ژانویه 16, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

-7-3- نظریه دلالت وضعی اعتبار وگرایشهای آن

مشهورمعتقدنددلالتالفاظبرمعانیخود،تابعوضعواضعاست؛ازاینرو،عالمانمنطق،دلالتالفاظبرمعانیراازنوعدلالتوضعیه،مقابلدلالتعقلیوطبعی،دانستهاند.[1]البتهکسانیکهتابعیتدلالتالفاظراازمعانیبهکمکوضعواضعمیداننددرمنشأوضعواینکهواضعحقیقیکیست،اختلافدارند؛عده‌ایهمانندمرحوم” نایینی” بهالهیبودنوضعاعتقاددارند،امامشهورعلما،بهبشریبودنوضعمعتقدهستند.

البتهمشهورنیزدودیدگاهدارند:

1-گروهیواضعاولیهرلغتیرافردخاصیمیدانند؛برایمثال،میگویند: واضعلغتعرب” یعرببنقحطان” میباشد؛

2-عده‌ایمعتقدندواضعاولیه،فردیاگروهیمشخصنیست،بلکههمهمردماننخستین،واضعاولیههستند.

شهیدصدر درمورد نظریه دلالت وضعی اعتبار  را باتمام گرایشهای متعدد آنرا رد میکندو معتقدمی باشدپیروان این نظریه گرچه در ابطال دلالت ذاتی راه درستی را طی کرده اند، اما در طریق حل مشکل غیر از یک قدم جلو نگذاشته اند. آری دلالت لفظ برمعنا نمی تواند باشد، اما آیابه مجردتخصیص واضع ، ارتباط سببیت بین لفظ ومعنا ایجاد می گردد؟ مگر واضع چه می کند که این ارتباط که امر واقعی وحقیقی می باشد ، یکباره وبدون هیچ سابقه ی قبلی ایجاد می گردد؟ مگر در واضع چه قدرتی می باشد که به مجرد اینکه لفظ راوسیله دلالت برمعنا اعتبار می کند، این اعتبار وفرض یکباره لباس واقعیت وخرجیت می پوشد وعملا لفظ سببیت برای انتقال معنا پیدا می کند؟ بشر می تواند در نزد خود اعتبارهای مختلف برای برای امورپستان داران عالى تر، یعنى نخستى هاست که حدود هفتاد میلیون سال پیش به وجود آمده اند[2] و در حدود چهار میلیون سال پیش توان سخن گفتن پیدا کرده اند.

بدیهى می باشد چنین نظریه اى با مبانى اعتقادى مسلمانان و نیز آموزه هاى دینى که از قرآن و روایات به دست مى آید، تناسبى ندارد، چرا که اولاً، دیدگاه اسلام درمورد بشر دیدگاه تکاملى داروینى نبوده و نسل بشر را نه از نخستى ها که از پیامبر الهى، آدم(ع) که حجت خدا بر زمین می باشد، مى داند و ثانیاً، آیات و روایات متعددى دلالت بر توانایى سخن گفتن بشر از آغاز دارد (آیاتى همچون: الرحمن، 3 و 2; مائده، 27 ـ 31; که به گفت و گوى هابیل و قابیل مى پردازد; اعراف 22 که به دعاى حضرت آدم و حوا اشاره دارد و روایاتى زیرا: روایات ذیل آیات 27 ـ 32 سوره مائده; در تفسیر المیزان، نهج البلاغه، خطبه 1، بحارالانوار ابواب قصص آدم و حوا)

[1]جمعی از نویسندگان، فرهنگنامهاصولفقه،ص 1853.

[2]آنتونىگیدنز،جامعهشناسی، چاپ سوم، 1989.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه