ژانویه 17, 2021

پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی

مدیریتی مشارکتی: نوعی سبک مدیریت می باشد که مشخصه اصلی آن کاربری فراوان روش تصمیم گیری گروهی است، این سبک کاملاً در نقطه مقابل مدیریت خودمدار است، در سبک مشارکتی غالباً بر این باورند که بدین وسیله انسان ها بطور عاطفی خوب کار می کنند، گاهی آن را مدیریت دموکراتیک نیز می نامند(دال[1]،1999، 16).

رهبری یا مدیریت مشارکتی سبکی است که در آن تصمیمات با مشارکت کارکنان اتخاذ می گردد تدبیری و مدیریت مشارکتی به مدیران اجازه می دهد تا در قسمتی از گروه وارد شوند و تصمیمات بهتری اتخاذ مدیریت مشارکتی نوعی سبک رهبری است که معتقد است از طریق توانمند سازی کارکنان می توان موجبات بهبود عملکرد کاریشان را فراهم نمود.

مدیریت مشارکتی نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است(فلیدمن[2]، 1986، 92).

در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش­های حل مسائل و ارتقای بهره وری سازمان، فعالانه اندیشه حاضر آن را در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند، بدین طریق یک نظام همفکری و هم اندیشی برای رسیدن به اهداف سازمان وجود دارد و مدیریت سازمان از گنجینه غنی طرح ها برخوردار شده و برای نیل به اهداف سازمانی از آن ها بهره می جوید.

مدیریت مشارکتی همانا تغییر تفکر “من” به تفکر” ما” و ترویج تصمیم گیری گروهی در سازمان می باشد.

مدیریت مشارکتی مدلی از تصمیم گیری سازمان با چهار معرفه و ویژگی اصلی است، این چهار ویژگی عبارتند از: ایجاد همدلی، همدردی و همسویی بین مدیریت و کارکنان، مداخله مشترک مدیریت و کارکنان در امور سازمان، شفاف سازی هدف و توسعه فرهنگ تصمیم گیری یا مسئولیت پذیری مشترک تعاریف متعدد دیگری نیز، در ارتباط با مدیریت مشارکتی در مقابل مدیریت خودکامه و مدیریت سنتی قرار دارد که در این شکل از مدیریت به همه افراد سازمان، فرصت بروز خلاقیت ها، ایده ها و نواندیشی ها داده می شود و همین باعث رشد و پویایی سازمان خواهد شد.

بنابراین می­توان مدیریت مشارکتی را اینگونه تعریف کرد. مدیریت مشارکتی عبارت است از عملیاتی که طی آن کارکنان سازمان را در روند تصمیم گیری ها دخالت و شرکت می دهند، تأکید این شیوه مدیریتی بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و می خواهد از اندیشه ها، نظرات و ابتکارات آن ها در حل مسائل و مشکلات سازمان استفاده کند. البته ذکر این نکته و یادآوری آن در رابطه با مدیریت مشارکتی بس یار مهم و حائز اهمیت می باشد که در جریان مدیریت مشارکتی  که در یک سازمان کارکنان به صورت داوطلبانه در امور فعالیت های مربوط به خود دخالت کنند به شرطی که توان و انگیزه مناسب برای دخالت مؤثر را داشته باشند.

تا در این صورت بجای اینکه همواره مدیریت و رهبری شوند از توانایی های خود بهره گیرند، فکر کنند و قوه خلاقیت خود را بکار اندازند و در تصمیم گیری ها مشارکت و دخالت داشته باشند (زراعت پیشه، 1380، 12- 6).

2-2-2-3)مشارکت در نگاه اسلام

از دیدگاه اسلام، مشارکت موجب بهره گرفتن از توانمندی دیگران می شود، افزایش می دهد. همچنین روحیه اعتماد و خودباوری را تقویت می کند و نشاط و آرامش درونی را افزایش می دهد. مشارکت یک مفهوم بنیادی در بررسی انگیزش است. در قرآن آمده است که آیات الهی را فصل و فصل کنید، تجزیه و تحلیل کنید، به روش احسن با هم مجادله کنید و فکرها و اندیشه هایتان را به کار اندازید تا بهترین روشهای مدیریت را بیابید.  (رهنورد، 1378، 86).

برای دانلود متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید :

پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

2-2-2-4) ابعاد مدیریت مشارکتی

محققان دریافتند که شاید مدیریت مشارکتی تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی(اسپنس و همکاران[3]، 2004؛ کیم[4]،2002) درک سازمانی(ریچارد و ایزنبرگ[5]، 2002؛ لایو و لیم[6]،2002) رفتار شهروندی سازمانی(وان و همکاران[7]،1999) ارتباطات کار- مدیریت(اسپینا و یارونی[8]، 2003) و کارآیی شغلی(لایو و لیم،2002؛ مینگ[9]، 2004) و نتایج مثبت کاری(سیگال و ورث[10]، 2001) داشته باشد. با توجه به دیدگاه(سومک[11]، 2002) مدیریت مشارکت مفهومی پیچیده است که دربردارنده چندین بعد وابسته­ی مشخص می­باشد. مدیریت مشارکتی را به عنوان رویکردی چند بعدی تعریف نماید که شامل 15 مولفه به شرح ذیل می­باشد:

1) اعتماد: مدیرت مشارکت سطح اعتماد را بالا می برد(بلاس[12]، 2001؛ تچنان و موران[13]، 2001)

2) تصمیم گیری: مدیریت مشارکتی فرآیندی است که در آن زیردستان در سطوح مهمی از قدرت تصمیم سازی با مافوق خود سهیم هستند(جونو[14]، 2001؛ ریسگراف[15]،2002).

3) کار تیمی : در مدیریت مشارکتی، کار تیمی ساختاری را برای جمع آوری پرسنل با انواع زمینه ها، نگرش‌ها، رشته های علمی و تخصص مورد نیاز برای این وظایف فراهم می آورد(زاهاوی و سوموچ[16]، 2002)

4)قدرت سازی: مدیریت مشارکتی فرآیندی است که در آن نفوذ در میان افرادی در سلسله مراتبی نابرابر هستند به اشتراک گذاشته می شود(کیم، 2002؛ مارزانو[17]، 2003).

5)انگیزه: رویکردهای مشارکتی اصولاً انگیزش عملی را در رسیدن به اهداف ارزشمند زمانی نتیجه می دهد(سوموچ، 2002)

6) ارتباطات: مدیریت مشارکتی باعث ارتباطات موثر با زیردستان می­شود(آلبانز[18]، 1975)

7) مشارکت: مدیریت مشارکتی برای درگیر کردن سهامداران در جهت مشارکت موثر تلاش می­کنند(واترز و همکاران[19]،2003).

8) همکاری: از طریق استفاده قضایی از مدیریت مشارکتی رهبران ممکن است براساس تخصص جمعی، تجربه و عقلانیت کارمندان خود تصمیمی را فرخوان کنند(لیچتنستین[20]، 2000).

9) دموکراسی : دموکراسی یکی از مزایای مدیریت مشارکتی است(بارتل[21]، 2007).

10) شفافیت : شفافیت در رویکرد مشارکتی بسیار مهم است(کریستنسن و باتل[22]، 2007)

[1] Dale

[2] Fled man

[3] Spence-Laschnger et al

[4] Kim

[5] Rhoades and Eisenberger

[6] Lau and Lim

[7] Van Yperen et al

[8] Ospina ad Yaroni

[9] Ming

[10] Siegall and Worth

[11] Somech

[12] Blase and Blasé

[13] Tschannen-moran

[14] Gono

[15] Riesgraf

[16] Zahavy and Somech

[17] Marzano

[18] Albanese

[19] Waters ,Marzano, and McNulty

[20] Lichtenstein

[21] Bartle

[22] Christensen & Bartle