ژانویه 16, 2021

پایان نامه ارشد درمورد اندازه گیری، توسعه پاید، توسعه پایدار، محیط زیست

شهرهای کوچک مبتنی بر توسعه فضایی پایدار در شهرهای کوچک
دیدگاه اصلی
ابعاد فرعی
آثار احتمالی
دیدگاه توسعه و تقویت شهرهای کوچک باتاکید برتوسعه فضایی پایدار
اقتصادی
۱-توسعه فعالیتهای صنعتی سبک، ۲- رشد تنوع فعالیتی در حوزه های شهری، ۳- کاهش نابرابری اقتصادی بین این شهرها، ۴-تمرکززدایی اداری-سیاسی، ۵- کاهش تمرکز ناخواسته صنایع، خدمات و ادارات دولتی در مراکز شهری بزرگ، ۶-تمرکز زدایی فرصت های شغلی، ۷-تجاری کردن کشاورزی، ۸- دسترسی آسان به زیر ساخت های لازم برای نگهداری و آماده سازی محصولات کشاورزی
اکولوژیکی
۱-رشد فعالیت های سازگار با محیط زیست این شهرها، ۲-آشنایی شهروندان به محدویت های زیست محیطی، ۳- توجه به کیفیت محیط زیست این شهرها، ۴-توسعه مساکن پایدار، ۵-کاهش آلودگی آب رودخانه ها و منابع آبی، ۶-تغییر از رشد پراکنده شهر به سمت فشرده،۷- ایجاد فضای باز عمومی،
اجتماعی
۱- تقویت همبستگی فضای محلی، منطقه ای و ملی ۲-گسترش ابداعات فنی و اجتماعی از شهرهای میانی و بزرگ به مناطق شهری کوچک ۲-جذب مهاجرین روستایی که قصد مهاجرت به شهرهای بزرگ را دارند ۳- تغییر از دیدگاه فن گرایی به سمت مشارکت مردم و خرد جمعی۴- اعمال مدیریت هماهنگ محیط زیست شهری به جای مدیریت بخشی نگر ۵-بکارگیری مردم علاقمند در الگوهای مشارکتی شهری ۶- توزیع عادلانه تر رفاه ۷-سیاست عدم تمرکز، همراه با توسعه اجتماعی
با توجه به نتایج بدست آمده می توان کفت دیدگاه غالب و موثر توسعه ای برای حوزه جغرافیایی مورد مطالعه و حوزه های مشابه، دیدگاه تقویت و توسعه شهرهای کوچک با تاکید بر توسعه فضایی پایدار است. به عبارتی مبنای نظری این پژوهش، اندیشه و رویکرد توسعه و تقویت شهرهای کوچک است که با تاکید بر پایداری این شهرها، می تواند جنبه کاربردی یا عینی پیدا کند.
۲-۲-۸- جمع بندی مبانی نظری و ارایه چارچوب مفهومی
در این فصل تلاش شده است تا مبانی نظری، دیدگاهها و مفاهیم پایه و مرتبط با موضوع توسعه پایدار و ساختار داخلی شهرهای کوچک مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد و براساس آن به الگویی کلان و جامع برای تحقق توسعه پایدار شهرهای کوچک دست یافت. نتایج حاصل از بررسی مبانی و مفاهیم نظری توسط محقق نشان می دهد که امروزه در میان انبوهی از دیدگاهها و نظریات توسعه ای مختلف، نظریه توسعه و تقویت شهرهای کوچک مبتنی بر توسعه پایدار فضایی به دلایل متعددی، به عنوان نظریه پایه و اصلی برای این پژوهش قابل تامل و پذیرش است. این نظریه به واسطه نگاه نظام مند، سیستماتیک و جامع به مسائل و چالش های جوامع شهری معاصر و نیز به دلیل توجه و تأکید خاص بر حقوق انسان و حقوق مکان در شهرهای کوجک از اهمیت خاصی برخوردار است.
