ژانویه 15, 2021

وابستگی

4) کادر ارزش تمبر: کادری است دایره ای یا مستطیلی یا بیضی شکل که در گوشه های تمبر طرّاحی شده و ارزش تمبر با عدد و یا حروف یا به هر دو شکل در داخل آن نوشته می شود؛
5) تصویر اصلی تمبر: طرح و سطحی اعمّ از چهره ی نیم تنه یا منظره ای که در هر سری تمبر چاپ می شود و از نقش حاشیه در اطراف، کاملاً جدا باشد. تصویر اصلی می گویند و همچنین به آن نقش نیز گفته می شود؛
6) شماره ی مسلسل: شماره ی مسلسلی که برای کنترل اوراق در پشت تمبر چاپ می شود، موارد مصرف کاغذی که در اختیار متصدّی چاپ گذاشته می شود خود دارای شماره است. که شامل:
الف) سورامپرسیون: نقش یا به نوشته ای که روی طرح اصلی چاپ شود؛
ب) شماره سیلندر: شماره ای است که با ارقام کوچک روی لبه تحتانی سمت چپ اوراق تمبر ثبت می گردد؛
7) علائم تطبیق: حروف یا اعداد و سه نوع علامت(+)، (O) و یا (B) در حاشیه ی ورق تمبرگذاشته می شود و هدف از آن این است که در چاپ های بعدی تمبر برای انطباق کامل کاغذ فرم چاپ و تنظیم دستگاه چاپ و رنگ ها مورد استفاده واقع می شوند؛
8) علائم کنترل: حروف یا اعداد معیّنی که در کنار اوراق تمبر به منظور آمارگیری وکنترل فروش و همچنین موجودی تمبر چاپ می شود را علائم کنترل می گویند؛
9) پشت تمبر: پشت تمبر معمولاً چسب زده می شود و فاقد هرگونه تصویر یا کلمات چاپ شده می باشد، ولی بعضی اوقات دیده می شود نوشته ها و اشکالی در پشت آن چاپ می شود؛
10) قیمت: شامل بها و ارزش تمبر است که بر روی آن زده می شود؛
11) خطوط برّاق: خطوط مورّب برّاقی هستندکه در زمینه ی تمبرها به چشم می خورند؛
12) خطوط فسفری: خطوط بی رنگی هستندکه در بعضی از تمبرها برای ابطال الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند؛
13) خطوط مدادی: زیر زمینه ی برخی تمبرها دارای خطوط مدادی هستند که این امر، برای جلوگیری از نوشتن تمبرهای مهردار ابطال شده به کار می روند؛
14) حروف کنترل: حروفی است که در گوشه های تمبر روی هر ورق دیده می شود(غفّاری نور، 1382: 104 و 10 – 8 ).
3-4- تمبر و انواع آن
1) از نظر شکل هندسی و غیر هندسی؛
2) از نظر شکل ترکیبی و نوع استفاده از آن؛
3) از نظر موضوع منتشره در کادر تمبر؛
4) از نظر کیفیّت حفظ و نگهداری؛
5) از نظر نوع استفاده از عنوان تمبر و وابستگی های آن.
3-4-1- از نظر شکل هندسی و غیر هندسی
از نظر شکل ظاهری تمبرها به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) تمبرهایی که دارای اشکال منظّم هندسی هستند؛ شامل: مربّع، مستطیل، ذوزنقه ی متساوی الساقین، متساوی الاضلاع، لوزی، مثلثی(به دو صورت قاعده ی رو به بالا و قاعده ی رو به پایین)، بیضی، تمبرهای شش ضلعی یا هشت ضلعی و دایره ای شکل.
ب) تمبرهایی که دارای اشکال غیر هندسی هستند؛کشورهایی هستند که به طور عمودی علی الخصوص در قارّه آفریقا برای آنکه تفاوتی بین تمبرهای کشور آن ها و سایر کشورها باشد به صورت غیر هندسی و یا هندسی مرکّب و یا اشکال حیوانات منتشر می شود(غفّاری نور، 1382: 14– 11).
3-4-2- از نظر شکل ترکیبی و نوع استفاده از آن