ژانویه 15, 2021

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی دوم، گونه شناسی، بیمارستان، چیدمان فضا

خانه های سنتی. ۱۳۵
جدول۴ـ۵. وجود سلسله مراتب فضایی در خانه های سنتی. ۱۳۵
جدول ۴ـ۶. محل قرارگیری حیاط در خانه های سنتی. ۱۳۶
جدول ۴ـ۹. راهرو اتصال دهندۀ دو سوی ساختمان، خانه ۳۴. ۱۵۰
جدول۴ـ۱۰. فضای سرسرا(هال) و نشیمن، خانه۲۸ ۱۵۱
جدول۴ـ۱۱. فضای پذیرایی،خانه۳۹. ۱۵۲
نگارنده، ۱۳۹۳. ۱۵۲
جدول۴ـ۱۲. فضای ناهارخوری، خانه۸. ۱۵۲
نگارنده، ۱۳۹۳. ۱۵۲
جدول۴ـ۱۳. فضای اتاق خواب، خانه ۴۷. ۱۵۳
جدول۴ـ۱۴. بالکن، خانه۱۷. ۱۵۳
جدول۴ـ۱۵. فرم های متنوع بهارخواب(مهتابی)، راست:خانه۲۳؛وسط:خانه۲۲؛ چپ:خانه۳۵. ۱۵۴
جدول۴ـ۱۶. محل قرارگیری حیاط در دوران جدید، بالا:خانه شماره ۹.پایین:خانه۳۴. ۱۵۵
جدول۴ـ۱۷. قرارگیری سرویس و دستشویی در حیاط یا قسمت مسکونی، سمت راست :خانه ۳۵. سمت چپ :خانه۲. ۱۵۶
جدول۴ـ۱۸. حمام، خانه ۳۵. ۱۵۷
جدول۴ـ۱۹. انباری، سمت راست :خانه۴۸. سمت چپ :خانه۳۴. ۱۵۷
جدول۴ـ۲۰. پاسیو، خانه۱۲ ۱۵۸
جدول۴ـ۲۱. نورگیر، خانه ۵. ۱۵۸
جدول۴ـ۲۲. حیاط خلوت، خانه ۳۹ ۱۵۹
جدول۴ـ۲۳. پارکینگ. نگارنده، ۱۳۹۳. ۱۵۹
جدول۴ـ۲۴. باریک سازی. ۱۶۰
جدول ۴ـ۲۵. ارتباط با طبیعت در خانه های مدرن. ۱۶۱
جدول۴ـ۲۶. کم تنوعی خانه های مدرن. ۱۶۲
جدول۴ـ۲۷. انعطاف پذیری پایین خانه های سنتی. ۱۶۵
جدول۴ـ۲۸. عدم وجود سلسله مراتب فضایی در خانه های مدرن و ارتباط مستقیم بیرون با درون ۱۶۶
جدول۴ـ۲۹. محل قرارگیری حیاط در خانه های مدرن. ۱۶۶
جدول۵ـ۱. بررسی تطبیقی اجزا حذف و اضافه شده خانه ایرانی. ۱۷۴
جدول۵ـ۲. بخشی از فعالیت های انجام شده بر روی خانه های برداشتی با هدف گونه شناسی پلان. ۲۰۲
جدول۵ـ۳. فضای پر و خالی(حیاط، ایوان(بالکن) و ساختمان) در خانه های سنتی و مدرن شیراز. ۲۰۴
جدول۵ـ۴. فراوانی گونه ها بر مبنای نحوۀ قرارگیری فضای باز، نیمه باز/نیمه بسته و باز. ۲۰۵
جدول۵ـ۵. گونه شناسی خانه های پهلوی دوم براساس نحوۀ قرارگیری فضای باز، نیمه باز و بسته. ۲۰۵
جدول ۵ـ۶. گونۀ الف: تمام پر. ۲۰۶
جدول ۵ـ۷. گونۀ ب: نیمه پر . ۲۰۷
جدول ۵ـ۸. گونۀ ب: نیمه پر ـ بالکن دار. ۲۰۸
جدول۵ـ۹. گونۀ ب: نیمه پر.. ۲۰۹
جدول۵ـ۱۰. گونۀ ب: نیمه پر ـ شکل بالکن دار. ۲۱۱
جدول ۵ـ۱۱. گونۀ ج: میان پرـ بالکن دار. ۲۱۲
جدول۵ـ۱۲. گونۀ د: دوبر پر. ۲۱۴
جدول۵ـ۱۳. نحوۀ سازماندهی فضا در خانه های سنتی و مدرن پهلوی دوم. ۲۱۶
جدول۵ـ۱۴. فراوانی گونه ها بر مبنای نحوۀ دسترسی. ۲۱۷
جدول ۵ـ۱۵. گونه شناسی خانه های پهلوی دوم براساس محور دسترسی. ۲۱۷
جدول ۵ـ۱۶. گونۀ الف: محور مستقیم. ۲۱۸
جدول ۵ـ۱۷. گونۀ ب: محور شکسته. ۲۲۰
جدول ۵ـ۱۸. گونۀ ج: محور منقطع. ۲۲۲
