نوامبر 28, 2020

پایان نامه ارشد درمورد استان هرمزگان

ی پایدار

شکل شماره 3 : گردشگری پایدار و توسعه پایدار

3-2 -15 رویکردهای حاکم بر توسعه پایدار :
تحقق توسعه پایدار در گرو لحاظ نمودن سه رویکرد همه جانبه نگر و کل گرا،آینده نگر13 و مساوات گرا14 می‌باشد
نگرش نوع اول بر این باور است که توسعه هنگامی‌پایدار است که در بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی مورد ملاحظه قرار گیرد.
در این خصوص لین15 گردشگری پایدار را متضمن حفظ رابطه مثلث گونه متشکل از جامعه میزبان، گردشگر و صنعت گردشگری و متولیان آن می‌داند که هر سه سعی در حفظ توازن اکولوژیکی دارند. (Lane ,1994 )
در رویکرد دوم برآورد احتیاجات کنونی گردشگران، جامعه میزبان و به موازات آن محافظت و پاس داشت از محیط زیست و حفظ فرصت های برابر برای آیندگان مطرح می‌باشد.
در سومین رویکرد مساوات درون نسلی و فرانسلی در استفاده از امکانات، داده ها و منابع مورد نظر است (Sharpley,2000)
2-16 معرفی منطقه مورد مطالعه
در این قسمت به معرفی منطقه مورد مطالعه که شامل سه شهرستان جاسک، بشاگرد و سیریک می‌باشد پرداخته شده است که برای تکمیل معرفی منطقه به موقعیت جغرافیایی شرایط جوی، هیدرولوژی، خاک، پوشش گیاهی، جانوری و نیز معرفی شرایط جمعیتی پرداخته شده است که در ادامه به تفضیل به معرفی هر کدام از موارد ذکر شده پرداخته شده است
2-17 موقعیت جغرافیایی شهرستان جاسک
در این بخش به معرفی موقعیت جغرافیایی سه شهرستان جاسک، بشاگرد و سیریک که در شرق استان هرمزگان قرار گرفته اند پرداخته شده است. نقشه 3-1- موقعیت سیاسی منطقه مورد مطالعه در استان هرمزگان را نشان می‌دهد.
نقشه4 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

ماخذ، نگارنده:1392
شهرستان جاسک از جهت شرق و شمال شرق با استان سیستان و بلوچستان واز جانب شمال به شهرستان بشاگرد و از منتهی الیه شمال غربی به شهرستان سیریک محدود می‌شود.
جاسک در منتهی الیه شرق استان هرمزگان و در مختصات جفرافیایی 57 درجه و 10 دقیقه تا 59 درجه و 16 دقیقه طول شرقی و 25 درجه و 23 دقیقه تا 26 درجه و 13 دقیقه عرض شمالی، قرار دارد. فاصله شهر جاسک (مرکز شهرستان) تا بندرعباس، حدود 330 کیلومتر می‌باشد.
همانطور که در نقشه 3- 1 مشاهده می‌شود.شهرستان جاسک با 11122 کیلومتر مربع مساحت، 2 بخش، 1 شهر، 5 دهستان و187 آبادی (158 آبادی دارای سکنه و 29 آبادی نیز خالی از سکنه ) حدود 5/15 درصد از کل مساحت خاکی و4/3 درصد از کل جمعیت استان هرمزگان را تشکیل می‌دهد. و وسیعترین شهرستان استان نیز بحساب می‌آید.
نقشه 5 تقسیمات سیاسی شهرستان جاسک

ماخذ، نگارنده:1392
2-18 وضعیت جوی شهرستان جاسک
وضعیت جوی این شهرستان در ذیل آورده شده است. با توجه به نقشه های 3- 5، 3-6 و 3-7 آب و هوای شهرستان جاسک، گرم و خشک بوده و دارای تابستانی گرم و زمستانی معتدل است. دما در این شهرستان به ندرت به صفر درجه می‌رسد و از جنوب به شمال شهرستان، از دما کاسته می‌شود.
از بررسی داده های آماری ایستگاه سینوپتیک جاسک نکات زیر حاصل می‌شود :
میانگین دمای سالانه در محدوده طرح 3/27 درجه سانتیگراد، میانگین حداکثر دمای سالانه 9/29 درجه سانتیگراد و میانگین حداقل سالانه 8/24 درجه سانتیگراد است. در این میان خرداد ماه با متوسط حداکثر دمای ماهانه 9/34 درجه سانتیگراد و دی ماه با متوسط حداقل ماهانه 9/15 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین ماه های سال محسوب می‌شوند. با ملاحظه روند تغییرات دما به افزایش دما از دی ماه تا خرداد ماه و و کاهش دما از تیرماه تا دی ماه به صورت یکنواخت پی می‌بریم. حداکثر مطلق درجه حرارت 8/44 درجه سانتیگراد در خردادماه و حداکثر مطلق 6 درجه در دی ماه گزارش شده است. اختلاف بین متوسط حداکثر و حداقل سالانه دما 1/5 درجه سانتیگراد و بیشترین اختلاف بین متوسط حداکثر و حداقل دمای ماهانه مربوط به آبان ماه با 7/7 درجه سانتیگراد است. گرمتن ماه های سال شامل خرداد ماه با 32درجه سانتیگراد، تیرماه با 32 درجه سانتیگراد، مرداد ماه با 31 درجه و شهریور ماه با 1/30 درجه سانتیگراد می‌باشد.بنابراین نه تنها منطقه مورد نظر فاقد چهارفصل می‌باشد بلکه در هیچ یک از ماه های سال متوسط دمای ماهانه کمتر از 19 درجه سانتیگراد نیست
نقشه 6 منحنی هم تبخیر منطقه مورد مطالعه

ماخذ، نگارنده:1392

نقشه 7 منحنی هم باران منطقه مورد مطالعه

ماخذ، نگارنده:1392

نقشه 8 طبقه بندی اقلیمی‌منطقه مورد مطالعه

ماخذ، نگارنده:1392
2-19 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان جاسک
ناهمواریهای منطقهی مورد مطالعه به تفکیک شهرستان آورده شده است. ناهمواری های شهرستان جاسک با در نظر گرفتن خطوط هم ارتفاع به 4 ناحیه تقسیم می‌گردد.
1- واحد کوهستانی مرتفع: این واحد که توسط خطوط منحنی میزان بیشتر از 1500 متر مشخص می‌گردد، پهنه های کم وسعتی را در شمال غربی جاسک در بر گرفته است.
2- واحد نسبتا مرتفع: محدوده واحد مرتفع در خطوط هم ارتفاع بین 1500-1000 متر قرار گرفته است. این محدوده در شمال و شمال غربی شهرستان قرار دارند.
3- واحد کم ارتفاع: این واحد نیز براساس خطوط هم ارتفاع بین 500 تا 1000 متر واقع شده است و نسبت به دو واحد پیشین از وسعت بیشتری برخوردار است. پراکندگی این واحد توپوگرافی از مرکز به سمت شمال غرب و شمال شرق می‌باشد.
4- واحد پست: واحد پست شهرستان، در محدوده همتر از 500 متر و کمتر از آن واقع شده است. این واحد که وسع
ت قابل توجهی از شهرستان جاسک را پوشش می‌دهد و نسبت به دیگر واحدها وسیعترین واحد قلمداد می‌گردد، تقریبا در سرتا سر شهرستان جاسک وجود دارد.
مهمترین کوه های شهرستان جاسک عبارتند از :
– کوه بندهشلان در 18 کیلومتری شمال شرقی و شرق بندر جاسک، با ارتفاع 508 متر
– کوه پرکه به فاصله 33 کیلومتری شمال غربی بندرجاسک با ارتفاع 930 متر
– کوه زیارت در 21 کیلومتری شمال غربی بندر جاسک با ارتفاع 930 متر
– کوه زیارت در 21 کیلومتری شمال غرب بندرجاسک و با ارتفاع 443 متر ( نزدیک ترین کوه به ساحل دریای عمان)
– کوه های گورگانی، با ارتفاع 1300 متر به فاصله 43 کیلومتری شمال شرقی جاسک، ملکمو با ارتفاع 1411 متر به فاصله 28 کیلومتری شمال شرقی بندر جاسک و گگ با ارتفاع 1395 متر
18 خور در اطراف شهر جاسک، مهمترین عارضه طبیعی وپدیده ‹‹گل افشان ها››
نیز از مهمترین پدیده های طبیعی در اطراف این شهر می‌باشند.
نقشه 9 طبقه بندی خاک منطقه مورد مطالعه

