پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بین تیپ شخصیتی ISTJ و تعهد سازمانی تکلیفی رابطه وجود ندارد.
بین تیپ شخصیتی ISTP و تعهد سازمانی تکلیفی رابطه وجود ندارد.
مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی ISTJ هستند از مدیرانی که تیپ شخصیتی ESTP دارند تعهد سازمانی بیشتری دارند.
مدیرانی که دارای تیپ شخصتیی ISTJ هستند از مدیرانی که تیپ شخصتیی ISTP دارند از تعهد سازمانی بیشتری برخوردارند. (حمیدی،1383)
دکتر هما غفوریان (1382) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه شخصیت و سبک مدیریت مدیران که در دبیرستانهای تهران انجام داد از پرسشنامه آزمون شخصیت آیزنگ استفاده نمود و به این نتیجه رسید که بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران و سبک مدیریت آنان رابطه معنا داری وجود دارد. (غفوریان،1382)
2-30-2 اثر بخشی
2-30-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در تحقیقی که توسط اعظم السادات پزشک و قربانعلی سلیمی‌(1379) با عنوان بررسی نظریات دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان درباره ی اثر بخشی مدیران انجام گرفت، 220 نفر دبیر از 20 دبیرستان بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل نتایج مبین این امر است که مسائلی مانند تاکید بر اهداف نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، برقراری روابط انسانی مطلوب، استقبال از تغییر و نو آوری، استفاده از نظام ارزشیابی مستمر و باز خورد، توجه به رشد و توسعه کارکنان، استفاده بهینه از منابع انسانی و استفاده از تصمیم گیری مشارکتی از عوامل موثر بر اثر بخشی مدیران هستند. (پزشک و سلیمی، 1379)
در پژوهش دیگری که در سال (1371) توسط دکتر علی علاقبند درباره ویژگی‌های رفتاری مدیران اثر بخش از دید معلمان، والدین و دانش آموزان مدارس ابتدایی انجام گرفت رفتارهای مدیر اثر بخش را تحت این عناوین تقسیم بندی نمودند.
معلمان را رهبری می‌کنند.
به دانش آموزان یاری می‌دهند.
روابط سازنده با اولیا دانش آموزان دارند.
امور را به طور اثر بخش اداره می‌کنند.
ایجاد و تقویت روحیه، تشویق، مشارکت، ارزشیابی را وظیفه ی خود می‌دانند.
حل مشکلات انضباطی، علاقمندی به دانش آموزان، حساسیست نسبت به رفتارهای غیر عادی (علاقبند 1371)
سید محمد سید عباسی زاده (1374) تحقیقی تحت عنوان مقایسه اثر بخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی در شهر ارومیه انجام داد که چکیده ی آن به شرح زیر است: هدف این تحقیق مقایسه ی اثر بخشی مدارس غیر انتفاعی از جهت ابعاد اثر بخشی، مواد درسی، نتایج، جو، تصمیم گیری و رهبری با مدارس دولتی است، نمونه آماری 120 مدرسه دخترانه و پسرانه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بودند و 606 معلم که از مجموع 125 مدرسه در شهرستان از هر مقطع بصورت تصادفی انتخاب شد، ابزار این تحقیق پرسشنامه کالدون و اسپینکس بود، یافته‌های این تحقیق به شرح ذیل است:
1-مدارس غیر انتفاعی در مقایسه با مدارس دولتی در نمونه آماری این تحقیق از اثر بخشی بیشتری برخوردار هستند.
2- اثر بخشی مدارس غیر انتفاعی در مقایسه با دولتی مربوط به مقاطع تحصیلی متفاوت مختلف است.
3- اثر بخشی مدارس غیر انتفاعی دخترانه نسبت به مدارس پسرانه بیشتر است.
(عرب شیبانی 1378)
در پژوهشی که توسط محمد حسین رئوفی (1375) در شهر مشهد تحت عنوان بررسی سبکهای مدیریت مدیران مدارس و چگونگی اثر بخشی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بر اساس نظریه سه بعدی اثر بخشی (3-D) و نوع کاربرد این نظریه در سیستم آموزشی انجام گرفت، جامعه آماری این پژوهش مدیران 500 مدرسه از 2 مقطع آموزشی از نواحی 6 گانه آموزش و پرورش مشهد بودند که بصورت طبقه ای با اختصاص متناسب حجم نمونه طبقات 3 گانه با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب گردید، ابزار این پژوهش پرسشنامه ای با 36 سوال بسته پاسخ بود. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی تایید فرضیه پژوهش می‌باشد. یعنی فرضیه (بین سبک مدیران مدارس و نوع اثر بخشی آنان در مدارس شهر رابطه ی مثبت وجود دارد) تایید گردید
(رئوفی 1375)