ژانویه 20, 2021

پایان نامه رایگان با موضوع مهارت حل مسئله، سطح معنادار، محل سکونت، گروه مرجع

تعداد

درصد
فراوانی
عوامل آموزشی
تعداد
درصد
ترم تحصیلی
ترم 1
72
8/17
رضایت از رشته تحصیلی
بسیار زیاد
49
1/12

ترم 2
40
9/9

زیاد
154
1/38

ترم 3
75
6/18

متوسط
150
1/37

ترم 4
36
9/8

کم
32
8

ترم 5
65
1/16

بسیار کم
19
7/4

ترم 6
32
9/7
جمع
404
100

ترم 7
64
8/15
میزان موفقیت در مهارت های حرفه ای و بالینی
بسیار زیاد
43
7/10

ترم 8
20
5

زیاد
187
8/46
جمع
404
100

متوسط
168
42
دانشکده محل تحصیل
شهید بهشتی رشت
289
5/71

ضعیف
2
5/0

لنگرود
115
5/28
جمع
400
100
جمع
404
100
موفقیت در امر تحصیل
بسیار زیاد
28
7
سابقه عدم قبولی در دانشگاه
بله
70
5/17

زیاد
157
1/39

خیر
329
5/82

متوسط
210
2/52
جمع
399
100

ضعیف
7
7/1
سابقه مشروطی در دانشگاه
بله
9
3/2
جمع
402
100

خیر
390
7/97
سابقه شرکت در کلاس های مهارت زندگی
بله
75
7/18

جمع
399
100

خیر
327
3/81

جمع
402
100
جدول فوق نشان می دهد بیشترین فراوانی مربوط به دانشجویان ترم 3 (6/18%) بوده و 5/71 درصد دانشجویان، در دانشکده شهید بهشتی رشت مشغول به تحصیل بودند. 5/82 درصد، سابقه عدم کسب نمره قبولی در دانشگاه را نداشتند و 7/97 درصد، سابقه مشروط شدن در دانشگاه را نداشتند. 1/38 درصد از دانشجویان، به میزان زیادی از رشته تحصیلی خود رضایت داشتند. 8/46 درصد، در مهارت های حرفه ای و بالینی، به میزان زیادی خود را موفق دانسته و 2/52 درصد، میزان موفقیت خود را در امر تحصیل در سطح متوسط می دانستند. اکثریت نمونه ها (3/81%)، سابقه شرکت در کلاس های مهارت زندگی را نداشتند.

جدول شماره 5: میانگین امتیازات مهارت حل مسئله و هر یک از ابعاد آن در واحدهای مورد پژوهش
مهارت حل مسئله و ابعاد آن
نمره مهارت حل مسئله و ابعاد آن
میانگین نمرات مهارت حل مسئله و ابعاد آن *
سطح معناداری
نمره کلی مهارت حل مسئله
91/20±45/91
65/0±86/2
0001/0
نمره اعتماد به خود در حل مسئله
92/6±27/30
63/0±75/2

نمره شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله
28/12±12/44
77/0±76/2

نمره کنترل شخصی
53/5±06/17
11/1±41/3

* Friedman test

جدول فوق نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار کل نمره مهارت حل مسئله برابر با 91/20±45/91 از 32 تا 192 نمره قابل کسب می باشد که متناظر با میانگین نمرات 65/0±86/2 از 6 رتبه لیکرتی قابل کسب می باشد. میانگین و انحراف معیار کل نمرات بعد اعتماد به خود در حل مسئله برابر با 92/6±27/30 از 11 تا 66 نمره قابل کسب می باشد که متناظر با میانگین نمرات 63/0±75/2 از 6 رتبه لیکرتی قابل کسب می باشد. میانگین و انحراف معیار کل نمرات بعد شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله برابر با 28/12±12/44 از 16 تا 96 نمره قابل کسب می باشد که متناظر با میانگین نمرات 77/0±76/2 از 6 رتبه لیکرتی قابل کسب می باشد. میانگین و انحراف معیار کل نمرات بعد کنترل شخصی برابر با 53/5±06/17 از 5 تا 30 نمره قابل کسب می باشد که متناظر با میانگین نمرات 11/1±41/3 از 6 رتبه لیکرتی قابل کسب می باشد.

نمودار شماره 1: وضعیت مهارت حل مسئله و ابعاد آن
براساس اطلاعات نمودار بالا، مهارت حل مسئله و ابعاد اعتماد به خود در حل مسئله و شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله، از لحاظ توصیفی دارای میانه و نقاط صدکی 25 و 75 پایین تری هستند و دارای ناهمگنی واضح با نقاط دورافتاده ی بالا می باشند، یعنی اغلب دانشجویان مهارت حل مسئله مطلوبی داشتند، اعتماد بیشتری به توانایی خود در حل مسئله دارند و اغلب از شیوه نزدیکی به مسئله استفاده می کنند. اما در بعد کنترل شخصی از میانه و نقاط صدکی 25 و 75 بالاتری برخوردارند، یعنی دانشجویان در این بعد توانایی کمتری دارند.

جدول شماره 6: ارتباط عوامل فردی- اجتماعی با وضعیت مهارت های حل مسئله
وضعیت مهارت حل مسئله

متغیر
نامطلوب
مطلوب
میانگین و انحراف معیار نمره مهارت حل مسئله
سطح معناداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

جنس
مونث
122
8/49
123
2/50
64/20±35/89
005/0 *

مذکر
92
9/57
67
1/42
98/20±69/94

وضعیت تاهل
مجرد
197
5/53
171
5/46
59/20±65/91
37/0 *

متاهل
17
2/47
19
8/52
15/24±42/89

وضعیت سکونت
بومی
167
2/51
159
8/48
09/21±76/90
08/0 *

غیر بومی
47
8/61
29
2/38
11/20±70/94

محل تولد
روستا
33
55
27
45
92/20±67/93
536/0*

شهر
180
5/52
163
5/47
94/20±04/91

محل سکونت
منزل شخصی
48
2/52
44
8/47
99/19±24/92
037/0 **

منزل والدین
96
5/49
98
5/50
37/21±89

منزل اقوام
0
0
0
0
0

خوابگاه دانشجویی
69
59
48
41
57/20±90/94

سطح تحصیلات پدر
سواد خواندن و نوشتن
22
9/57
16
1/42
96/18±89/95
176/0 **

زیر دیپلم
45
4/47
50
6/52
49/21±76/88

دیپلم
87
7/52
78
3/47
87/20±61/90

بالاتر از دیپلم
59
7/56
45
3/43
04/21±52/93

شغل پدر
بیکار
5
6/55
4
4/44
86/19±56/92
708/0 **

کارمند
67
4/55
54
6/44
47/20±26/91

کارگر
18
3/64
10
7/35
61/26±14/97

شغل آزاد
82
9/50
79
1/49
83/19±65/91

سایر موارد
42
50
42
50
78/21±42/89

سطح تحصیلات مادر
سواد خواندن و نوشتن
39
7/52
35
3/47
91/21±16/92
053/0 **

زیر دیپلم
57
7/46
65
3/53
58/21±18/88

دیپلم
94
56
74
44
63/19±89/91

بالاتر از دیپلم
23
5/60
15
5/39
36/21±26/98

شغل مادر
خانه دار
182
1/52
167
9/47
42/20±89/90
313/0 *

شاغل
31
5/58
22
5/41
22/22±94/93

میزان درآمد(تومان)
کمتر از 500 هزار
44
4/52
40
6/47
23/22±44/94
378/0 **

بین 500 هزار تا 1 میلیون
112
9/54
92
1/45
86/18±75/91

بیشتر از 1 میلیون
55
5/50
54
5/49
59/23±67/88

ادامه جدول شماره 6:
وضعیت مهارت حل مسئله

متغیر
نامطلوب
مطلوب
میانگین و انحراف معیار نمره مهارت حل مسئله
سطح معناداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

انجام ورزش بطور منظم
بله
66
7/53
57
3/46
64/22±43/90
699/0 *

خیر
148
7/52
133
3/47
13/20±90/91

سابقه مصرف سیگار
بله
15
2/65
8
8/34
48/22±78/90
913/0 *

خیر
199
2/52
182
8/47
84/20±49/91

سابقه مصرف الکل یا مواد مخدر
بله
7
5/87
1
5/12
11/19±25/101
114/0 *

خیر
207
3/52
189
7/47
92/20±26/91

سابقه کار در محیط بالین
بله
40
50
40
50
64/21±45/90
556/0 *

خیر
173
6/53
150
4/46
75/20±63/91

میزان رضایت از ارتباط با دوستان و همسالان
بسیار زیاد
28
8/43
36
3/56
41/21±33/88
001/0 **

زیاد
77
6/45
92
4/54
37/20±62/87

متوسط
97
1/65
52
9/34
46/20±28/97

کم
6
2/46
7
8/53
79/16±23/88

بسیار کم
6
7/66
3
3/33
02/22±94

میزان موفقیت در حل مسایل و مشکلات
بسیار زیاد
8
8/30
18
2/69
65/27±73/81
0001/0 **

زیاد
71
8/40
103
2/59
52/20±30/86

متوسط
117
65
63
35
54/18±29/96

کم
15
75
5
25
37/19±20/101

بسیار کم
3
75
1
25
15/15±25/112

درخواست کمک از اشخاص در برخورد با مشکل
دوستان
52
65
28
35
32/18±24/95
0001/0 **

خانواده
136
3/53
119
7/46
25/20±14/93

اقوام نزدیک
4
4/44
5
6/55
19/17±89/89

فرد حرفه ای در آن زمینه
12
6/28
30
4/71
76/22±98/74

سایر افراد
8
3/53
7
7/46
56/23±87/88

ارزیابی رفتار پدر
دموکراتیک
144
7/49
146
3/50
98/21±36/90
165/0 **

دیکتاتوری
17
8/54
14
2/45
78/17±35/93

آسان گیرانه
47
3/65
25
7/34
43/18±79/94

ارزیابی رفتارمادر
دموکراتیک
132
1/47
148
9/52
28/21±29/89
023/0 **

دیکتاتوری
11
1/61
7
9/38
16/20±61/94

آسان گیرانه
66
66
34
34
26/18±76/95

ادامه جدول شماره 6:
وضعیت مهارت حل مسئله

متغیر
نامطلوب
مطلوب
میانگین و انحراف معیار نمره مهارت حل مسئله
سطح معناداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سن (میانگین ± انحراف معیار)
34/2±24/21
15/3±48/21

361/0 ***
046/0-=r
تعداد خواهر برادر (میانگین ± انحراف معیار)
75/1±29/2
65/1±96/1

004/0 ***
144/0=r
* mann-whitney test
** kruskal-wallis test
*** Spearman,s correlation
جدول فوق نشان می دهد که بین مهارت حل مسئله با جنس (005/0=P)، محل سکونت (037/0=P)، رضایت از ارتباط با دوستان و همسالان (001/0=P)، موفقیت درک شده در حل مسائل و مشکلات توسط فرد (0001/0=P)، درخواست کمک از اشخاص (0001/0=P)، ارزیابی رفتار مادر توسط فرد (023/0=P) و با تعداد خواهر و برادر (004/0=P)، ارتباط آماری معناداری وجود دارد و ارتباط بین مهارت حل مسئله با سطح تحصیلات مادر، نزدیک به معناداری می باشد (053/0=P).
براساس آزمون آماری صورت گرفته، بین مهارت حل مسئله و جنس ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه اکثریت افراد مونث (2/50%)، میزان مهارت حل مسئله بالاتری داشتند (میانگین مهارت حل مسئله:64/20±35/89).
بین مهارت حل مسئله و محل سکونت ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه در اکثریت افرادی که با والدین خود زندگی می کردند (5/50%)، میزان مهارت حل مسئله بالاتر بود (میانگین: 37/21±89).
بین مهارت حل مسئله و رضایت از ارتباط با دوستان و همسالان ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه در اکثریت افرادی که از ارتباط با دوستان و همسالان خود بسیار زیاد رضایت داشتند (3/56%)، میزان مهارت حل مسئله بیشتر از سایرین بوده است (میانگین 41/21±33/88).
بین مهارت حل مسئله و میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه در اکثریت کسانی که در حل مسائل و مشکلات خود را بسیار موفق ارزیابی می کردند (2/69%)، میزان مهارت های حل مسئله بالاتر بود (میانگین: 65/27±73/81).
بین مهارت حل مسئله و درخواست کمک از اشخاص در برخورد با مشکل ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه اکثریت افرادی که هنگام برخورد با مشکل از فرد حرفه ای در آن زمینه خاص درخواست کمک می کردند (4/71%)، مهارت حل مسئله بیشتری داشتند (میانگین 76/22±98/74).
بین مهارت حل مسئله و ارزیابی نوع رفتار مادر ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه اکثریت کسانی که رفتار مادرانشان را دموکراتیک ارزیابی می کردند (9/52%)، میزان مهارت حل مسئله بالاتری داشتند (میانگین 28/21±29/89).

همچنین، بین تعداد خواهر و برادر با نمره مهارت حل مسئله همبستگی مثبت و معناداری برقرار می باشد (004/0=P، 144/0=r) یعنی با افزایش تعداد خواهران و برادران دانشجو، نمره مهارت حل مسئله افزایش یافته و مهارت حل مسئله در فرد کاهش می یابد.
جدول شماره 7: برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با مهارت های حل مسئله براساس مدل رگرسیون لجستیک چندگانه
عوامل مرتبط
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
سطح معنی داری
شانس نسبی89
فاصله اعتماد 95% شانس نسبی90

حدپایین
حد بالا
تعداد خواهر و برادر
17/0-
07/0
019/0
85/0
73/0
97/0
سطح تحصیلات مادر
31/0-
14/0
026/0
74/0
56/0
96/0
میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات
67/0
16/0
0001/0
95/1
42/1
68/2
ارزیابی نوع رفتار مادر

013/0

دموکراتیک
7/0
27/0
01/0
01/2
18/1
42/3
دیکتاتوری
31/0-
614/0
614/0
73/0
22/0
44/2
سهل گیرانه
گروه مرجع91
مقدار ثابت (اثر عوامل ناشناخته)
85/1
64/0
004/0
35/6

براساس اطلاعات جدول بالا تاثیر تعداد خواهر و برادر (019/0=P)، سطح تحصیلات مادر (026/0=P)، میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات (0001/0=P) و ارزیابی نوع رفتار مادر (013/0=P) از عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با مهارت حل مسئله هستند.
دانشجویانی که رفتار مادر خود را دموکراتیک ارزیابی کرده بودند نسبت به گروه مرجع (دانشجویانی که رفتار مادرشان را سهل گیرانه ارزیابی کرده بودند)، 01/2 برابر، شانس بالاتری در مهارت حل مسئله داشتند (01/0 = P، 01/2 = OR، 42/3 – 18/1 = C.I. OR 95%).

نمودار شماره 2: وضعیت مهارت های حل مسئله بر حسب تعداد خواهر و برادر

با افزایش تعداد خواهران و برادران فرد، میزان مهارت حل مسئله در دانشجو کاهش می یابد.

نمودار شماره 3: وضعیت مهارت های حل مسئله بر حسب سطح تحصیلات مادر
با افزایش سطح تحصیلات مادر تا حد زیر دیپلم، مهارت حل مسئله دانشجویان افزایش می یابد، اما با افزایش سطح تحصیلات مادر از دیپلم و بالاتر از آن، مهارت حل مسئله کاهش می یابد.

نمودار شماره 4: وضعیت مهارت های حل مسئله بر حسب میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات
با افزایش میزان موفقیت درک شده فرد در حل مسائل و مشکلات، مهارت دانشجو در حل مسئله نیز افزایش می یابد.

نمودار شماره 5: وضعیت مهارت های حل مسئله بر حسب ارزیابی نوع رفتار مادر

دانشجویانی که رفتار مادران خود را دموکراتیک ارزیابی کرده بودند، نسبت به سایر افراد، مهارت بیشتری در حل مسئله داشتند.

جدول شماره 8: ارتباط عوامل آموزشی با وضعیت مهارت های حل مسئله
وضعیت مهارت حل مسئله

متغیر
نا مطلوب
مطلوب
میانگین و انحراف معیار نمره مهارت حل مسئله
سطح معناداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سابقه شرکت در کلاس مهارت زندگی
بله
39
52
36
48
70/23±81/93
478/0 *

خیر
174
2/53
153
8/46
13/20±96/90

میزان رضایت از رشته تحصیلی
بسیار زیاد
20
8/40
29
2/59
11/24±65/85
0001/0 **

زیاد
68
2/44
86
8/55
03/21±32/86

متوسط
89
3/59
61
7/40
89/18±53/95

کم
23
9/71
9
1/28
42/16±84/99

بسیار کم
14
7/73
5
3/29
19/19±68/101

دانشکده محل تحصیل
رشت
166
4/57
123
6/42
50/21±84/92
011/0 *

لنگرود
48
7/41
67
3/58
19±97/87

عدم قبولی در واحد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *