ژانویه 26, 2021

کیفیت گزارشگری مالی

طبق جدول بالا مدل رگرسیونی با توجه به آماره F و به دست آمده معنی‌دار است که این موضوع بیانگر تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی‌داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل که 0.488است می‌توان نتیجه گرفت که در حدود 48.8 درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر 1.674است که چون عددی نزدیک 2 است بنابراین خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
با توجه به مقدار ضریب متغیر اندازه هیات مدیره برابر با 6.347 می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار است بنابراین فرضیه اول پذیرفته می‌شود یعنی اینکه:
” بین اندازه هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.”
با توجه به مقدار ضریب متغیر استقلال هیات مدیره برابر با 1.018می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار است بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می‌شود یعنی اینکه:
” بین استقلال هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.”
با توجه به مقدار ضریب متغیر رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره برابر با 0.338-می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار نیست بنابراین فرضیه سوم رد می‌شود یعنی اینکه:
” بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود ندارد.”
با توجه به مقدار ضریب متغیر سوابق شغلی اعضای هیات مدیره برابر با 0.040-می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار نیست بنابراین فرضیه چهارم رد می‌شود یعنی اینکه:
” بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود ندارد.”
با توجه به مقدار ضریب متغیر دانش مالی اعضای هیات مدیره برابر با 0.035می‌باشد و از نظر آماری معنی‌دار نیست بنابراین فرضیه پنجم رد می‌شود یعنی اینکه:
” بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود ندارد.”
4-5-5 بررسی پیش‌فرض‌های مدل
در مرحله بعد برای اطمینان از درستی آزمون، پیش‌فرض‌های مدل رگرسیون که عبارت است از آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واریانس خطاها، آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته است و در صورت درست بودن آن نتایج آزمون پذیرفته خواهد شد.
4-5-5-1 آزمون مستقل بودن خطاها
یکی از پیش‌فرض‌های مدل رگرسیونی مستقل بودن خطاها (مانده‌ها یا قدرمطلق مقدار واقعی متغیر وابسته منهای مقدار برآورد شده) است برای بررسی این فرض از نمودار استفاده می‌کنیم.نمودار خطاها در مقابل ترتیب زمانی برای فرض مستقل بودن استفاده می‌شود بدین ترتیب که اگر روند این نمودار دارای نظم خاصی باشد (مثلا روند سینوسی و …) خطاها مستقل نیستند. با توجه به نمودار زیر فرض مستقل بودن خطاها پذیرفته می‌شود.
نمودار 4-1: نمودار مستقل بودن خطاها

4-5-5-2 آزمون ثابت بودن واریانس خطاها
یکی دیگر از پیش‌فرض‌های مدل ثابت بودن واریانس خطا است برای بررسی این فرض هم از نمودار استفاده می‌کنیم.نمودار خطاها در مقابل مقادیر برآورد شده برای آزمون ثابت بودن واریانس استفاده می‌شود بدین صورت که اگر شکل کلی (دامنه تغییرات) نمودار بصورت افزایشی یا کاهشی باشد (اصطلاحا نمودار به شکل قیفی به سمت چپ یا راست باشد) واریانس ثابت نیست که با توجه به نمودار زیر فرض ثابت بودن واریانس خطاها پذیرفته می‌شود.
نمودار 4-2: نمودار ثابت بودن واریانس خطاها

4-5-5-3 آزمون نرمال بودن خطاها
از جمله مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. نرمال بودن خطاها بدین معنا است که میانگین خطاها صفر و واریانس خطاها ثابت باشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی‌توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده و نمودار نرمال آن رسم شود و سپس مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد.این فرض با رسم نمودار مستطیلی انجام می‌شود. در این نمودار همان طور که ملاحظه می‌شود مستطیلها نشانگر خطاهای مدل و منحنی رسم شده نمودار نرمال می‌باشد که اگر این دو نمودار بر یکدیگر منطبق باشند ( البته بطور تقریبی) فرض نرمال بودن خطاها پذیرفته می‌شود. (مهمترین قسمتی که از این دو نمودار باید منطبق باشد قله این نمودارهاست)
نمودار 4-3: نمودار نرمال بودن خطاها