ژانویه 16, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

علمنظام قانون گذاری خود را برای همه زمان ها و مکان ها جاودانه سازد. اسلام این منطقه خالی را در اختیار اما امر نهاده می باشد تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و اهداف شریعت پرکند.[1]

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به لحاظ اینکه هم مبلّغ شریعت و هم اما امر ملت بود، خود در این منطقه، قواعدی را وضع کرده می باشد که از سوی اولیای امور بعدی تغییرپذیر باشد. نکته مهم این می باشد که اما امر و دولت اسلامی با دقت در این احکام و روایت های دربردارنده آن، آنها را ثابت نمی داند و با رعایت ضوابطی، خود به وضع قانون می پردازد.[2]

نکته دیگر اینکه نظریه منطقه الفراغ، با جامعیت و ابدیت شریعت و احادیثی نظیر «حلال محمد، حلال الییوم القیامه و حرام محمد حرام الییوم القیامه»[3] منافاتی ندارد؛ زیرا این روایت ها درصدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس هستند که در دوره‌ای از تاریخ فقه، به شدت جریان داشته می باشد.

از سوی دیگر، این روایت ها، ضابطه و معیار درست اجتهاد را در کتاب و سنت قرار می دهد. نظریه منطقه الفراغ نیز ادعا نمی کند که خارج از چارچوب کتاب و سنت و به صورت اجتهاد به رأی اقدام می کند، بلکه مدعی می باشد که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ»[4] صلاحیت خاصی به اولیای امور بخشیده و فرمان های آنان را لازم الاتباع دانسته می باشد. حال منطقه ای که اما امر می تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه های گوناگونی دارد که یکی از آنها به موضوع های مقصود، ناظر می باشد. ازاین رو، قانون گذاری در منطقه الفراغ، بر کتاب مبتنی می باشد و مؤیدهای بسیاری در سنت نیز دارد.[5]

2-4- نوآوری شهید صدر در تعریف علم اصول

درواقع شهید صدر همانطوری که اشاره گردید نه تنها در زمینه مباحث مهم علم اصول به نوآوری پرداخته بلکه حتی این ابتکار درمباحث مقدماتی علم اصول نیز مشاهده می گردد،مباحثی که شاید ازدیدگاه بعضی اهمیت چندانی ندارد اما از دیدگاه شهید صدر بسیار حائز اهمیت می باشد ومنظور از مباحث مقدماتیشهیدصدر می‌گوید: که فراینداستنباط احکام شرعی که علم فقه عهده دارآن می باشد از مولفه ها

[1]صدر، محمد باقر، اقتصادنا،چاپ سوم، صص721ـ726.

[2]نک: همان،ص686 .

[3]شیخحرعاملى،وسائلالشیعه،ج21،ص169.

[4]نساء / 59.

[5]محمودحکمتنیا،مقاله «تبییننظریهمنطقهالفراغ»،فصلنامهاقتصاداسلامى،ش8 ،زمستان 1381،صص 107 ـ 120 تلخیص.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه