پایان نامه با کلید واژه های فراوانی، درصدی، آموزشی، 0/100

کاروتحصیلات چگونه است؟
جدول (1-4) مربوط به تعدا معلمان و نوع مدرک آنها

فراوانی تراکمی درصدی
فراوانی درصدی
فراوانی
شاخصها
نوع مدرک
9/6
9/6
2
دیپلم(1)
6/58
7/51
15
فوق دیپلم(2)
0/100
4/42
12
لیسانس(3)
100
0
0
فوق لیسانس(4)
100
0/100
29
کل

نمودار(1-4) مربوط به تعدا معلمان و نوع مدرک آنها

همانطور که نتایج جدول و نمودار نشان می دهد، 9/6 درصد معلمان دارای مدرک دیپلم و 7/51 درصد آن ها دارای مدرک فوق دیپلم و 4/42 درصد آن ها دارای مدرک کارشناسی می باشند.

جدول(2-4) مربوط به تعداد معلمان و سابقه آنها

فراوانی تراکمی درصدی
فراوانی درصدی
فراوانی
شاخصها
نوع مدرک
9/37
9/37
11
1الی3 سال(1)
3/48
4/10
3
3 الی 8سال(2)
0/69
7/20
6
9 الی 12 سال(3)
0/100
0/31
9
12بالاتر(4)
0/100
0/100
29
کل

نمودار(2-4) مربوط به تعدا معلمان و سابقه آنها

همانطور که جدول و نمودار (2-4) نشان می دهد 9/37 درصد معلمان کمتر از 3 سال 4/10 درصد بین 3 تا 8 سال و 7/20 درصد بین 9 تا 12 سال و 31 درصد معلمان بیشتر از 12 سال سابقه کاری دارند.

سوال2 سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟
جدول(3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

فراوانی تراکمی درصدی
فراوانی درصدی
فراوانی
سرانه آموزشی
شاخصها
مدرسه
10
10
2
46/0
1
15
5
1
75/0
2
20
5
1
1
3
25
5
1
03/1
4
30
5
1
1/1
5
35
5
1
2/1
6
40
5
1
25/1
7
45
5
1
5/1
8
50
5
1
66/1
9
55
5
1
2
10
60
5
1
4/2
11
65
5
1
5/2
12
70
5
1
75/3
13
75
5
1
4
14
85
10
2
5
15
95
10
2
5/7
16
100
5
1
10
17
100
100
20
میانگین=77/2
کل

نمودار(3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه آموزشی مربوط به مدارس ابتدایی روستایی تربت جام 46/0 متر مربع و بیشترین مقدار 10 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه آموزشی مدارس ابتدایی روستایی تربت جام77/2 متر مربع می باشد. این در حالی است سرانه فضای آموزشی که توسط سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور تعیین شده است، 52/1 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد.
سوال3 سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟
جدول(4-4) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل
فراوانی تراکمی درصدی
فراوانی درصدی
فراوانی
سرانه فضای پرورشی
شاخصها
مدرسه
90
90
18
0
1
95
5
1
1/0
2
100
5
1
5/1
3
100
100
20
میانگین=08/0
4