ژانویه 16, 2021

کیفیت خدمات الکترونیک

نمودار(4-26): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی…………………………………………………………………….131
نمودار(4-27): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات……………………………………………………………………..132
نمودار(4-28): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی…………………………………………………………………………134
نمودار(4-29): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان………………………………………………………………………..135
نمودار(4-30): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین………………………………………………………………………..137
فهرست اشکال
شکل(2-1): تعریف کیفیت از دید هانسن………………………………………………………………………………………………29
شکل(2-2): زنجیره واکنشی بهبود کیفیت…………………………………………………………………………………………….35
شکل( 2-3 ):مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………..42
شکل(2-4): مدل تحلیل شکاف های پنج گانه کیفیت خدمات………………………………………………………………….43
شکل(2-5)مدل تطبیق تکنولوژی اطلاعات …………………………………………………………………………………………….45
شکل(2-6): مدل بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………….46
شکل(2-7) :مدل مبتنی بر فن آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………48
شکل(2-8):مدل کیفیت خدمات الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..49
شکل(2-9): میزان استفاده ازICT در ایران در مقایسه با جهان…………………………………………………………………….60
شکل(2-10): نقش بانک در تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….65
شکل(2-11):مدل مفهومی تاثیرICT دربهود کیفیت خدمات بانکی براساس الگوی سروکوال……………………….91
ضمائم:
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………149
منابع وماخذ:
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….153
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….158