نگرش توسعه پایدار شهری، رشد صنعتی را در کنار رشد کیفی محیط زیست می بیند و رشد آموزش و پرورش را که مقوله ای فرهنگی است، بدون ارتقاء وجدان بیدار اجتماعی و مشارکت جمعی و قانونگرایی مفید نمی داند. هدف از توسعه پایدار، دستیابی به رفاه عمومی است که رفاه اقتصادی نیز یکی از اجزای مهم آن بشمار می رود. بنابراین در فرایند سنجش و ارزیابی پایداری در عمل و در این تحقیق لازم است که به موارد فوق شامل “رشد کیفی محیط زیست”، “رشد آموزش و پرورش”، “مشارکت جمعی”، “قانونگرایی”، “رفاه عمومی” و “رفاه اقتصادی” توجه اساسی شود. در این ارتباط توجه به این مسئله ضروریست که مفهوم توسعه پایدار بسیار گسترده و بسته به شرایط زمان، مکان و جوامع مختلف فرق می کند و به همین جهت امکان تسری و تعمیم یک برداشت خاص از پایداری وجود ندارد و به همین دلیل مولفه ها و شاخص های مبنایی نهایی تحقیق را باید با رویکرد پایین به بالا و در انطباق با شرایط منطقه مورد مطالعه استخراج نمود.
همچنین از دیگر نتایج این فصل آن است که در تکوین اندیشه توسعه پایدار، نگرش های مدرن(شامل نظریه نوگرایی اکولوژیک و محیط گرایی با محوریت بازار) بازار، عامل اصلی پایداری سکونتگاههاست و در نگرش های میانه رو (شامل نظریه های توسعه مردمی و محیط گرایی مردمی نوین) عوامل و شاخص های اجتماعی و فرهنگی و در نگرش های ساختارگرایانه، عوامل محیط زیستی، نقش های مهمی در توسعه پایدار بازی می کنند.
مبنای نظری این پژوهش، اندیشه و رویکرد توسعه و تقویت شهرهای کوچک است که به تاکید بر پایداری این شهرها، می تواند جنبه کاربردی یا عینی پیدا کند. به عبارتی دیگر رویکرد و اندیشه اصلی این پژوهش دیدگاه تقویت و توسعه سکونتگاههای کوچک شهری است و برای رسیدن به آن بهترین و مناسب ترین گزینه نظری و عملی توسعه فضایی پایدار است.
مقدمه:
اگر چه اصول کلی پژوهش و تحقیق علمی در همه زمینه‌ها یکسان و ثابت است، اما متأثر از بسترها و ساختارهای هر پژوهشی، روشهای خاصی جهت دستیابی به اهداف متصور استفاده می شود. هر پژوهشگری بسته به ماهیت موضوع تحقیق، مسئله، اهداف و فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و شرایط مکانی-فضایی، دامنه و گستردگی موضوع تحقیق و امکانات موجود، روش خاصی برای انجام پژوهش برمی گزیند. روش‌شناسی تحقیق باعث شفافیت، تسهیل گری، تسریع و دستیابی آسان و ارزان مسیر تبیین سوالات و فرضیه های تحقیق خواهد شد. حال به خاطر جایگاه و اهمیت روش شناسی، در این فصل جهت تبیین اهداف و فرضیه‌های تحقیق، چارچوب روش شناختی تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۱- روش انجام تحقیق:
تحقیق های علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم بندی می شوند. بر اساس هدف، تحقیق های علمی به سه گروه بنیادی، کاربردی و توسعه ای و بر اساس روش و ماهیت به تحقیق های تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی تقسیم بندی می شوند(حافظ نیا، ۱۳۸۶: ۵). بر این اساس روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. در واقع، با توجه به اینکه ویژگی‌های وضع موجود مناطق شهری از منظر شاخص‌های اصلی تحقیق، از آمارهای توصیفی بدست می آید و از دیگر سو، نتایج بدست آمده در مناطق مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد، روش تطبیقی انتخاب شده است. به عبارت دیگر روش مورد استفاده در این تحقیق مبتنی است بر تلفیقی از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی. در واقع در این تحقیق به منظور تبیین فرضیات از روش‌های توصیفی و به منظور آزمون فرضیات نیز از روش های تحلیلی بهره جویی شده است. ضمناً تبیین نظری برپایه نظریه توسعه و تقویت شهرهای کوچک با تاکید بر توسعه پایدار است.
۳-۲- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :
روش گردآوری اطلاعات با توجه به ماهیت مطالعه حاضر، به دو صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. بر این اساس، ابتدا برای شناخت کامل موضوع تحقیق، کسب بینش نظری لازم و استخراج متغیرها و شاخص ها از پارادایم مرتبط با موضوع تحقیق نظیر توسعه پایداری شهری، استفاده شده است. همچنین با توجه به موضوع مورد مطالعه و فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای آزمون فرضیات از طریق داده های تجربی و نظری از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه بدست آمده است. علاوه بر داده هایی که از طریق نظرسنجی از جامعه آماری و شهرهای نمونه از طریق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت، اطلاعات برخی از شاخص ها از طریق داده های رسمی از مراجع آماری بویژه مرکز آمار کشور، طرح آمایش استان مازندران و گزارش اقتصادی-اجتماعی استان مازندران تهیه شده است.
۳-۳- روایی ابزار اندازه گیری
قبل از به کارگیری ابزارهای اندازه گیری لازم است پژوهشگر از طریق علمی نسبت به روا بودن ابزار اندازه گیری مورد نظر اطمینان نسبی پیدا کنند. روایی را عموماً به معنای شایستگی و معنی داری تحقیق، صحت علمی فرایند آن و ارزشمندی و کارایی یافته‌های پژوهش می‌دانند.(عبداللهی، ۱۵۸:۱۳۸۸). منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار و یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد(حافظ نیا ،۱۵۵:۱۳۸۶). بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. بهره گیری از نظرات کارشناسان و اصحاب فن می‌تواند کمک زیادی به روایی ابزار اندازه‌گیری بنماید. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش سازد. در همین راستا طرح منطقی سوالات جهت پوشش بخش عمده‌ای از موضوع مورد مطالعه و متغیرهای تحقیق، می تواند زمینه روایی مناسب ابزار اندازه‌گیری را فراهم نماید. در همین راستا، در این رساله در تدوین سوالات و مقیاسهای اندازه گیری از گزاره‌های تحقیق(اهداف، سوالات و فرضیه های پژوهش) استفاده گردید. همچنین در جهت روایی بالای مقیاس اندازه گیری(پرسشنامه)، پس از تدوین آنها مبتنی برانجام روایی صوری، از نظرات اساتید، صاحب نظران و دانشجویان دکتری ذیصلاح نیز بهره برده شد که اکثر آنها مناسب بودن گویه‌هارا تأیید نمودند.
۳-۴- پایایی ابزار اندازه گیری
پایایی ابزار که از آن به اعتبار و دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر یا صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز اگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا یا متغیر ابزاری است که خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(حافظ نیا،۱۵۵:۱۳۸۶). به عبارت دیگر اگر با استفاده از ابزار، اندازه گیری را در یک فاصله زمانی و مکانی با تعداد دیگری از افراد همان آزمون صورت گیرد، نتایج حاصل شبیه به هم و یا نزدیک به هم باشد.
برای اندازه گیری پایایی، از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می شود. دامنه ی این ضریب بین صفر و ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی ابزار اندازه‌گیری و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در این رساله با توجه به نوع مقیاس اندازه گیری ابزار(مقیاس ترتیبی)جهت اندازه گیری صحت اعتبار درونی ابزار و همسازی گویه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.
۳-۴-۱- ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، قضاوتها، عقاید و سایر مقولاتی که اندازه گیری آن ها آسان نیست، به کار می رود. ضریب آلفای کرونباخ یک روش اعتبار یابی درونی است که همسانی درونی آزمونی را ارزشیابی می کند و نشان می‌دهد که گویه‌های تحقیق تا چه اندازه موضوع واحدی را اندازه گیری می نماید. اساس ضریب کرونباخ بر پایه طیف ها و مقیاس هاست. به عبارت بهتر این ضریب معمولا در مورد آزمون ها یا مقیاس‌های نگرش‌سنج استفاده می شود. به عبارت دیگر در این آزمون ها سوالات دوجوابی مانند بله و خیر؛ درست و نادرست؛ موافق و مخالف و…وجود ندارد، بلکه پاسخ‌های آزمون بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *