ویژگی های جمعیت شناختی

4-1 مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… هماهنگی دارد، داده‌های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته‌ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه‌ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده‌های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در این فصل نیز به توصیف داده‌های پژوهشی و تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل داده‌هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
در این بخش تحلیل داده ها در دوبخش جداگانه صورت می گیرد. در ابتدا آزمون فرضیه ها بدون حضور متغیر تعدیل کننده برای هرسه برند انجام گرفته و در بخش دوم تأثیرگذاری متغیر تعدیل کننده تنها بر روی برند نوکیا مورد بررسی قرار می گیرد.
با توجه به این که پیش بینی می گردید برخی پرسشنامه ها مناسب برای تجزیه و تحلیل نباشد، تعداد بیشتری پرسشنامه(40 عدد) علاوه بر میزان حجم نمونه توزیع گردید. نرخ بازگشت پرسشنامه 91% می باشدکه از میان آنها تعداد 320 عدد برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شد.
4-2 توصیف داده‌ها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.
با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه ( ویژگی های جمعیت شناختی)، اطلاعات زیر به طور خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه می‌شود. نمودارها بر اساس فراوانی در زیر آورده شده اند.
4-2-1 بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت
همانگونه که در نمودار 4-1 مشاهده می شود از کل 320 نفر نمونه آماری تعداد 170 نفر(53 درصد ) مرد و تعداد 150 نفر(47 درصد) زن بوده اند.
نمودار 4-1 : ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان
4-2-2 بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات
نمودار 4-2 سطح تحصیلات افراد مورد بررسی را نشان می دهد. از بین افراد نمونه تعداد 76 نفر از افراد دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم (حدود 24 درصد)،تعداد 67 نفر از افراد دارای مدرک فوق دیپلم (حدود 21 درصد)، تعداد 105 نفر از افراد دارای مدرک کارشناسی(حدود 33 درصد)، تعداد 61 نفر (حدود 19 درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و تعداد 11 نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری (حدود 3 درصد) بوده اند.
نمودار4-2 : تحصیلات پاسخ دهندگان
4-2-3 بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ سن
نمودار 4-3 وضعیت سنی افراد مورد بررسی را نشان می دهد. از بین افراد نمونه تعداد 181 نفر از افراد بین 20 تا 30سال (حدود 57 درصد)، تعداد 80 نفر بین 31 تا 40 سال (25 درصد)، تعداد 54 نفر بین 41 تا 50 سال (حدود 17 درصد) و تعداد 5 نفر(حدود 1 درصد) 50 سال به بالا سن دارند.
نمودار 4-3 : سن پاسخ دهندگان
4-2-4 بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ درآمد
نمودار 4-4 میزان درآمد ماهیانه در افراد مورد بررسی را نشان می دهد. از بین افراد نمونه تعداد 102 نفر کمتر از 300 هزار تومان (حدود 32 درصد)، تعداد 78 نفر بین 300 تا 500 هزار تومان (حدود 25 درصد)، تعداد 93 نفر بین 500 تا 800 هزار تومان(حدود 2 درصد)، 31 نفر بین 800 تا 1200هزار تومان(حدود 10 درصد) و تعداد 16 نفر بیشتر از هزار تومان هزار تومان 1200 هزار تومان (5 درصد) درآمد ماهیانه داشته اند.
نمودار4-4 : درآمد پاسخ دهندگان
4-2-5 بررسی پاسخ دهندگان از لحاظ شغل
نمودار 4-5 وضعیت شغلی افراد مورد بررسی را نشان می دهد. از بین افراد نمونه تعداد 117 نفر کارمند(حدود 36 درصد)، تعداد 97 نفر آزاد(حدود 30 درصد)، تعداد 32 نفر خانه دار (10 درصد)، 64 نفر دانشجو(20 درصد) و تعداد 10 نفر سایر(حدود 4 درصد) درآمد ماهیانه داشته اند.
نمودار 4-5 : اشتغال پاسخ دهندگان