فاصله هزار سال نوری از مرکز آن قرار گرفته است . اعتقاد به انبوهی از ستارگان درکهکشان مورد اعتقاد انوری شاعر ومنجم ایرانی نیز بوده است . کهکشان با نام عربی خود (مجره) در شعر فارسی منبع تشبیعات وتعبیرات مختلف است .(مصفی 1366: 641،642)
کهکشان در اشعار ظهیر :
راه نجات بسته شود بر زمین چنانک مرگ از حذرنشان به ره کهکشان دهد ص86ب3
آنک گرا اسبش زراه کهکشان آخور کند خوشه گندم شود درآخور خورشید کاه ص158ب15
از بهر مرکبت که سزد نعل او هلال شد کهکشان چو آخر وپروین چو تو بره ص163 ب 10
4-3-2-صورت های فلکی شمالی
بر حسب رصد ونام گذاری قدیم نوزده صورتند وکتب نجومی دیگر دو صورت دیگر برآن افزوده وبیست ویک صورت قلمداد کرده اند که عبارتند از : (مصفی ، 1366 : 478).
1.دب اصغر یا خرس خرد یا خرس کوچک
2.تنین یا اژدها یا مار بزرگ
3. دب اکبر یا خرس بزرگ
4.قیقاوس یا ملتهب
5. عوا یا بانگ کننده ، صیاح ونقار یا حارس الشمال .
6. اکلیل شمالی یا فکه ، افسر ، کاسه ی یتیمان یا کاسه ی درویشان .
7. الجائی علی رکبتیه یا زانو زده یا رقص .
8. شلیاق یا لوار ، چنگ رومی ، کشف ، اوز یا سلحفاه .
9. دجاجه یا طائر یا ماکیان .
10. ذات الکرسی یا خداوند کرسی .
11. بر شاوش یا برساوس یا حامل رأس الغول .
12. ممسکه الاعنه یا دارنده ی عنان .
13و14.حوا وحیه یا مار افسای ومار .