ژانویه 21, 2021

ویژگی های شخصیتی

1. ویژگی های فردی
این ویژگی ها مبتنی بر برخی ویژگی های کلی نظیر سن ، جنس ، هوش و ذکاوت ، شم مالی و کسب و کار و… و همچنین برخی از ابعاد شخصیتی چون استقلال روانی ، شهامت ،رازداری ، توانایی خود مدیریتی، خود نقدی و … اعضاء می باشد که کارآمدی اعضاء را در انجام وظایف محوله شان میسر می سازد. در تعیین ویژگی های فردی مورد انتظار از هر عضو هیات مدیره، تعادل ترکیب هیات مدیره زمانی برقرار می شود که این ویژگی ها، با ویژگی شخصیتی مورد انتظار از هیات مدیره(شخصیت حقیقی و جمعی هیات مدیره) همسانی داشته باشد. شکاف موجود در این حالت را می توان با استخدام اعضایی که ویژگی های آنان با شخصیت مورد انتظار از هیات مدیره سنخیت داشته باشد،ترمیم کرد. به طور مثال، زمانی که هیات مدیره از مشارکت لازم برخوردار نیست با انتصاب اعضای جدیدی که از حس مشارکت بالایی برخور دارند،می توان بر میزان مشارکت هیات مدیره افزود .
اعضای هیات مدیره با ابعاد شخصیتی،روان سازه ها و احساسات متفاوتی در جلسات و مباحثات هیات مدیره حاضر می شوند و ترکیب این ویژگی های روانی در نهایت خصوصیات رفتاری و شخصیتی ترکیب هیات مدیره را شکل می بخشد. به طور مشخص شخصیت هیات مدیره از شخصیت جمعی و الگوهای مشترک شخصیتی بین اعضای هیات مدیره شکل می گیرد که بسیار متفاوت از ویژگی های شخصیتی فرد فرد اعضای هیات مدیره خواهد بود. هیات مدیره ها در انتخاب اعضای جدید خود می بایست شکاف شکل یافته میان شخصیت تیمی مورد انتظار و شخصیت موجود را شناسایی کرده و بر اساس آن به انتصاب عضو جدید اقدام کنند. بدیهی است تنوع شخصیتی تک تک اعضای هیات مدیره زمانی می تواند اثر بخش باشد که مبتنی بر شخصیت تیمی مورد انتظار باشد نه شخصیت بارز فعلی.
نتایج تحقیق نیومن و همکارانش (1999) حاکی از آن است که وجدان کاری، توافق جمعی و رابطه مداری آزادنه (بعنوان ویژگی های شخصیتی بارز در هیات مدیره های موفق) رابطه مثبتی با عملکرد گروه داشته و برونگرایی و ثبات عاطفی (بعنوان ویژگی های فردی مناسب اعضا هیات مدیره) نیز از رابطه مثبتی با عملکرد آنان برخوردار است. در نتیجه مطالعات این محققان،48 درصد از تنوع عملکرد گروهی به تنوع ویژگی های شخصیتی و ترکیبات گوناگون وابسته است. .(همان منبع).
2.نمایندگی سازمانی
مسئولیت نمایندگی سازمانی ، حوزه هایی همچون دانش هر عضو با توجه به مسائل جغرافیایی و بازاری اعضاء را در بر می گیرد که عموماً در نحوه برقراری ارتباط یک عضو با محیط برون سازمانی و مزایای حاصله از آن قابل تعیین است. .(همان منبع).
3.مهارت ها و تجربیات
وجود مهارتها، تجربیات و دانش کافی در اعضاء می تواند راهنمای هیات مدیره ها در مواجهه با پدیده های پیش رو باشد و بر سطح کیفی تصمیمات هیات مدیره ها و توانایی آینده نگری آنها بیفزاید. مهارت و تجربه اعضاء در زمینه هایی چون ادغام، خرید، فرایند همتاسازی و اخراج مدیر عامل و… توان هیات مدیره را در مدیریت این شرایط افزایش خواهد داد. تنوع در مهارت ها از آن نظر اهمیت دارد که توانایی چند بُعدی نگری و تحلیل گسترده و عمیق مسائل را از جانب هیات مدیره فراهم می سازد. تنوع کافی در دانش و تجربیات هیات مدیره سبب می شود که از میزان فرصت سوزی ها کاسته شده و شناسایی و پاسخگویی به چالش ها، تهدیدها نیز با سهولت و کیفیت بالاتری صورت گیرد. مهمترین عواملی که می توانند بر نوع تخصص و دانش مورد نیاز اعضا هیات مدیره یک سازمان تأثیر گذار باشند، شامل درجه جهانی شدن،چرخه عمر سازمان وصنعت، اندازه، فناوری و نوع کسب و کار سازمان می باشد.(همان منبع).
2-2-2-4 وظایف هیات مدیره
وظیفه را می توان مجموعه ای از فعالیت ها دانست که انجام آن برای دستیابی به اهداف، توسط هر گروه الزامی است(هلمس ،2005). بدیهی است که به هیات مدیره ها همچون سایر گروه ها و بخش های سازمانی نیز وظایفی محول شده است که اجرای آنها می تواند نقش حیاتی در پیشرفت و اثربخشی سازمان داشته باشد.
اگرچه دیدگاه های سنتی نسبت به هیات مدیره ها،بیش از هر چیزی بر وظایف نظارتی و کنترلی و مفاهیم مشهور”پاسداری” و “وفاداری” تأکید کرده است، اما با بهبود جایگاه هیات مدیره ها در حاکمیت سازمانی و نقش بارزتر آنها در پیشبرد و تسهیل فعالیت ها در نیل به اهداف سازمانی، وظایف محوله به آنها گسترش یافته و درگیری و مشارکت بیشتری از هیات مدیره ها انتظار می رود. از این رو می توان وظایف زیر را برای هیات مدیره ها برشمرد :
انتخاب مدیرعامل، تعیین پاداش، ارزیابی عملکرد و جایگزینی او در شرایط ضروری؛
تأیید و نظارت بر فرایند استخدام،پاداش و جایگزینی اعضای تیم مدیریت سازمان؛
انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و برقراری ترکیبی متوازن به تناسب شرایط سازمانی و حاکمیتی؛
تشکیل کمیته های مختلف؛
نظارت بر عملکرد کمیته های حاکمیتی سازمان؛
ارزیابی و بازنگری در عملکرد سازمان متناسب با بودجه سال قبل و میزان رقابت موجود؛
مشارکت در تهیه و ارزیابی مجدد طرح های استراتژیک؛
تأیید و تصویب طرح سرمایه گذاری عمده،خرید و فروش بخشی از دارایی های شرکت؛
تأیید و تصویب تغییرات کلیدی در حوزه ساختار مالی،توسعه بازارها و محصولات و درنهایت گسترش اندازه سازمان؛
نظارت و کنترل بر میزان مقبولیت فعالیت های محیطی،اخلاقی و قانونی سازمان؛
اعلام سود تقسیمی سهام؛
حضور فعال و اثربخش در مواقع بروز بحران؛
ارتباط با نیروی کار(روابط انسانی)
ارزیابی عملکرد هیات
مدیره به صورت ادواری بر اساس اصول حاکمیتی ناظر بر آن،