نوامبر 28, 2020

پایان نامه با کلید واژه های درون داده، استان مازندران، داده ها و اطلاعات، اوقات فراغت

عضو علی البدل هستند ( سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان ، 1386).
این انجمن هر دو هفته یا حداقل ماهی یک بار در مدرسه تشکیل می شود با توجه به امکانات و اولویتها در انجام وظایف خود به شرح زیر همت می گمارند:
• مشاوره و برنامه ریزی در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف انجمن.
• تهیه برنامه بهداشتی و پزشکی با مشاوره افراد آگاه و کمک به مراقبان بهداشت و نظارت بر اجرای آن در مدرسه.
• ارائه پیشنهاد ها و طرحهای مفید به مدیر مدرسه واداره آموزش وپرورش برای بهبود تعلیم وتربیت دانش آموزان .
• هم فکری وتلاش در برنامه ریزی وبرگزاری جلسات به هنگام اعیاد وسایر روزها متناسب به منظور بزرگ داشت این روزها وتشویق دانش آموزان کوشا ، اولیای فعال ومربیان تلاش گر با حضور اولیا ومربیان مدرسه .
• دعوت از اولیای علاقه مند متخصص ومبتکر برای شرکت در جلسات انجمن به منظور بهره مندی از خدمات ویاری آنان در جهت تهیه ، وتدارک وتکمیل امکانات آموزشی وتربیتی مدرسه نظیر ، تکمیل ساختمان ، توسعه فضای ورزشی ومحیط مدرسه ، تأسیس نمازخانه ، تجهیز کارگاه ، آزمایشگاه وکتابخانه.
• هم فکری وهمکاری بامدیر مدرسه در جهت برنامه ریزی وتشکیل کلاس های آموزشی خانواده وبرگزاری سایر جلسات ضروری.
• فراهم کردن امکانات لازم به منظور انجام انجام گردش های علمی ، تربیتی وتفریحی دانش آموزان.
• همکاری وهم فکری با مدیر مدرسه در تشکیل کلاس های جبرانی وتقویتی ، فرهنگی و ورزشی برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان .
• فراهم کردن امکانات تحصیلی وتهیه هدایا برای دانش اموزانی که احیاناً از این امکانات به حد کافی برخودارنیستند .
• ایجاد ارتباط با نهادها ، ادارات ، مساجد محل ، انجمن های اولیا ومربیان مدارس مجاوروشورای معلمان از طریق تشکیل جلسات مشترک برای دریافت اطلاعات وخدمات وتبادل نظر وتجربیات .
• اقدام برای آشنا کردن اولیای دانش اموزان با کتابها ی مفید تربیتی خصوصاً انتشارات انجمن اولیاومربیان ومجله آموزشی وتربیتی پیوند وترغیب اولیای بیسواد به شرکت در کلاس های نهضت سواد آموزی (نجفی ،1372).
20-2 پیشینه تحقیق
با بررسی های صورت گرفته حول موضوع این پژوهش، چندین منبع یافت می شود که با موضوع این تحقیق سنخیت دارد. در ذیل به طور خلاصه در مورد تعدادی از آن ها و نتایج آن ها توضیح داده می شود:
– برمر، سعدالله (1373) به انجام پژوهشی با عنوان “بررسی و مقایسه مدارس اسلام شهر منطقه ی 6 تهران با استانداردهای آموزش و پرورش” پرداخته است. محقق در این بررسی به دو منطقه شهری می پردازد و از هر منطقه 26 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب می کند و با استفاده از آزمون T و مجذور خی دو تجزیه و تحلیل می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدارس هر دو منطقه از استاندارد-
های آموزش و پرورش ایران فاصله دارند و حتی وضعیت منطقه اسلام شهر بحرانی تراز منطقه 6 تهران است.
– یزدان پناه (1373) تحقیقی با عنوان “بررسی وضع موجود فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان های استان مازندران در مقایسه با استانداردهای مطلوب آموزشی” به انجام رسانده است؛ محقق در این تحقیق جامعه آماری را تمامی مدارس ابتدایی استان مازندران قرار داده است و از میان آن ها 226 مدرسه را برای نمونه انتخاب کرده است. از این تعداد مدیران 170 مدرسه به پرسشنامه ارسالی محقق پاسخ داده اند، وی اطلاعات به دست آمده را با استفاده از آزمون Z مورد تحلیل قرار می دهد. در کل این تحقیق نشان می دهد که فضاهای موجود در مدارس ابتدایی استان مازندران فاصله زیادی با استانداردها دارد.
– فقیهی، علیرضا (1374) تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه برخی از دروندادهای نظام آموزش ابتدایی
با موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهرستان اراک” انجام داده است، جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان پایه پنجم هستند. در این تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
1- کیفیت ساختمان مدارس موفق و ناموفق تفاوت چندانی ندارد، اما از نظر موقعیت مکانی و بهداشتی، مدارس موفق وضعیت مطلوب تری دارند، به این ترتیب، مشخص شده است که تمامی مدارس موفق، در مناطقی آرام واقع شده اند، درحالی که 33 درصد از مدارس ناموفق در مناطق شلوغ و پر سر و صدا قرار دارند، همچنین 67 درصد از مدارس موفق وضعیت بهداشتی مناسب و 33درصد از آن ها وضعیت بهداشتی کاملاً نامناسب و 33 درصد وضعیت نسبتاً بهداشتی دارند.
از نظر فضای آموزشی، مدارس مرکز شهر نسبت به مناطق دیگر فضای آموزشی کمتری دارند و مشخص شده است که 100درصد مدارس موفق، به ازای هر دانش آموز، فضای کمتر از 3 متر مربع در مدرسه وجود دارد و حال آنکه در 67درصد مدارس ناموفق، به ازای هر دانش آموز، 3تا 5متر مربع و در 33درصد بیش از 6متر مربع فضای آموزشی وجود دارد.
– در سال 1997 تحقیقی باعنوان نشانگرهای کیفیت آموزش و پرورش در زیمباوه صورت گرفت اهداف این تحقیق عبارت بودند از:
1. تعیین اینکه درون دادهای اختصاص داده شده به آموزش ابتدایی در زیمباوه چه بوده است؟
2. چند درصد از زیمباوه از نرم های مربوط به ملزومات و تجهیزات پایین تر بوده اند؟
3. آیا درون دادهای اختصاص داده شده به آموزش ابتدایی در سراسر زیمباوه به طور مساوی تقسیم شده است؟
4. سطح موفقیت مدارس چگونه است و تاچه اندازه موفقیت در نواحی مختلف زیمباوه باهم تفاوت دارد؟
چه رابطه ای بین درون دادهای مدارس و یادگیری دانش آموزان وجود دارد؟
جامعه آماری شامل4483مدرسه و 283681دانش آموز بوده است که در9 نا
حیه آموزش و پرورش توزیع شده بودند، از بین جامعه مذکور 150مدرسه، 150معلم و3000 دانش آموز به عنوان نمونه برگزیده شده اند، دروندادهای این تحقیق عبارت بودند از ساختمان مدارس، وضعیت معلمان، تجهیزات مدارس نتایج به دست آمده حاکی از ناکافی بودن تجهیزات مدارس پایین بودن شرایط زندگی معلمان به خصوص سطح حقوق آن ها بوده است، در این تحقیق دانش آموزانی که از وضع تغذیه مناسبی برخوردار بودند وضعیت بهتری نسبت به دیگران داشتند و دانش آموزانی که کلاس های مجهزتری دارند و معلمان با تجربه با شرایط زندگی بهتر که کار و زندگیشان در همان روستا یا شهر بود و دارای تحصیلات بالاتر بودند و تراکم کمتری از دانش آموزان در کلاس وجود دارد نسبت به مدارسی که از این ویژگی ها برخوردار نبودند موفق تر بودند(آذرخش،1384).
– در همین رابطه تحقیقی با عنوان ارتباط بین محیط های یادگیری و تجربیات کشاورزی و افزایش یادگیری در مدارس روستایی در مقطع ابتدایی در کشورهای تانزانیا، سریلانکا، هند و اتیوپی توسط تایلرو مالهال (2001) صورت گرفت. در این تحقیق مشخص شد که این مناطق مخصوصاً در مقطع ابتدایی از تجهیزات ضعیف و عدم هماهنگی برنامه های درسی با تجربیات زندگی روزمره و عدم حمایت از مدیران و معلمان و برنامه ریزان درسی توسط دولتها رنج می برند؛ در این تحقیق اکثر دانش آموزان از وضع بهداشتی ضعیف برخوردارند و بسیاری از آن ها دچار سوء تغذیه هستند؛ از مشکلات دیگر در این مناطق، تعدادزیاد دانش آموزان، صندلی های کوچک و شکسته، کلاس های تاریک با وسایل کمک آموزشی خیلی کم، عدم هماهنگی و ارتباط بین سه محیط یادگیری یعنی خانه، مدرسه و جامعه، اینکه برنامه درسی و کتاب های درسی آن ها همان کتاب های است که در شهر ها تدریس می شوند؛ عدم انگیزه معلمان و فرسودگی شغلی در آنان از مشکلات مهم تحصیلی دانش آموزان دراین مناطق می باشد.
– در همین ارتباط تحقیق توسط اختر1 در سال (2001) در پاکستان نشان داد که تعصب، محدودیت فضای آموزشی، فقر فرهنگی و مادی حاکم بر جوامع کم در آمد روستایی و کمبود معلم و نامتناسب بودن برنامه درسی از عوامل ضعف و رخوت آموزش ابتدایی در پاکستان به شمار می آید.
– تحقیقی توسط اشنایدر در سال (2002) با عنوان تأثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان آمریکا صورت گرفت؛ در این تحقیق امکانات و تجهیزات عبارت بودند از: سیستم تهویه کلاس های درس، سیستم گرمایشی و سرمایشی، رطوبت
1.akhtar
تجهیزات، نور و روشنایی، سروصداهای داخل مدرسه، سن ساختمان، اندازه کلاس درس و مدرسه، نتایج این تحقیق نشان دادند که امکانات و تجهیزات مدارس بر فرایند یاد دهی- یادگیری تأثیر می گذارند؛ شکل و ظاهر ساختمان، سروصدا، گرما، سرما، رطوبت، نور و روشنایی و هوای داخل کلاس ها برروی توانایی و فعالیت های معلمان و دانش آموز اثر می گذارد، اثرات این تجهیزات برروی دانش آموزان طبقات پایین تر بیشتر است.
– سابقی (1384) تحقیقی با عنوان ” بررسی وضعیت موجود فضاهای آموزشی شهر کهنوج و مطابقت آنها با استانداردهای مطلوب آموزشی ” انجام داده است. در این تحقیق مشخص شده است که سرانه فضای آموزشی، فضای پرورشی، فضای اداری، فضای پشتیبانی برای هر دانش آموز کمتر از استانداردهای لازم می باشد. اما سرانه فضای گردش، فضای باز محوطه بیشتر از استانداردهای لازم می باشد و از نظر وجود آزمایشگاه 93 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه می باشند.
– میرشکار( 1386) تحقیقی با عنوان ” بررسی و مقایسه درون دادهای نظام آموزش ابتدایی شهرستان زاهدان با استانداردهای مطلوب آموزشی و رابطه آن با ارتقاء کیفیت برون داد ها” انجام داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین مساحت مدارس با توجه به تعداد دانش آموزان کافی نمی باشند. تنها 6/9 درصد از مدارس دارای آزمایشگاه می باشند. در کل نتایج این تحقیق نشان می دهد که وضعیت موجود مدارس ابتدایی شهر زاهدان از نظر امکانات و فضاهای آموزشی، پرورشی، اداری، پشتیبانی مطابق با استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و آیین نامه بهداشت مدارس نمی باشند.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه با کلید واژه هایمحل سکونت

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل تلاش می شود تا چگونگی انجام پژوهش در قالب عناوین روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آن بیان شود.
1-3 روش تحقیق
منظور از روش تحقیق مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهشگر با استفاده از آن ها به قوانین و واقعیت پی می برد (دلاور،1380). با توجه به اینکه پژوهش حاضر به توصیف وضعیت موجود از لحاظ امکانات و مشکلات تحصیلی نظام آموزش ابتدایی مناطق روستایی می پردازد و به دنبال تایید، تعدیل یا رد نظریه علمی نیست، نوع تحقیق توصیفی – زمینه یابی می باشد محقق در این گونه تحقیق ها به جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ای می پردازد و به شناسایی و بررسی مسایل، شرایط و وقایع جاری مبادرت می ورزد.
2-3 جامعه آماری
با توجه به اینکه محدوده مکانی این تحقیق مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر است. جامعه مورد بررسی، کلیه مدارس ابتدایی واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد، که در سال تحصیلی 87-1386مشغول فعالیتهای تحصیلی می باشند. این شهرستان دارای سه منطقه روستایی بوده که هفتاد و سه مدرسه ابتدایی در سال تحصیلی 87-1386مشغول ارائه خدمات آموزشی می باشند.
3-3 نمونه و روش نمونه گیری
پژوهش گران به علت
اینکه امکان اجرای پژوهش برکل اعضای جامعه آماری خود را ندارند، معمولاً نمونه گیری می کنند و پژوهش خود را به نمونه کوچکی از افراد جامعه مورد نظر محدود می کنند در این پژوهش از بین سه منطقه روستایی دو منطقه بصورت تصادفی انتخاب شده و از بین مدارس مختلفی که در این مناطق (73مدرسه ) مشغول فعالیتهایی تحصیلی می باشند، بیست مدرسه بصورت تصادفی انتخاب گردیده است.

نوشته ای دیگر :   منبع پایان نامه دربارهافیولیتی، کانی، سولفیدی، آنالیز

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر برحسب منطقه و جنسیت در سال تحصیلی 87-1386
جنسیت
منطقه
دخترانه
پسرانه
مختلط
جمع
منطقه (1)
4
5
37
46
منطقه (2)
1
1
16
18
منطقه (3)
—–
——-
9
9
جمع
5
6
62
73

4-3 ابزار جمع آوری اطلاعات
برای گرد آوری داده های مورد نظر و به منظور دستیابی به پا سخ سوال های مطرح شده پرسشنامه ای تدوین شد (رجوع شود به ضمیمه) که قسمتی از آن توسط سابقی (1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق واز طریق مشورت با اساتید راهنما و مشاور و افراد متخصص دیگر وبا توجه به سوال های تحقیق، اهداف و معیارهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس تنظیم شده است .براین اساس قبل از تهیه ابزار گردآوری داده ها، جدولی تهیه گردید که این جدول متغیرهای هر یک از سوال های تحقیق را دقیقاً مشخص می کرد این پرسش نامه شامل 129سوال از نوع بسته، باز وکوتاه جواب در مورد فضاهای مختلف مدارس ابتدایی است. قسمت اول پرسشنامه که در کادر بالای صفحه اول درج شده است شامل سوالاتی در مورد نوع مدرسه، تعداد دانش آموزان، تعداد کارکنان و نوع مدرک آنها می باشد .سوال های یک تا بیست مربوط به فضاهای آموزشی مدرسه می باشد؛ سوال های بیست تا چهل ویک مربوط به فضاهای پرورشی؛ سوال های چهل ودو تا شصت وشش مربوط به فضاهای اداری مدرسه می باشد؛ سوال های شصت و هفت تا نود وسه در مورد فضای پشتیبانی یا خدماتی است؛ سوال های نود وچهار تا صد مربوط به فضای گردش است؛ سوال های صد ویک تا صدو ده در مورد فضاهای محوطه باز است؛ سوال های صد ویازده وصد ودوازده مربوط به دمای فضای بسته است؛ صد و سیزده تا صدو پانزده مربوط به موقعیت مکانی مدرسه است؛ صد وشانزده مربوط به سوال یازده تحقیق است؛ سوال های صد وهفده تا صدو بیست مربوط به سوال دوازده تحقیق است؛ سوال های صد وبیست ویک تا صد وبیست وپنج مربوط به سوال سیزده تحقیق است؛ سوال های صد وبیست وشش تا صد وبیست و نه مربوط به سوال چهارده تحقیق می باشد.
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون T مستقل) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss در قالب جداول استفاده شده است.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

مقدمه
هدف محقق در فصل چهارم پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها یی است که قبلاّ به دست آورده است، در این فصل داده های به دست آمده از پژوهش، در ارتباط با هر یک از سوال ها به وسیله ی مجموعه ای از روشهای آمار توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و آزمون T مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است.

سوال1 وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *