ژانویه 16, 2021

کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی : بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

تکه ای از متن پایان نامه :

خوب می باشد بدانیددستورالعمل صحیح رشد کودک،انضباط به اضافه‌ی مهربانی می باشد ووالدین بایدانضباط ومحدودیت راچاشنی مهربانی کنندزیرابالطف ومهربانی صرف نمی‌توان بچه‌ی مهربان ودارای سلامت روان تربیت نمود.درصورتی که بسیاری ازوالدین عشق بی‌محدودیت وبی‌شائبه رانثارکودک می‌کنند.کودک بایدبدانددرکنار لطف ومهربانی،والدین وظایف وانتظاراتی ازاودارندکه بایدبرآورده گردد.بایدلطف یاتوجهی باصداقت تمام به کودک عرضه شودواوبدانددرقبال آن بایدانتظاراتی رابرآورده کنددرغیر این صورت کودک همیشه طلبکارومتوقع بارخواهدآمدوحاضرنیست قدردان زحمات ولطف‌ها ومهربانی دیگران باشد.

 

 

2-13-4-تفاوت بین سخت بودن باناتوانی

قادرنبودن برانجام کار با سخت‌بودن وظیفه متفاوت می باشد.معمولاًوالدین فکرمی کنند کودک قادربه انجام کاری که سخت می باشد ولذتی ندارد،نیست.بنابراین ازاوانتظارانجام آن کارراندارند.

درچنین شرایطی والدین درواقع بچه‌هارابه سمت فرارازمسئولیت سوق می‌دهندزیراکودک خودرامحِق می‌داندکه کاری را که سخت می باشد انجام ندهد.کودک اغلب ازانجام کارهایی که دوست نداردیا سخت می باشد سربازمی‌زندیاازراه میانبراستفاده می‌کند.ماننددانش‌آموزی که به جای خواندن درسی که به آن علاقه ندارد،سرجلسه‌ی امتحان حاضر نمی‌شودواگرحاضرشود،تقلب می‌کند.

2-14-تعلیم وتربیت

روش بسیارموثّربرای خودسازی این می باشد که بشر هیچ‌گاه خودرابهترازدیگران نبیند،پیوسته خودراکوچک،حقیروناقص ببیندودر پی اصلاح نفس وخودسازی باشد.اسلام دربرنامه‌ی تربیتی خود،پیوسته این روش راتوصیه ودنبال می‌کند.بشر نبایدهیچ بشر دیگری رابویژه اگرمؤمن باشدوحتّی اگرگنهکارهم6-پرورش آن دسته ازآموزه‌ها،پیام‌هاوالگوهایی می باشد که جنبه‌ی دینی،اخلاقی وانقلابی دارد.آموزش آن دسته آموزه‌هایی می باشد که جنبه‌ی شناختی وعملی داشته ودرقالب کتاب‌های درسی وبه صورت رسمی تدریس می‌گردد.

7-آموزش،جنبه‌ی رسمی،عمدی،برنامه‌ریزی شده،قصدشده وآشکاردارد.تربیت فرایندی غیررسمی،غیر‌عمدی ودرونی می باشد.

نگارنده‌ی این سطوربامطالعه وپژوهش درچندکتب مختلف درهمین زمینه به این نتایج دست یافته می باشد وچکیده‌ای ازآن نظریات رادرباب تفاوت میان تعلیم(آموزش)وتربیت(پرورش)ارائه نموده می باشد.همه‌ی این دیدگاه‌ها ناظربه یک نتیجه‌ی مشترک می باشد وآن جدایی وتمایزمفهومی میان تعلیم وتربیت می باشد؛اما آیابه راستی چنین می باشد؟اگراین تفاوت مفهومی رابپذیریم،آیادرمرحله‌ی اقدام وتحقّقِ آن دونیزمرزی رامی‌توان مشخّص نمود؟به عبارت دیگر،آیادرعمل نیزاین دوقابل تفکیک هستند؟


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه