ژانویه 28, 2021

پایان نامه مدیریت درباره : فرهنگ کارآفرینی

– بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با مؤلفه‌های جمعیت شناختی بوسیله آزمون من‌ویتنی………………………….. 205
5-4-2- بررسی رابطه عوامل برون سازمانی با مؤلفه‌های جمعیت شناختی بوسیله آزمون من‌ویتنی…………………………… 205
5-4-3- نتایج مبتنی بر فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 206
5-5- پیشنهادهای محقق در راستای موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………… 212
5-6- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 215
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 216
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 231
فهرست فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 232
فهرست انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 235

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته …………………………………………………………………………………………………… 119
3-1- ترتیب امتیازبندی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 132
3-2- ترتیب سؤالات پرسشنامه براساس هر یک از متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… 133
3-3- آماره پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 136
4-1- توزیع فراوانی و درصد پراکندگی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………… 141
4-2- توزیع فراوانی و درصد پراکندگی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………. 142
4-3- توزیع فراوانی و درصد پراکندگی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی………………………………………………………… 144
4-4- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه پشتیبانی مالی و انسانی دانشکده از محققین ……………………………………………………….. 145
4-5- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه وجود اهداف و برنامه‌های مدون در دانشگاه………………………………………………………… 147
4-6- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه ایجاد رابطه مؤثر بین محققین و بازار…………………………………………………………………. 148
4-7- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه آموزش تخصصی پژوهشگران……………………………………………………………………………. 149
4-8- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه تدوین قوانین و مقررات حمایتی از پژوهش……………………………………………………….. 150
4-9- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه ایجاد فرهنگ کارآفرینی هماهنگ با تجاری‌سازی………………………………………………….. 151
4-10- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه تشویق و ترغیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری …………………………………………… 152
4-11- فراوانی پاسخ‌ها به فرضیه حفاظت و صیانت دولت از دارایی‌های فکری پژوهشگران………………………………… 154
4-12- میانگین و انحراف معیار متغیرها (فرضیه‌های فرعی عوامل درون سازمانی)…………………………………………………. 155
4-13- میانگین و انحراف معیار متغیرها ( فرضیه‌های فرعی عوامل برون سازمانی)…………………………………………………. 156
4-14- میانگین سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 158
4-15- بررسی توزیع داده‌ها توسط آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک…………………………………………. 160
4-16- ارزش‌گذاری و میانه پاسخ به سؤالات……………………………………………………………………………………………………. 161
4-17- نرمالیتی با آزمون کولموگورف- اسمیرنوف تک نمونه‌ای…………………………………………………………………………. 162
4-18- رتبه‌ها برحسب فرضیه‌های درون سازمانی با توجه به جنسیت پاسخگویان…………………………………………………. 163
4-19- آماره آزمون فرضیه‌های درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 164
4-20- رتبه‌ها برحسب فرضیه‌های درون سازمانی با توجه به مقطع تحصیلی پاسخگویان ………………………………………. 165
4-21- آماره آزمون فرضیه‌های درون سازمانی ( آزمون کروسکال‌وایس)………………………………………………………………. 166
4-22- رتبه‌ها برحسب فرضیه‌های درون سازمانی با توجه به رشته تحصیلی پاسخگویان………………………………………… 167
4-23- آمار آزمون فرضیه‌های درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 168
4-24- رتبه‌ها بر حسب فرضیه‌های برون سازمانی با توجه به جنسیت پاسخگویان…………………………………………………. 169
4-25- آماره آزمون فرضیه‌های برون سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 170
4-26- رتبه‌ها بر حسب فرضیه‌های برون سازمانی با توجه به مقطع تحصیلی پاسخگویان……………………………………….. 171
4-27- آماره آزمون فرضیه‌های برون سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 172
4-28- رتبه‌ها بر حسب فرضیه‌های برون سازمانی با توجه به رشته تحصیلی پاسخگویان………………………………………. 173
4-29- آماره آزمون فرضیه‌های برون سازمانی……………………………………………………………………………………………………. 174
4-30- تست نرمالیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 175
4-31- رتبه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 176
4-32- آماره آزمون ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 177
4-33- تست نرمالیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 178
4-34- رتبه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 179
4-35- آماره آزمون ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 180
4-36- تست نرمالیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 181
4-37- رتبه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 182
4-38- آماره آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 183

4-39- تست نرمالیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 184
4-40- رتبه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
4-41- آماره آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 186
4-42- تست نرمالیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 187
4-43- رتبه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188
4-44- آماره آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 189
4-45- تست نرمالیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 190
4-46- رتبه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 191
4-47- آماره آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 192
4-48- تست نرمالیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 193
4-49- رتبه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 194
4-50- آماره آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 195
4-51- تست نرمالیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 196
4-52- رتبه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 197
4-53- آماره آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 198

فهرست اشکال
عنوان صفحه
2-1- نمایش مدل فرآیند تجاری‌سازی ایده‌ها …………………………………………………………………………………….. 50
2-2- مراحل اصلی فرآیند توسعه فناوری جدید………………………………………………………………………………….. 51
2-3- فرآیند نظری انتقال فناوری از دانشگاه به یک شرکت…………………………………………………………………… 53
2-4- فرآیند جهانی ایجاد ارزش از طریق ایجاد شرکت‌های انشعابی ……………………………………………………… 55
2-5- فرآیند انتقال دانش ………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-6- فرآیند خطی تجاری‌سازی دانش……………………………………………………………………………………………….. 58
2-7- فراگرد تجاری‌سازی محصول ………………………………………………………………………………………………… 60
2-8- مراحل اصلی تجاری‌سازی دستاوردهای علمی………………………………………………………………………….. 63
2-9- فرآیند کلان پژوهش و تولید صنعتی………………………………………………………………………………………. 66
2-10- نمایش مدل پلکان تجاری‌سازی…………………………………………………………………………………………. 69
2-11- انتقال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *