ویژگی های روان سنجی

محاسبه خرده مقیاس ها
سازه های اصلی محبت، تصدیق و کمک هر کدام به طور جداگانه از طریق دو سؤال از پرسشنامه اندازه گیری می شوند. با توجه به تفاوتی که در نسخه 1995 نسبت به نسخه های قبلی وجود دارد (ترکیب سازه محبت و تصدیق با هم وتبدیل آنها به حمایت عاطفی)، بنابراین روی هم رفته مجموع 4 سؤال از NSSQ حمایت عاطفی را می سنجد که شامل سؤال 1 تا 4 پرسشنامه می باشد.
EMO1 + EMO2 + EMO3 + EMO4 =Emotional Support (EMOSUP)
همچنین مجموع سؤالهای 5 و 6 به صورت حمایت مادی یا کمک بیان می شود.
AID5 + AID6 = Tangible Support (AID)
در ادامه سؤال 7 خرده مقیاس مدت ارتباط و نیز سؤال 8 معرف بسامد تماس می باشد. در پایان خرده مقیاس های حذف ارتباط، تعداد ارتباط حذف شده و مقدار حمایت از دست رفته به ترتیب توسط سؤال 9 ، 1-9 و2-9 محاسبه می شوند (Norbeck et al.,1981 & Norbeck, 1995).
محاسبه متغیرهای اصلی
اولین متغیر اصلی، حمایت کارکردی کل(Total Functional Support) است که مجموع خرده مقیاس های حمایت عاطفی و حمایت مادی با هم این متغیر را می سازند.
Total Functional Support (TLFUNCT) = EMOSUP + AID
ویژگیهای شبکه ای کل یا حمایت ساختاریTotal Network Properties (TLNETWRK) ، متغیر اصلی دیگری است که از تجمع سه خرده مقیاس؛ تعداد افراد شبکه(Number Listed in Network) (NOLISTED)، مدت ارتباط(Duration of Contact) یا (DURATION) و بسامد تماس(Frequency of Contact) یا (FREQCON)، حاصل می شود.
TLNETWRK = NOLISTED + DURATION + FREQCON
روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک
پایایی و روایی این ابزار در ایران توسط جلیلیان و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب پایایی این ابزار به روش همسانی درونی بین 844/0 تا 973/0 به دست آمده و روایی آن به روش روایی ملاکی همزمان بین 222/0 تا 624/0 گزارش شده است (جلیلیان، 1387 نقل شده در علیپور و همکاران، 1388).
پایایی ابزار در پژوهش حاضر
در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای هر یک از مولفه های حمایت اجتماعی عاطفی، مادی، کارکردی و ساختاری به ترتیب برابر 982/0، 872/0، 875/0 و 800/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب و قابل قبول ابزار حمایت اجتماعی می باشد.
ج- مقیاس عزت نفس روزنبرگ
عزت نفس زنان در این پژوهش با استفاده از مقیاس عزت نفس موریس روزنبرگ سنجیده شد. این مقیاس یک ابزار ساده و کوتاه، واجد قابلیت اعتماد (همسانی درونی و بازآزمایی) و اعتبار (همگرا و واگرا) مناسب است و برای هر گروه سنی با میزان تحصیلات در سطح پنجم ابتدایی قابل اجرا و پرمصرفترین ابزار استفاده شده برای اندازه گیری عزت نفس کلی به عنوان ارزیابی کلی شخص از ارزشمندی خود به عنوان یک انسان است (روزنبرگ، 1979؛ نقل شده در رجبی و بهلول، 1386).
این مقیاس دارای 10 ماده است. پاسخ های این گویه ها به صورت موافق یا مخالف می باشد. ویژگی های روان سنجی این مقیاس در پژوهش های داخلی (پورشافعی، 1373؛ ثابت، 1375؛ ذولفقاری، 1377) مورد تأیید قرار گرفته است (بشارت و همکاران، 1381).
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج مقیاس عزت نفس روزنبرگ
جهت محاسبه نمره عزت نفس هر یک از آزمودنی ها از شیوه زیر استفاده شده است:
پاسخ موافق به هر یک از سوالات 1 تا 5 نمره 1+ دریافت می کند؛
پاسخ مخالف به هر یک از سوالات 1 تا 5 نمره 1- دریافت می کند؛
پاسخ موافق به هر یک از سوالات 6 تا 10 نمره 1- دریافت می کند؛
پاسخ مخالف به هر یک از سوالات 6 تا 10 نمره 1+ دریافت می کند؛