می 11, 2021

پایان نامه : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی 

گرایش : تحول

عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M .A)

گروه مدیریت دولتی

گرایش : مدیریت تحول

عنوان :

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

جنوب استان کرمان

استاد راهنما :

دکتر مهدی محمدی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2 عنوان تحقیق.. 4

1-3 بیان مسأله. 4

1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 8

1-5 اهداف تحقیق.. 9

1-5-1 اهدف اصلی.. 9

1-5-2  اهداف فرعی.. 9

1-6 فرضیات تحقیق.. 9

1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق.. 9

1-6-2 فرضیه ­های فرعی تحقیق.. 9

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 تعاریف نظری متغیرها 10

1-7-2 تعاریف عملی متغیرها 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 15

2-2- اخلاق مدیریتی.. 16

2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق.. 16

2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق.. 17

2-2-3- نظریه های اخلاق.. 18

2-2-3-1- نظریه عاطفی.. 18

2-2-3-2- نظریه وجدان. 19

2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده 20

2-2-3-4- نظریه زیبایی.. 20

2-2-3-5- نظریه افلاطون. 20

2-2-3-6- نظریه پرستش…. 21

2-2-3-7- نظریه عقلی.. 21

2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس…. 22

2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی 23

2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن. 24

2-2-6- عناصر اخلاق.. 25

2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران. 26

2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت… 26

2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران. 27

2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز. 28

2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی.. 29

2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک… 29

2-2-8- مولفه های اخلاق.. 31

2-2-8-1- اعتماد. 32

2-2-8-2- عدالت… 33

2-2-8-3- صداقت… 34

2-2-8-4- دوری از تبعیض….. 35

2-2-8-5- احترام. 35

2-3 سلامت سازمانی.. 36

2-3 -1- سازمان سالم. 37

2-3 -2- مفهوم سلامت… 39

2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی.. 40

2-3 -4- ویژگی­های سازمان سالم. 43

2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی.. 44

2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی.. 46

2-3-7- منابع سلامت سازمانی.. 47

2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران. 48

2-3-9- زیربنای نظری سلامت سازمانی.. 51

2-3-10- ابعاد سلامت سازمانی.. 53

2-4- پیشینه پژوهش…. 58

2-5- چهارچوب نظری پژوهش…. 65

2-6- مدل مفهومی پژوهش…. 66

خلاصه فصل دوم. 67

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 69

3-2- روش تحقیق: 70

3-3- فرایند تحقیق.. 70

3-4- جامعه آماری.. 71

3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 72

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 72

3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش…. 74

3-8- روش گردآوری داده ­ها 75

3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری.. 75

خلاصه فصل سوم. 76

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 78

4-2 توصیف داده‌ها 79

4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک… 79

4-2 -1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 79

4-2 -1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت… 80

4-2 -1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات… 81

4-2 -1-4 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت… 82

4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش…. 83

4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه. 87

4-2 -4- بررسی فرض نرمال. 95

4-3- آمار استنباطی: 96

خلاصه فصل چهارم. 105

 

فصل پنجم: نتیجه گیری ،  بحث و پیشنهادها

5-1-مقدمه. 107

5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری.. 108

5-3- بحث و بررسی.. 111

5-4- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها 114

5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده 115

5-6- محدودیت های تحقیق.. 116

خلاصه فصل پنجم. 117

منابع و مأخذ: 118

پیوست ها 129

چکیده:

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری زن و مرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد 300 نفر تشکیل می­داد. با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد نمونه آماری 169 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت گردآوری داده ­های تحقیق از دو پرسشنامه سنجش اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (1388) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) استفاده شد. پس از جمع­آوری پرسشنامه ­های توزیع شده، جهت توصیف داده ­های پرسشنامه از روش­های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه ­های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد كه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مؤلفه های اخلاق مدیریتی (صداقت، دوری از تبعیض، اعتماد، احترام، عدالت) و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: 1- اخلاق مدیریتی 2- سلامت سازمانی  3- کارکنان  4- مدیران  5- شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-1- مقدمه

جامعه امروز، ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ. اﻣﺮوزه، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ، در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎﻳﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻫﺪفﻫﺎی ﻋﺎم ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣـﺮدم آن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎزد (پیامنی و پاک طینت، 1392). مهمترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاترین سطح ممكن در بهره­وری یا بهره وری بهینه است. عوامل كارامد در بهره­وری عبارتند از: سرمایه، ابزار، روش­های انجام كار و نیروی انسانی. بی­گمان نیروی انسانی ماهر و كارامد یكی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدفهای سازمان است(بازوند، 1392). موفقیت و رشد یک سازمان نیاز به یک مجموعه خوب از سرمایه انسانی دارد (پرمارپان و همکاران[1]، 2013).

در عصر حاضر اهمیت، جایگاه و نقش مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره‌کنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم، تکنولوژی، و به تبع آن نیازمندی ها و گسترش سازمان‏ها ایجاب می‏کند که از مدیران ماهر و کارآمد در اداره مؤثر سازمان‏ها استفاده شود، زیرا بازده عملکرد معقول مدیران است که موجب بقاء و رشد سازمان می‏شود (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1390: 31).

اخلاقی بودن یا نبودن رفتار مدیران می ­تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. اخلاق در سازمان‌ها شامل اخلاق فردی مدیر و پیام‌هایی است‌که فعالیت سازمان ارسال می‌کند. رهبری اخلاقی و نقش کلیدی آن در شکل دادن به هنجارهای اخلاقی و فرهنگ سازمان از مباحث حائز اهمیت است. از موارد دیگر که در اداره گروهی و مدیریت اخلاقی سازمان مطرح است. با توجه به این نکات، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید. امروزه داشتن اخلاق حرفه‌ای به‌ویژه برای مدیران به‌منزله یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می‌باشد(صالحی، 1389: 4).

یكی از عواملی كه سازمان را در جهت تحقق اهداف آن یاری می­رساند، سلامت سازمانی می­باشد. سازمان سالم سازمانی است كه نه تنها در محیط خود دوام می­آورد، بلكه در یک برهه­ی زمانی طولانی نیز به طور كافی سازش كرده و توانایی بقاء و سازش خود را به گونه ای مداوم گسترش می­دهد (زهرایی و رجایی­پور، 1390). البته، عملكرد سازمان در یک روز مشخص، ممكن است اثربخش یا غیر اثربخش باشد، اما علایم درازمدت در سازمان های سالم، مساعدت اثربخشی است. اگر تخصص­ها و فنون از سلامت كامل برخوردار باشند، افزایش مسئولیت­ پذیری كاركنان و بهبود كیفیت محصولات و خدمات سازمانها تأمین می­ شود. بنابراین، تلاش برای بهبود سلامتی و رفاه نیروی كار باید از راه سالم­سازی خود سازمان آغاز شود و ادامه یابد. اصلاح، رشد و پیشرفت سلامت سازمانی بیان می­كند كه محدوده محل كار سالم باید ارتقاء و بهبود یابد (دیجوی و ویلسون[2]، 2007).

حال با توجه به موارد فوق و اهمیت جایگاه مدیران در سازمان در این پژوهش به دنبال این هستیم تا به بررسی رابطه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت برق جنوب استان کرمان بپردازیم.

1-2- عنوان تحقیق

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-3- بیان مسأله

در جهان کنونی بسیاری از فعالیت­های انسانی و حیاتی مورد نظر جامعه را سازمان­های گوناگون انجام می­دهند. پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد مؤثر سازمان­هاست. بنابراین باید جامعه امروز را جامعه سازمانی بنامیم (مسعودی، 1388). سازمان­ها در صورتی خواهند توانست وظایف خطیری را كه به دوش آن­هاست به نحو احسن انجام دهند كه سالم و پویا باشند (شریعتمداری، 1388). سالم بودن سازمان باعث اعتماد بیشتر اعضای سازمان به یکدیگر و افزایش روحیه آنها برای انجام وظایف خود خواهد شد و به دنبال آن روحیه بالای آنان موجبات انگیزش و علاقه ­مندی به كار را در کارکنان سازمان به وجود آورده که نتیجه این فرایند، افزایش اثربخشی و کارایی سازمان خواهد بود. به عبارتی، سازمان سالم یک سازمان مؤثر است که تقریبأ تمامی فعالیت­های آن در سطحی بالا انجام می­ شود (رامداس و لویس[3]، 2011).

سلامت سازمانی به عنوان توانایی هر سازمان برای موفقیت در انجام ماموریت های خود تعریف شده است (فرماهینی فراهانی و همکاران، 2014). سلامت سازمانی همچنین چارچوب مفیدی برای تجزیه و تحلیل اوضاع سازمان است (اسمیت[4]، 2002). این مفهوم اثربخشی سازمان را در شرایط مختلف منعکس کرده و نشان می­دهد که سازمان در برابر تغیرات چگونه واکنش نشان می­دهد (سبانسی[5]، 2009).

امروزه، سازمان­ها به عنوان موجود زنده­ای كه دارای هویتی مستقل از اعضا خود می­باشند، تصور می­شوند. به گونه­ ای كه با این هویت جدید می­توانند، رفتار كاركنان را تحت تأثیر قرار دهند. این شخصیت و هویت می ­تواند دارای «سلامت سازمانی» و یا «بیماری سازمانی» باشد (سیدجوادین و همکاران، 1389). مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می­كند كه رشد و توسعه سازمان را تسهیل كرده و یا موجب پویایی سازمانی است.

تعداد صفحه :151

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147426]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com