کشورهای اسلامی

جوزا
اسد
میزان
قوس
دلو
برج های دارای طبیعت سرد (ماده)
ثور
سرطان
سنبله
عقرب
جدی
حوت
اختر شماران معتقدند که کواکب نر در برج های نر از قوت بیشتری برخوردارند (ماهیار، 1382: 68).
4-3-21-مربع های سه گانه (برج های منقلب وثابت وذوجسدین )
منجمان ایرانی وغیر ایرانی در برخی کشورهای اسلامی ، حرکت ظاهری خورشید در دایره البروج را از نقطه اعتدال ربیعی درنیم کره شمالی وبازگشت دوباره آن به همان نقطه را یک «سال» خوانده اند وهر سالی را چهار فصل نهاده اند . بنابراین در نیم کره شمالی ، فصل بهار در برج های حمل وثور وجوزا ، فصل تابستان دربرج های سرطان واسد وسنبله ، فصل خزان در برج های میزان وعقرب وقوس ، فصل زمستان در برج های جدی ودلو وحوت جای گرفته است.
پس با توجه به طبیعت برج ها ، نخستین برج از هر فصل را برج منقلب ، برج دوم را ثابت ، برج سوم را ذوجسدین خوانده اند . به این ترتیب مربعه های منقلب وثابت وذوجسدین به شرح زیر به وجود آمده است :
برج های حمل وسرطان ومیزان وجدی مربعه منقلب را ساخته اند . وبرج های ثور واسد وعقرب ودلو مربعه ثابت ، وبرج های جوزا وسنبله وقوس وحوت مربعه ذوجسدین را شکل داده اند (ماهیار،1382-69).
4-3-22-برج
برج به معنی قصر وحصار عالی وخانه وجمع آن بروج وابراج است . لفظ «ابراج» درخطبه ی منسوب به قس بن ساعده ایادی که شصت سال پیش از هجرت القا کرده دیده می شود. بروج ، جمع مکسربرج ، سه بار درقرآن کریم دیده شده است: «آیه 16سوره حجرات 2-آیه 61سوره فرقان 3-سوره بروج آیه 1».
«قل لتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السموت وما فی الارض والله بکل شی ء علیم »: ای رسول بگو که شما می خواهید خدا را به دین آگاه سازید وحال آن که خدا آنچه درآسمانها وزمین است همه را می داند وبه کلیّه امور عالم آگاهست .(قرآن کریم – الهی قمشه ای ، آیه 16سوره حجرات .)
«تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً وجعل فیها سراجاً وقمراً منیراً» بزرگوار آن خدایی که درآسمان برجها مقررداشت ودرآن چراغ روشن خورشید وماه تابان را روشن ساخت .
«والسماء ذات البروج » قسم به آسمان بلند که دارای کاخهای با عظمت است (سوره بروج آیه 1)
فلک البروج به اعتبار شش دایره ای که برآن توهم کنند به دوازده قسم متساوی تقسیم شود وهر نصفی به شش ، هر قسمی را از آن برجی خوانند به نامهای : حمل ، ثور، جوزا، سرطان ، اسد، سنبله ؛ میزان ، عقرب ، قوس ، جدی ، دلو، حوت » (فرهنگ نفایس الفنون) کلمه برج با «پیرگس» یونانی به همین معنی بی شباهت نیست واحتمالاً از یک اصل می باشند .
برج اصطلاح نجومی ، عبارت از قوسی است درمنطقه البروج که به سی درجه تقسیم شده است . که یک دوازدهم 360درجه دور دایره عظیمه آن منطقه است وهر قسمت بنام یکی از صور فلکی یا ماه های شمسی است. (ابوالفضل مصفی ، 1366،ص79)
برجها دیدم که از مشرق برآوردند سر جمله در تسبیح ودر تهلیل حّیِ لایموت
چون حمل ، چون ثور، چون جوزا وسرطان واسد سنبله ، میزان وعقرب، قوس وجدی دلو وحوث