نوشته ای دیگر :   منبع مقاله درموردرشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، سینمای ایران، نیروی کار

ماخذ، نگارنده:1392

2-20 رودخانه های شهرستان جاسک
موقعیت‌ جغرافیایی‌ استان‌ هرمزگان‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ باعث‌ گردیده‌ رودخانه‌های‌ بزرگی‌ در آن‌ به‌ وجود نیاید. بیشتر رودخانه‌های‌ موجود در این‌ استان‌ به‌ علت‌ گذر از نمک‌زارها و دشت‌های‌ گچی‌، شور و غیرقابل‌ استفاده‌ است‌.
وجود رودخانه های شیرین این‌ منطقه، از چشم‌اندازهای‌ طبیعی‌ بسیار زیباست‌ و در صورت‌ انجام‌‌ طرح‌ و ایجاد قایق‌سواری‌ تفریحی‌ و ورزشی‌ و استفاده‌های‌ گردشگری‌ و ورزشی‌ به‌ صورت‌های‌ مختف‌ از دریاچه‌ پشت‌ سد می‌توان‌ این‌ منطقه‌ را به‌ قطبی‌ توریستی‌ تبدیل‌ کرد (طرح جامع و توسعه استان هرمزگان، مطالعات بخش محیط زیست،1376) مراجعه به جدول 3-2-.
رودخانه‌های‌ منطقه مورد مطالعه
* رودخانه‌های‌ جگنی‌، انگهران‌، جاسک‌، مهمدی‌ و گاوبریک‌ در شهرستان‌ جاسک‌

جدول2-2 – : اسامی‌و مشخصات رودخانه‌های منطقه مورد مطالعه به تفکیک شهرستان محل عبور
ردیف
رودخانه
سرچشمه
شهرستان محل عبور
نوع آب

شیرین
شور
1
سدیج
گچی توتان
جاسک
*

2
گابریک
زهاب
جاسک
*

3
جگین
انگهران،گرهون،پیراب مرنگ و جگدان
جاسک
*

4
گز
ارتفاعات مهمانی
جاسک
*

ماخذ: اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان 1376.

منابع آب های زیرزمینی در محدوده این شهرستان از طریق چاه ها، قنوات و چشمه ها استحصال می‌شود. چاه های نیمه عمیق، و چشمه ها، مهم ترین منبع تامین آب در سطح این شهرستان بوده است.در سال 1388، جمعا 20 حلقه چاه عمیق و 254 حلقه چاه نیمه عمیق در این شهرستان برای تامین آب مورد بهره برداری قرار گرفته است.، حجم آب تخلیه شده از این منابع زیرزمینی در سال مزبور به ترتیب برای 86/1،73/5 میلیون متر مکعب بوده است.

نقشه 10 رودخانه های منطقه مورد مطالعه

ماخذ، نگارنده:1392

2-21 جغرافیای جانوری شهرستان جاسک
گونه های نادر جانوری در شهرستان جاسک پرندگان مهاجر و بومی‌آبزی، پلیکان خاکستری، فلامینگو و دلفین است و همچنین گونه های غالب جانوری در این منطقه انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است.
2-22 جغرافیای گیاهی شهرستان جاسک
به طور کلی سطح مراتع استان هرمزگان شامل مراتع بوته ای و کویری است. این مراتع از نوع درجه 4 و 5 (فقیر و خیلی فقیر) است. وسعت مراتع شهرستان جاسک حدود 6/10 درصد از وسعت کل مراتع استان هرمزگان بوده و اندکی بیش از 400 کیلومتر مربع برآورد می‌گردد. به طور کلی این شهرستان از نظر پوشش گیاهی مرتعی فقیر است، هرچند که چرای دام در این مراتع، بیش از 4 برابر ظرفیت مرتع می‌باشد. با توجه به ویژگی های اقلیمی، این شهرستان از مناطق دارای پوشش گیاهی بسیار ضعیف و شکننده محسوب می‌گردد.
پوشش گیاهی موجود در مراتع سطح شهرستان، خرزهره، گیشدر، مغید، تج، استبرق، کرته، کلپوره، علف گندمی، علف شور و پنیرک است. از انواع گونه های درختی در محدوده این شهرستان نیز می‌توان به گونه هایی مانند کهور، کنار، کرت، کرگ،بنه، کسور، شورگز و گیش اشاره نمود. مهمترین گونه های درخچه ای شهرستان نیز شامل گز، خر زهره، گلیشر، مغیر و استبرق می‌گردد. از گونه های گیاهی و مهمترین آنها بهمن ترشک، دل آشوب، علف شور، ترات، هرش، قیچ، گون و ناگرد می‌باشد.
نوع پوشش جنگلی نیز در منطقه، جنگل مانگرو می‌باشد که در دهانه رود گابریک، جگین و خورهای سورگلم و شهرنی، گسترش شده است. مساحت عرصه ها یجنگلی، پارک های جنگلی طبیعی و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان جاسک، در جدول 3-3- نشان داده شده است. همانگونه که در این جدول مشاهده می‌گردد، شهرستان جاسک دارای 69583 هکتار عرصه جنگلی و حدود 10 هکتار پارک جنگلی می‌باشد. سهم شهرستان جاسک از کل عرصه های جنگلی استان، حدود 4/6 درصد و از پارک های جنگلی طبیعی حدود 1/8 درصد می‌باشد.
جدول 2-3- مساحت عرصه‌های جنگلی منطقه مورد مطالعه 1388 (واحد: هکتار)
شرح
جمع کل عرصه‌های جنگلی
پارک‌های
جنگلی
فضاهای سبز
ذخیره‌گاه‌های
جنگلی
استان
1080620
123
140
445
شهرستان جاسک
69583
10


ماخذ: اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد درموردجایگاه، قصه‌گو، بررسی، آرش

نقشه 11 پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه

ماخذ، نگارنده:1392
موقعیت جغرافیایی 2-23 شهرستان بشاگرد
شهرستان بشاگرد، در
تقسیمات کشوری یکی از شهرستان های استان هرمزگان است. با توجه به نقشه 3-3- مرکز این شهرستان، شهر سردشت در فاصله 400 کیلومتری شمال شرق بندرعباس قرار دارد. این شهرستان از شمال استان کرمان، از شرق و شمال شرق به استان سیستان و بلوچستان، از جنوب به شهرستان جاسک، از غرب به شهرستان سیریک و از شمال غربی به شهرستان میناب، محدود می‌شود. این شهرستان در شرق استان هرمزگان و در مختصات جغرافیایی 57 درجه و 23 دقیقه تا 59 درجه و 2 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 4 دقیقه تا 26 درجه و 58 دقیقه عرضی شمالی، قرار دارد.
این شهرستان با 8966.5 کیلومتر مربع، 3 بخش، 2شهر، 6 دهستان و202 آبادی(166آبادی آن دارای سکنه ( 6/9 درصد از آبادی های دارای سکنه استان ) و 36 آبادی نیز خالی از سکنه ( 7 درصد از آبادی های خالی از سکنه استان)، حدود 5/12 درصد از کل مساحت خاکی و5/2 درصد از جمعیت استان هرمزگان را تشکیل می‌دهد.
نقشه 12 تقسیمات سیاسی شهرستان بشاگرد

ماخذ، نگارنده:1392
2-24 وضعیت جوی شهرستان بشاگرد
آب و هوای شهرستان بشاگرد، گرم خشک بوده و دارای تابستانی گرم و زمستانی معتدل است. دما در این شهرستان به ندرت به صفر درجه می‌رسد و از جنوب به شمال شهرستان، از دما کاسته می‌شود.
ریزش های جوی به ندرت به صورت برف بوده و بیشتر بارش این منطقه در فصل زمستان است. زیرا تحت تاثیر ورود توده هوای مرطوب مدیترانه ای به قسمت جنوب و جنوب شرقی ایران هستند.
. ریزش های جوی به ندرت به صورت برف بوده و بیشتر بارش این منطقه در فصل زمستان است. زیرا تحت تاثیر ورود توده هوای مرطوب مدیترانه ای به قسمت جنوب و جنوب شرقی ایران هستند. بر اساس نقشه پهنه‌بندی اقلیمی‌استان هرمزگان، این شهرستان دارای اقلیم بری ضعیف، خیلی خشک، و خیلی گرم بری بوده و درجه بری بودن آن از غرب این شهرستان به سمت شرق افزایش می‌یابد..
منشأ بارندگی های این منطقه به موج های کوتاه جبهه سرد و بادهای موسوی وابسته است، این جریان ها در فصل زمستان از جانب غرب و جنوب غرب به مناطق خلیج فارس و دریای عمان نفوذ کرده و هر اندازه بار رطوبتی آنها زیادتر باشد، به همان اندازه بارندگی های بیشتری را ایجاد می‌کنند. از طریق جریان های موسمی‌در فصل تابستان با قرار گیری یک مرکز کم فشار بر روی کشورهای پاکستان و هندوستان، هوای مرطوب اقیانوس هند به این مناطق نزدیک شده و در نتیجه سبب بارندگی های اتفاقی می‌گردد. میزان بارش در نواحی شمالی منطقه بیشتر از مناطق ساحلی بوده و میزان رطوبت نسبی در حواشی ساحل (مانند بندر سیریک )، بیشتر از نواحی کوهستانی می‌باشد.

2-25 ناهمواری‌ها و عوارض طبیعی شهرستان بشاگرد
ناهمواری‌های شهرستان بشاگرد با در نظر گرفتن خطوط هم ارتفاع به دو واحد تقسیم می‌گردد:
1- واحد کوهستان مرتفع: این واحد که توسط خطوط منحنی میزان بیشتر از 1500 متر مشخص می‌گردد، پهنه های کم وسعتی را در شمال غربی بشاگرد و نیز برخی از نقاط جنوبی در بر گرفته است.
2- واحد نسبتا مرتفع: محدوده واحد مرتفع در خطوط هم ارتفاع بین 1500-1000 متر قرار گرفته است. این محدوده در شمال و شمال غربی شهرستان قرار دارند.
3- واحد کم ارتفاع: این واحد نیز براساس خطوط هم ارتفاع بین 500 تا 1000 متر واقع شده است و نسبت به دو واحد پیشین از وسعت بیشتری برخوردار است. پراکندگی این واحد توپوگرافی از مرکز به سمت شمال غرب و شمال شرق می‌باشد.
4- واحد پست: واحد پست شهرستان در محدوده همتراز 500 متر و کمتر از آن واقع شده است. این واحد که وسعت قابل توجهی از

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *