کیمیای سعادت

Off By
دانلود پایان نامه

18) درایتی، مصطفی؛ و دیگران .نمایه نامه موضوعی صحیفه سجادیه جامعه. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1377ش.
19) رازی، ابن مسکویه. تهذیب الاخلاق. ترجمه و توضیح دکتر علی اصغر حلبی، تهران: اساطیر، چاپ اول، 1381ش.
20) . کیمیای سعادت: ترجمه طهاره الاعراق. تهران: دفتر نشر میراث مکتوب، چاپ اول، 1375ش.
21) سی.بکر، لارنس. تاریخ فلسفه اخلاق غرب. گروهی از مترجمان، قم: مؤسسه امام خمینی(ره)، 1386ش.
22) سیاح، احمد .فرهنگ بزرگ جامع نوین(سیاح: ترجمه المنجد). ج2، تهران: انتشارات اسلام، چاپ هشتم، 1387ش.
23) شهریاری، حمید. فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی، چاپ دوم، 1388ش.
24) صاحبی، عبدالعلی. راه روشن. ج6، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی ، 1379ش.
25) صالح، محمدعلی. مدینه‌ فاضله(شرح دعای مکارم الاخلاق). تهران: برهان، 1373ش.
26) الصحیفه السجادیه: 1، ترجمه و شرح سید علینقی فیض الاسلام، تهران: فیض الاسلام، 1368ش.
27) طبرسی. مجمع البیان. ج 26، ترجمه سید ابراهیم میرباقری و سایرین، تهران، انتشارات فراهانی، 1360-1350ش.
28) طوسی، خواجه نصیر الدین. اخلاق ناصری. مجتبی مینوی-علیرضا حیدری، تهران: خوارزمی، چاپ ششم، 1384ش.
29) عمید، حسن .فرهنگ عمید. ج3، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1375ش.
30) غزّالی، محمد. احیاء علوم الدین(ربع مهلکات). ج3، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، تهران:انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 1374ش.
31) غزّالی، محمد. کیمیای سعادت. ج2، عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس، چاپ دوم، 1389ش.
32) فرانکنا، ویلیام کی. فلسفه اخلاق. ترجمه هادی صادقی، قم: کتاب طه، چاپ دوم، 1383ش.
33) فلسفی، محمد تقی. شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق. ج1، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، 1372ش.
34) .کودک از نظر وراثت و تربیت. ج2، تهران: هیئت نشر معارف اسلامی، 1364ش.
35) قریشی، علی. قاموس. ج2، تهران: دارالکتب الاسلامیه ، چاپ ششم، 1371ش.
36) کاپلستون، فردریک. تاریخ فلسفه. ج5، ترجمه‌ امیر جلال الدین اعلم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1370ش.
37) گمپرتس، تئودور. متفکران یونانی. ج2و3، ترجمه‌ محمد حسن لطفی، تهران:انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1375 ش.
38) مجتبوی، سید جلال الدین. علم اخلاق اسلامی. ج 3، تهران: حکمت، چاپ نهم، 1389ش.
39) محمد حسین طباطبایی .المیزان فی تفسیر القرآن. ج19، ترجمه‌ محمد باقر موسوی همدانی، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 1374ش.
40) محمدی ری شهری، محمد. میزان الحکمه. ج3، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1366ش.
41) مریم خوشدل روحانی و رقیه بیگدلی. «بررسی تطبیقی آموزه‌ گناه نخستین از نظر اسلام و مسیحیت با تکیه بر آرای علامه طباطبایی و آگوستین». جستارهای فلسفه دین، سال دوم، 1(1392ش):19-46
42) مشیری، مهشید. نخستین فرهنگ زبان فارسی. تهران: سروش، چاپ دوم، 1371ش.