جدول۵ـ۱۹. چیدمان فضای خصوصی و عمومی و محور دسترسی در خانه های سنتی و مدرن پهلوی دوم. ۲۲۵
جدول ۵ـ۲۰. گونه شناسی خانه های پهلوی دوم براساس نحوۀ قرارگیری فضا حول محور دسترسی. ۲۲۶
جدول۵ـ۲۱. فراوانی گونه ها بر مبنای چگونگی چیدمان فضای خصوصی و عمومی حول محور دسترسی. ۲۲۷
جدول ۵ـ۲۲. گونه الف: تمرکز فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور مستقیم. ۲۲۸
جدول ۵ـ۲۳. گونه الف: پراکندگی فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور مستقیم. ۲۲۹
جدول ۵ـ۲۴. گونه ب: تمرکز فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور شکسته. ۲۳۰
جدول ۵ـ۲۵. گونه ب: پراکندگی فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور شکسته ۲۳۲
جدول ۵ـ۲۶ گونه ج: تمرکز فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور منقطع. ۲۳۳
جدول ۵ـ۲۷. گونه ج: پراکندگی فضای خصوصی و عمومی در اطراف محور منقطع. ۲۳۵
جدول۵ـ۲۸. بخشی از فعالیت های انجام شده بر روی خانه های برداشتی با هدف گونه شناسی نما ۲۳۷
جدول۵ـ۲۹. اجزا و تزیینات به کار رفته در ورودی خانه های سنتی و مدرن پهلوی دوم شیراز . ۲۳۹
جدول۵ـ۳۰. فراوانی گونه ها بر مبنای میزان پرداخت و تزیین قاب ورودی ۲۴۰
جدول ۵ـ۳۱. گونه شناسی نمای ورودی خانه های پهلوی دوم براساس میزان پرداخت و تزیینن قاب ورودی. ۲۴۰
جدول ۵ـ۳۲. گونه ب: قاب ساده در متشکل از دو جزء از اجزا ورودی. ۲۴۲
جدول ۵ـ۳۳. گونه ج: قاب ترکیبی در متشکل از بیش از دو جزء از اجزا ورودی. ۲۴۴
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۴ـ۱. رون های مورد استفاده در خانه های ایرانی. ۱۰۵
کروکی۴ـ۱. اجزا و تزیینات ورودی خانه های سنتی. ۱۳۸
کروکی۴ـ۲. اجزا و تزیینات به کار رفته در “در سنتی”. ۱۳۹
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر۲ـ۱. کاخ شهربانی، تهران، قلیچ باغلیان. ۳۱
تصویر۲ـ۲. ساختمان ایستگاه راه آهن، کرج، کریم طاهرزاده بهزاد. ۳۲
تصویر۲ـ۳. تئاتر شیر و خورشید، مشهد، کریم طاهرزاده بهزاد. ۳۲
تصویر۲ـ۴. مجلس سنا، تهران، محسن فروغی و حیدر قلی خان غیاثی. ۳۲
تصویر۲ـ۵. مدرسه انوشیروان دادگر، تهران، نیکلای مارکوف. ۳۳
تصویر۲ـ۶. بانک سپه، تهران، وارطان هوانسیان. ۳۳
تصویر۲ـ۷. هتل دربند، وارطان هوانسیان. ۳۳
تصویر۲ـ۸. هنرستان دخترانه، تهران، وارطان هوانسیان. ۳۴
تصویر۲ـ۹. میهمانخانه ایستگاه راه آهن، وارطان هوانسیان. ۳۴
تصویر۲ـ۱۰. شهرداری رشت. ۴۹
تصویر۲ـ۱۱. شهرداری ارومیه. ۴۹
تصویر۲ـ۱۲. شهرداری قزوین. ۴۹
تصویر۲ـ۱۳. شهرداری تبریز. ۴۹
تصویر۲ـ۱۴. کاخ شهربانی، قلیچ باغلیان. ۵۱
تصویر۲ـ۱۵. بیمارستان شاه رضا، کریم طاهرزاده بهزاد. ۵۲
تصویر۲ـ۱۶. ساختمان جیپ، وارطان هوانسیان. ۵۲
تصویر۲ـ۱۷. کاخ وزارت دادگستری، گابریل گورکیان ۵۲
تصویر۲ـ۱۸. کاخ وزارت امور خارجه، گابریل گورکیان. ۵۲
تصویر۲ـ۱۹. بانک ملی تبریز، محسن فروغی. ۵۳
تصویر۲ـ۲۰. بانک ملی شیراز، محسن فروغی. ۵۳
تصویر۲ـ۲۱. ساختمان مسکونی، پل آبکار. ۵۳
تصویر۲ـ۲۲. ساختمان مسکونی، علی اکبر صادق. ۵۳
تصویر۲ـ۲۳. ساختمان مسکونی، کیقباد ظفربختیار. ۵۳
تصویر۲ـ۲۴. معماری متعارف مسکونی دهۀ ۲۰، عقب نشینی ساختمان از دیوار محدودۀ زمین و ایجاد ساباط بر روی ورودی. ۵۴
تصویر۲ـ۲۵. معماری متعارف مسکونی دهۀ ۲۰، تهران. ۵۵
تصویر۲ـ۲۶. معماری مسکونی متعارف دهۀ ۳۰، تهران. ۵۵
تصویر۲ـ۲۷. معماری مسکونی متعارف دهۀ ۳۰، تهران، خیابان ابوریحان. ۵۵
تصویر۲ـ۲۸. معماری اعیانی دهه های ۲۰ و ۳۰، تهران. ۵۶
تصویر۲ـ۲۹. معماری اعیانی دهه های ۳۰، تهران، خیابان رازی شرق پارک دانشجو. ۵۷
تصویر۲ـ۳۰. معماری اعیانی دهه های ۳۰، تهران، خیابان بزرگمهر. ۵۷
تصویر۲ـ ۳۱. موزۀ هنرهای معاصر تهران، کامران دیبا. ۵۸
تصویر۲ـ۳۲. موزۀ هنرهای معاصر تهران، کامران دیبا. ۵۸
تصویر۲ـ۳۳. مجتمع آپارتمانی مسکونی، وارطان هوانسیان. ۶۰
تصویر۲ـ۳۴. ویلای شخصی، وارطان هوانسیان. ۶۰
تصویر۲ـ۳۵. خانۀ مسکونی شماره ۲، لطیف ابوالقاسمی،۱۳۴۳. ۶۱
تصویر۲ـ۳۶. پلان خانۀ مسکونی شماره ۲، لطیف ابوالقاسمی،۱۳۴۳. ۶۱
تصویر۲ـ۳۷. خانه ویلایی، فرامرز شریفی، رامسر. ۶۲
تصویر۲ـ۳۸. نمونه کار دانشجویان معماری دانشکده هنرهای زیبا ـ دهۀ ۱۳۴۰. ۶۲
نقشه۳ـ۱. راه ها و محله های شیراز در دورۀ قاجاریه. ۶۸
تصویر۳ـ۱. راه زند به طرف حوض فلکه (فلکه ستاد امروزی)، ۱۳۰۴ خورشیدی. ۷۱
تصویر۳ـ۲. کل مشیر به طرف چهار راه خیرات(خ لطفعلی خان کنونی)، ۱۳۰۸ خورشیدی. ۷۲
تصویر۳ـ۳. کنسولگری انگلیس در شیراز ۷۳
تصویر۳ـ۴. تصویر هوایی محدودۀ بین فلکه شهرداری تا فلکه ستاد، شکل گرفته در ۱۳۳۵ـ ۱۳۰۴، بافت میانی شیراز. ۷۵
تصویر۳ـ۵. دروازه اصفهان به طرف دروازه قرآن، ۱۳۰۵ خورشیدی. ۷۸
تصویر۳ـ۶. مکان فعلی فلکه گاز، اواسط ۱۳۴۰ خورشیدی. ۷۸
تصویر۳ـ۷. ساعت گل، خ زند به سمت بیمارستان نمازی، اواخر دهۀ ۴۰. ۷۸
تصویر۳ـ۸. پل فرح(حر امروزی)، اوایل دهه ۴۰. ۸۱
تصویر۳ـ۹. پل علی بن حمزه، اواخر دهه ۴۰. ۸۱
تصویر۳ـ۱۰. کارخانه سیمان فارس. ۸۳
تصویر۳ـ۱۱. مراکز جدید ایجاد شده در دورۀ پهلوی با محوریت خیابان زند، شیراز. ۸۳
تصویر۳ـ۱۲. بانک ملی مرکزی شیراز، احداث ۱۳۱۷ خورشیدی. ۸۴
تصویر۳ـ۱۳. دبیرستان شاهپور شیراز، احداث ۱۳۰۹ خورشیدی. ۸۴
تصویر۳ـ۱۴. شهرداری شیراز، احداث ۱۳۲۹ خورشیدی. ۸۷
تصویر۳ـ۱۵. دبیرستان نمازی شیراز، احداث ۱۳۲۹ خورشیدی. ۸۸
تصویر۳ـ۱۶. دادگستری شیراز. ۸۸
