پایان نامه ارشد رایگان درمورد مشاغل آزاد

دانلود پایان نامه

دولتی را انتخاب کردند، 141 نفر (6/47 درصد) دلیل خود را تضمین شغلی، 24 نفر (1/8 درصد) درآمد و کسب ثروت، 22 نفر (4/7 درصد) علاقه به شغل دولتی، 10 نفر (4/3 درصد) راحتتر بودن شغل دولتی و 24 نفر (9/7 درصد) سایر موارد را ذکر کردند. می توان گفت که آشنا نبودن دانشآموزان با مشاغل آزاد، عدم آموزش مناسب در دوران متوسطه، ساختار اقتصاد دولتی و اشتغال داشتن والدین اکثر دانشآموزان به مشاغل دولتی عمدهترین دلایل انتخاب شغل دولتی توسط 84 درصد از پاسخگویان است.
در طرف مقابل از 57 نفر دانشآموزی که شغل آزاد را انتخاب کردند، 21 نفر (8/36 درصد) دلیل انتخاب خود را داشتن استقلال و راحتی بیشتر، 12 نفر (1/21 درصد) کسب پول و درآمد بیشتر، 9 نفر (8/15 درصد) علاقه به شغل آزاد و 7 درصد سایر موارد را ذکر کردهاند.
(4-11): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان بر حسب دلیل انتخاب شغل آزاد یا دولتی
دلیل انتخاب شغل دولتی
تعداد
درصد
دلیل انتخاب شغل آزاد
تعداد
درصد
تضمین شغلی
141
6/47
مستقل بودن
21
8/36
درآمد و کسب ثروت
24
1/8
پول و درآمد
12
1/21
علاقه به شغل دولتی
22
4/7
علاقه به شغل آزاد
9
8/15
راحت بودن
10
4/3
سایر موارد
4
7
سایر موارد
24
9/7
بدون جواب
11
3/19
بدون جواب
75
3/25
کل
57
100
کل
296
100

4-2یافتههای استنباطی
هدف از پژوهش در هر حوزه‏ای رسیدن ب

دیدگاهتان را بنویسید