ژانویه 19, 2021

پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

تکه ای از متن پایان نامه :

-1-5-1.خواندن بی‌ادبانه

ملای قمی ازدیگربدعت‌های این طایفه را، بی‌ادبانه وبا فریاد خوادن خدای حاضر وناظرمی‌داند.[1]با وجود آنکه خدا در قرآن فرمود: «وَاذْکُررَّبَّکَفىِنَفْسِکَتَضَرُّعًاوَخِیفَهوَدُونَالْجَهْرِمِنَالْقَوْلِبِالْغُدُوِّوَالاَْصَالِوَلَاتَکُنمِّنَ7-1-6.چرخیدن ورقص

ازدیگربدعت‌های این طایفه درنزد شیخ الاسلام قم این می باشد که«درهنگام ذکر می‌چرخندو می‌رقصند ‌ودستک می‌زنند و خوانندگی و نوازندگی می‌کنند».[2]محمّدطاهر ازکتاب حیوه‌الحیوان نقل ‌می‌کندکه گفته: این اعمال درابتدا ازپیروان سامری صادرشدودرزمان جاهلیت مشرکین به دورکعبه می‌گردیدند ودستک می‌زدند و‌صفیر می‌کشیدند‌که حق تعالی این اقدام را مذمت فرموده: «وماکان صلاتهم عندالبیت الامکاء وتصدیه ».[3]

مواردی که محمّدطاهر به عنوان بدعت نام برد مثل ترک بوی خوش، ترک حیوانی، پیر، خواندن عاشقانه، خواندن بی ادبانه، چرخیدن ورقص، صرفا نقل قول هایی می باشد که از افواه نقل شده وسندی برآنها ارائه نمی‌کند.اینچنین استدلال هایی به دور از منطق نقد بوده وسخنان ناقدین را به ضعف نزدیک تر می‌کند.

7-1-7.مدح مقام عاشقی

یکی دیگر از مواردی که به مذاق ملای قمی خوش نیامده، مذمت عقل و مدح مقام عاشقی و بی عقلی نزدصوفیه می باشد.ملای روم درمذمت عقل می‌گوید:

بحــثعقــلىگـردرومـرجانبودآندگربــاشــدکــهبـحثجـانبــود

بحــثجـانانـدرمقـامىدیگراستبــاده‏ىجـانراقـوامـىدیــگراســت‏

آنزمــانکــهبـحثعـقلىسازبودایـنعـمربـابـوالحـکمهـمرازبـــود

چــونعـمرازعقلآمـدسوىجـانبـوالحکمبـوجـهلشــددرحـکمآن‏

سوىحسوسوىعقلاوکاملاستگرچهخودنسبتبهجاناوجاهلاست[4]

وهمچنین:

پـای استــدلالـیان چـوبیــــن بـــودپـای چـوبیــن سخـت بی تـمـکین بود[5]

بایدتوجه داشت که مولانادرنودوپنجموضعازمثنوىدرباره‏ىعقلسخنگفتهودراکثرمواردستودهوگاهىنیزمذمتکردهاست.عقلىکهاوودیگرصوفیانمذمتمى[1].همان،برگ105.

[2].همان.

[3].انفال،35.

[4].مثنوی معنوی،دفتراول،بیت 1501-1505.

[5].همان،دفتردوم،بیت2128.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف