ژانویه 24, 2021

کشورهای درحال توسعه

ضیایی بیگدلی،محمدرضا.(1388).آرا و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.جلد دوم.چاپ اول. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
عبداللهی،محسن.و میرشهبیز شافع.(1382).مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل.چاپ اول. انتشارات معاونت پژوهش،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
فلسفی.هدایت‌الله.(1390).صلح جاویدان وحکومت قانون:دیالتیک همانندی و تفاوت.چاپ اول. انتشارات فرهنگ نشر نو.
کاتوزیان.ناصر.(1369).ضمان قهری و مسوولیت مدنی. انتشارات دانشگاه تهران.
کدخدایی،عباسعلی.و علی داعی.(1390).سلب مصونیت دولت.چاپ اول. انتشارات اداره چاپ و انتشار.
کریستوفر،وارن و همکاران.(1384).تجربه یک بحران(ریشه‌های سیاسی،حقوقی،مالی بیانیه‌های الجزایر). ترجمه نصرت‌الله حلمی.چاپ اول. انتشارات میزان.
لونفلد،آندریاس اوف.(1390).حقوق بین‌الملل اقتصادی. ترجمه محمد حبیبی مجنده.چاپ اول. انتشارات جنگل.
ماروسی،علی.(1390).گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا.جلد اول.چاپ اول. انتشارات معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
محبی،محسن.(1390).دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا. ترجمه محمد حبیبی مجنده.چاپ دوم. انتشارات شهردانش.
مسعودی،علیرضا.(1384).حقوق بانکی.چاپ اول. انتشارات پیشبرد.
موسی‌زاده،رضا.(1388).سازمان‌های بین‌المللی.چاپ دهم. انتشارات میزان.
موسی‌زاده،رضا.و ابراهیم کوهی.(1389).حقوق سازمان‌های بین‌المللی:حقوق شورای امنیت.چاپ اول. انتشارات میزان.
ویوکانادا،فرانکلین.(1376).تحریم‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل. ترجمه محسنعلی سبحانی.چاپ اول. انتشارات وزارت امور خارجه.
هوهن فلدرن،زایدل.(1391).حقوق بین‌الملل اقتصادی. ترجمه سید قاسم زمانی.چاپ پنجم. انتشارات شهردانش.
مقالات:
احمدی واستانی،عبدالغنی.«شرح مختصر بیانیه‌های الجزایر».مجله حقوقی بین‌المللی.شماره یک.(زمستان 1363).
بهرامی،مهناز. استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.بانک و اقتصاد.شماره‌ سی.(آذر 1391).
توکل‌زاده،حبیب.و شهرام بهمن‌تاجانی.‌«اعمال قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه».فصلنامه راهبرد.شماره شصت‌ و پنج.(زمستان 1391).
جعفری‌صمیمی،احمد.و نوشین احمدی.«استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران».پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.شماره‌ چهار.(بهار 1381).
خزاعی،حسین.«ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان».مجله حقوقی بین‌المللی.شماره سی‌ و پنج.(پاییز و زمستان 1385).
دهقانی،امان‌الله.«اتحادیه اروپا-سیستم بانک مرکزی اروپا و یورو».کار و جامعه.شماره چهل‌و چهار.(مرداد 1381).