تصویر۳ـ۱۷. اداره آموزش و پرورش شیراز. ۸۸
تصویر۳ـ۱۸. هتل سعدی(انتهای خیابان سعدی)، شیراز، اواسط دهۀ ۱۳۳۰ خورشیدی. ۸۹
تصویر۳ـ۱۹. بیمارستان نمازی شیراز، تاریخ احداث ۱۳۳۲ خورشیدی. ۸۹
تصویر۳ـ۲۰. بنگاه برق شیراز(خیابان مشیرنو)، اواخر دهۀ ۱۳۳۰ خورشیدی. ۹۰
تصویر۳ـ۲۱. ساختمان جدیدفرودگاه شیراز، اواخر دهۀ ۱۳۴۰ خورشیدی. ۹۰
تصویر۳ـ۲۲. ساختمان های دوطبقه تجاری ـ مسکونی، خیابان قدمگاه شیراز، اواخر دهۀ ۱۳۳۰ خورشیدی. ۹۰
تصویر۳ـ۲۳. ساختمان های دوطبقه تجاری ـ مسکونی، خیابان برق شیراز، دهۀ ۱۳۴۰ خورشیدی. ۹۱
تصویر۳ـ۲۴. بیان طنزگونۀ زندگی سنتی و مدرن در ایران دهۀ ۴۰ خورشیدی. ۹۴
شکل۴ـ۱. رون های مورد استفاده در خانه های ایرانی. ۱۰۵
تصویر۴ـ۱. ورودی به سبک سنتی. ۱۴۰
تصویر۴ـ۲. سبک تلفیقی ورودی و عناصر تزیینی موجود در آن، محله سنگلج، تهران. ۱۴۱
تصویر۴ـ۳. روزن ورودی در سبک تلفیقی. ۱۴۱
تصویر۴ـ۴. سردر سنتوری ورودی به سبک تلفیقی، محله عولادجان، تهران. ۱۴۲
تصویر۴ـ۵. استفاده از قاب جهت تشخص ورودی، خانه ۲۳ ۱۴۷
تصویر۴ـ۶. فرونشستگی در جهت تشخص ورودی، خانه۱۲. ۱۴۷
تصویر۴ـ۷. خانه۳۸. وجود کتیبه، سرسایه و جنس متفاوت قاب جهت تأکید بر ورودی. ۱۴۷
تصویر۴ـ۸. خانه ۳۴. وجود کتیبه، سرسایه و جنس متفاوت قاب جهت تأکید بر ورودی. ۱۴۷
تصویر ۴ـ۹. خانه۱۴ وجود سرسایه و جنس و رنگ متفاوت قاب جهت تأکید بر ورودی. ۱۴۸
تصویر ۴ـ۱۰. خانه ۳ وجود سرسایه و جنس و رنگ متفاوت قاب جهت تأکید بر ورودی. ۱۴۸
تصویر۴ـ۱۱. خانه ۵۰ ۱۴۸
تصویر۴ـ۱۲. خانه ۲۸ ۱۴۸
تصویر ۴ـ۱۳. خانه۲۶ قرارگیری پنجره در نما، موجب کاهش تأکید بر ورودی شده است. ۱۴۸
تصویر ۴ـ۱۴. خانه ۳۳ قرارگیری پنجره در نما، موجب کاهش تأکید بر ورودی شده است. ۱۴۸
تصویر۴ـ۱۵. ازارۀ سنگی جهت زیباتر کردن ورودی، خیابان صاحب دیوان، شیراز، پهلوی
دوم. ۱۶۸
تصویر۴ـ۱۶. در فلزی فاقد کوبه و حلقه، خیابان سی متری سینما سعدی، شیراز، پهلوی
دوم. ۱۶۸
تصویر۴ـ۱۷. نمایی از خورشیدی کله در ورودی،محله دولت، تهران، پهلوی دوم. ۱۶۹
تصویر۴ـ۱۸. ورودی فاقد سردر، خیابان هدایت، شیراز، پهلوی دوم. ۱۶۹
تصویر۴ـ۱۹. سردر سنتوری و کاشی کاری شده، محله بازار، تهران. ۱۶۹
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه۳ـ۱. راه ها و محله های شیراز در دورۀ قاجاریه. ۶۸
نقشه۳ـ۲. توسعۀ شهر شیراز تا پایان دورۀ قاجار. ۶۹
نقشه۳ـ۳. نخستین مرحلۀ توسعۀ شیراز. ۷۲
نقشه۳ـ۴. کاربری های جدید شکل گرفته در نخستین مرحلۀ توسعۀ شیراز. ۷۴
نقشه۳ـ۵. کاربری های جدید شکل گرفته در دومین مرحلۀ توسعۀ شیراز. ۷۹
نقشه۳ـ۶. کاربری های جدید شکل گرفته در سومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *