کتابداری و اطلاع رسانی

منابع انگلیسی
منابع فارسی
ابوت، کریستین (1377). سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی. ترجمه علیرضا بهمن آبادی. تهران: مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی.
ادوارد، سالیس (1380). مدیریت کیفیت در آموزش. ترجمه علی حدیقی. تهران: هوای تازه.
اسماعیل پور اشکاء، رضا (1372). بررسی نقش مدیریت عالی در سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.
امیران، حیدر (1371). مدیریت مشارکتی از طریق گروههای کنترل کیفی. تهران: امین آذین.
پل، رزویتا؛ بوی خورست، پیتر تی. (1380). ارزشیابی کیفی: رهنمود های بین المللی برای سنجش عملکرد کتابخانه های دانشگاهی. ترجمه عبدا… نجفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
تابنده، فاطمه (1383). “مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانههای دانشگاه شیراز در اعمال مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از دیدگاه مدیران و کارشناسان”. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، 3 (3و4)، ص. 133-154.
جاویدی، حسین (1385). “آشنایی با تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM”. دنیای کیفیت برتر، 3 (8)، ص. 74-82.
حاجی شریف، محمود (1374). طراحی سیتم مدیریت کیفیت فراگیر. تهران: مرکز آموزش مجتمع صنعتی آبیک.
حسین زاده، احمد حسین (1381). ارائه چارچوبی جهت خودارزیابی سازمان با استفاده از مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و روشهای تصمیم گیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.
“درگذشت دکتر ادوارد دمینگ” (1371). ماهنامه تدبیر، سال چهارم، شماره 40، ص. 61.
دلاور، علی (1382). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
دیانی، محمد حسین (1382). روشهای تحقیق در کتابداری. مشهد: کتابخانه رایانهای.
رجب بیگی، مجتبی؛ سلیمی، محمد حسین (1374). مدیریت کیفیت فراگیر (TQM). تهران: مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی.
رضایی، حمید رضا، (1381). “6 سیگما، گزاره نوین مدیریت کیفیت”. ماهنامه تدبیر، (13) 128، ص. 58-62.
شکوه فر، محسن (1381). سنجش عملکرد سازمان های تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن به همراه مطالعه موردی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.
صرافی زاده، اصغر (1383). فنآوری اطلاعات در سازمان: مفاهیم و کاربردها. تهران، میر.
عزیزی، مسعود (1380). “تعالی سازمانی: قرائتی نوین از مدیریت کیفیت جامع”. ماهنامه تدبیر، (12) 116، ص. 102-103.
فرج پهلو، عبدالحسین؛ آخشیک، سمیه سادات (1386). “بررسی عملکرد مدیریت کتابخانههای دانشگاه شهید چمران بر اساس مدل EFQM”. طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه شهید چمران به شمارهی 660.
فوگل، بری (و دیگران) (1385). مدیریت شش سیگما. ترجمه حمید رضا عاطفی. تهران: قاصد سحر.
کاظمی، محمد؛ تفرشی، محمد حسین (1385). “تلفیق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما با مطالعه موردی در شرکت پلی اکریل ایران”. اولین کنگره بین المللی شش سیگما. تهران: 9 و 10 آبان 1385.
گجراتی، علی و دیگران (1385). “استفاده از روش ارزیابی متوازن به عنوان پیش نیازی برای شش سیگما”. اولین کنگره بین المللی شش سیگما. تهران: 9 و 10 آبان 1385.
گرامی، محمدرضا؛ نورعلیزاده، حمیدرضا (1384). تعالی سازمانها: الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM). تهران: آهار.