ژانویه 22, 2021

پایان نامه ارشد : آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

(گرجی،1369،ص 132). معنی قاعده تسلیط نیز اینست که در ارتباط مالکیت بشر واشیاء اصل جواز تسلط مطلق مالک نسبت به آنهاست، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد (محقق داماد،1374،ص 104). پس امروزه حسب ضروریات جامعه مالکیت مطلق وبی قید وشرط وجود ندارد و دارای محدودیتهایی می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال درجهت تامین بهتر اهداف طرفین یک ارتباط حقوقی اعم از عقد یا جبران خسارت وراده به اموال مورد تملک اشخاص می‌باشد، بنابراین نیاز می باشد مالکیت اموال دقیقتر تشریح گردد. جهت شناخت بیشتر مفاهیم و مباحث مالکیت لازم می باشد مبنای تاریخی، اسلامی وقانونی مالکیت مورد مطالعه قرارگیرد.

ومحدود نمود پیدا کرده استواین حق دیگر بهصورت مطلقبرای اشخاص فرض نگردیده وانواع دیگر مالکیت‌ها همانند مالکیت دولتی وعمومی در کنار مالکیت خصوص بهوجود آمده می باشد.

درماده17 اعلامیه جهانی سال 1948 حقوق بشر نیز وجود مالکیت بهعنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شاخته شده وتضمینی حداقل در برابر سلب خودسرانه مالکیت ارائه شده می باشد:

1-هرشخصمنفردا یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد. 2-احدی را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود

2-2-مبانی مالکیت در اسلام

مبحث مالکیت در نظام اسلامی، از مهم‌ترین مباحث به شمار می‌رود، زیرا بسیاری از دیدگاه‌های مکاتب فقهی و حقوقیبر خواسته از دیدگاه آنان نسبت به مالکیت می باشد. با شناخت شکل مالکیت و حدود آن، می‌توان به دیدگاه نظام اسلامی در ارتباط با سایر مسایل شرعی و حقوقینیز پی برد، زیرا ساختار مالکیت در جهت دادن به ساختار تولید، توزیع و مصرف تأثیر به سزایی دارد. از دیدگاه اسلام ریشه مالکیت و مال و ثروت به فطرت بشر‌ها مربوط می‌گردد.بشر‌ها فطرت مالک خویش و مالک و هنر خویش هستند. البته این مالکیت در طول مالکیت خداوند متعال می باشد. اما به هر صورت و به هر طریق خداوند چنین مقدر فرموده می باشد و اگر این تعلق، احساس نیاز و کار و کوشش در راه رفع نیازها و تأمین مایحتاج و پر کردن شکم و پوشیدن لباس و تهیه سرپناه و مسکن و ابزار کار و تولید نبود. هیچگاه این همه تمدن و رشد و توسعه و پیشرفت نیز فراهم نمی‌گردید و این خود نشانه فطرت الهی و استعداد ذاتی و جوهره الهی بشر‌هاست.در اسلام مالکیت ریشه خدایی دارد و بشر‌هاامانت‌دار هستند و مال و ثروت مانند اصل وجود بشر امانت الهی می باشد و بایستی به عنوان امینی دلسوز به وظایف اسلامی و انسانی خود در برابر امانت‌های الهی اقدام نماید و در جایگاه خلیفه و جانشین خداوند رسالت الهی و وظائف و مسئولیت‌های شرعی و دینی و اخلاقی خود را انجام دهد و مال و ثروت و امکانات و فرصت‌ها را وسیله قرب الی الله و خدمت به بندگان خدا قرار دهد و نه وسیله زورگویی و قدرت‌طلبی و غارت اموال دیگران و انحصارطلبی و حرص و

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه