می 11, 2021

پایان نامه حسابداری ۳- قسمت ۷

۱- بخش اول آمار توصیفی:شامل میانگین، انحراف معیار
۲- بخش دوم آمار استنباطی:
الف- آزمون پیش فرض: شامل آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری
ب- آزمون اصلی: ضریب همبستگی ناپارمتریک اسپیرمن
دلیل استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن این است که توزیع جامعه آماری ما نرمال نیست.برای بررسی رابطه بین متغیرهای غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود که معادل ناپارمتریک ضریب همبستگی پیرسون است.
۳-۹-۳- مدل تحقیق:
این تحقیق شامل دو نوع متغیر می باشد:
۳-۹-۴- متغیر وابسته:
در این پژوهش، سود هر سهم(EPS)به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده ‌است.
۳-۹-۵- متغیرهای مستقل:
در این پژوهش، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده‌اند.
عکس مرتبط با اقتصاد
برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از معادله زیر استفاده شده‌است:

در معادلۀ بالا؛ NOPAT: به عنوان سود خالص عملیاتی گزارش شده به‌علاوه هرگونه افزایش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره ارزشیابی بر مبنای اولین صادره از آخرین وارده، استهلاک سرقفلی، خالص مبالغ سرمایه‌گذاری شده به‌عنوان هزینه‌های پژوهش و توسعه و سایر سودهای عملیاتی (شامل سود حاصل از سرمایه‌گذاری) پس از کم‌کردن مالیات‌های مربوط به فعالیت‌های نقدی است.  : میانگین موزون هزینه سرمایه و NA: خالص دارایی‌های[۸۳] شرکت (ارزش دفتری خالص سرمایه در ابتدای دوره) است (باسیدور و همکاران، ۱۹۹۷: ۱۵).
برای محاسبه هزینه سهام عادی که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده هزینه سرمایه است از روش گوردون استفاده شده ‌است. در این روش، هزینه سهام عادی موجود طبق رابطه زیر محاسبه شده ‌است:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

که در آن؛
: نرخ هزینه سهام عادی موجود
: سودی که در پایان سال اول پرداخت می شود
: ارزش سهام عادی در ابتدای دوره (زمان صفر)
: نرخ رشد (که در مدل، فرض می‌شود در طول زمان ثابت است) است.
همچنین، هزینه سهام عادی جدید به صورت زیر محاسبه شده ‌است:

که در آن؛ f: هزینه انتشار سهام جدید است که به صورت درصدی از قیمت فروش سهام، مطرح می‌شود (وستون و بریگام، ۱۹۷۵: ۶۰۲ و ۶۰۳).
برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای یک دورۀ t از رابطه زیر استفاده شده‌است:

در رابطۀ بالا؛  : سود عملیاتی پس از کسر مالیات در پایان دورۀ t،  : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت به‌علاوۀ ارزش دفتری کل بدهی‌های شرکت پس از کم‌کردن بدهی‌های جاری بدون بهره[۸۴] (که همگی مربوط به پایان دورۀ t-1 هستند) است (باسیدور و همکاران، ۱۹۹۷: ۱۵).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

فصل چهارم

 

 

یافته های پژوهش

 

۴-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا با ارائه آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، میانگین و انحراف معیار هر یک از متغیرها برای سالهای متوالی به دست آمد و در همین بخش آماره های مربوط به سنجش توزیع نرمال با بهره گرفتن از آزمون کولمگروف-اسمیرنوف به دست آمده است.
در بخش بعدی و در قسمت سنجش فرضیات، هر یک از فرضیات با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفت. در این بخش رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم برای ۵ سال متوالی با بهره گرفتن از ضریب همبستگی به دست آمده است.
۴-۲- یافته های توصیفی
جدول- ۴-۱- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال ۱۳۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماره
سال
متغیر آماره های مرکزی آماره توزیع نرمال
میانگین انحراف معیار مقدار Z
کولموگروف-اسمیرنوف
 کولموگروف-اسمیرنوف
۱۳۸۴ EVA ۰۹/۱۳۷۰۲ ۲۷/۳۰۳۳۷۶ ۴۷/۲ ۰۰۱/۰
REVA ۸۹/۱۶۷۵۴۹ ۵۴۷۵۲۵ ۵۵/۲ ۰۰۱/۰
EPS ۴۵/۹۳۱ ۷۱/۱۱۳۰ ۱۸/۱ ۱۲۳/۰

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *