هیجان پذیری

*
4-1- نوگرایی مصرف کننده رابطه میان بعد سادگی شخصیت برند و ترجیح خرید را تعدیل می کند.
*
4-2- نوگرایی احساسی رابطه میان بعد سادگی شخصیت برند و ترجیح خرید را تعدیل می کند.
*
4-3- نوگرایی اجتماعی رابطه میان بعد سادگی شخصیت برند و ترجیح خرید را تعدیل می کند.
*
4-4- نوگرایی کارکردی رابطه میان بعد سادگی شخصیت برند و ترجیح خرید را تعدیل می کند.
*
5- بعد هیجان پذیری شخصیت برند بر ترجیح خرید مصرف کننده تأثیرگذار است.(هرسه برند)
*
5-1- نوگرایی مصرف کننده رابطه میان بعد هیجان پذیری شخصیت برند و ترجیح خرید را تعدیل می کند.
*
5-2- نوگرایی احساسی رابطه میان بعد هیجان پذیری شخصیت برند و ترجیح خرید را تعدیل می کند.
*
5-3- نوگرایی اجتماعی رابطه میان بعد هیجان پذیری شخصیت برند و ترجیح خرید را تعدیل می کند.
*
5-4- نوگرایی کارکردی رابطه میان بعد هیجان پذیری شخصیت برند و ترجیح خرید را تعدیل می کند.
*
5-4 مقایسه تحقیقات پیشین با یافته های تحقیق
بررسی های صورت گرفته تا زمان انجام این تحقیق نشان داد که پژوهشی مشابه تا کنون صورت نگرفته است ، از اینرو در این بخش به مطالعاتی اشاره می کنیم که از لحاظ مفهومی و کاربردی به موضوع مورد نظر نزدیک می باشد. ابتدا به مفاهیم اصلی پژوهش های مورد نظر پرداخته و سپس به مقایسه شباهت ها و تفاوت های آن ها با این تحقیق می پردازیم.
1. هور، یو و چانگ در سال 2011، مقاله ای با عنوان “ارزش های مصرفی و نوجویی مصرف کننده بر محصولات همگرا” با هدف بررسی تأثیر ارزش های مصرفی و نقش تعدیل گر نوجویی مصرف کننده برای مقاصد خرید دستگاه های خانگی همگرا در کشور کره جنوبی ارائه نمودند. یافته های تحقیق نشان داد که ارزش های کارکردی، احساسی و شناختی بر اهداف خرید تأثیرگذار بوده و نوجویی مصرف کننده تعدیل کننده ارتباط میان ارزش های کارکردی و اهداف خرید می باشد. این پژوهش از این لحاظ شباهت دارد که متغیر نوجویی را به عنوان یک متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته است با این تفاوت که در این پژوهش نوجویی توانسته است تعدیل کننده رابطه میان ارزش های مصرفی و اهداف خرید باشد، اما در تحقیق ما این مورد به اثبات نرسید. البته در این تحقیق ما به انگیزه های نوجویی و ابعاد آن به صورت مجزا پرداخته ایم، که این در تحقیق های دیگر مشاهده نگردید.
2. جی یون پارک، جون یو و جویس ژی ژو در سال 2010، پژوهشی تحت عنوان “نوجویی مصرف کننده و سبک های خرید” با هدف بررسی ارتباط میان دو نوع نوجویی(احساسی و شناختی) و سبک های خرید مصرف کننده در کشور چین انجام دادند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نوجویی احساسی و نوجویی شناختی می تواند به سبک خرید مختلف منجر شود. نوجویان شناختی تمایل به سبک های خرید از جمله آگاهی کیفیت و آگاهی قیمت نشان می دهند. از سوی دیگر، نوجویان احساسی تمایل به سبک های خرید از قبیل آگاهی نام تجاری، آگاهی مد، جهت گیری های تفریحی، خرید ناگهانی و خرید وفاداری به نام تجاری دارند.همانطور که بیان شد شباهت این پژوهش با تحقیق ما در مشاهده نوجویی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار می باشد، با این تفاوت که در پژوهش مورد نظر نوجویی به عنوان یک متغیر مستقل و تأثیرگذار بر سبک های خرید در نظر گرفته شده است و فرضیه های آن نیز به اثبات رسیده است. اما در تحقیق ما نوجویی به عنوان یک متغیر تعدیل کننده رابطه شخصیت برند و ترجیح خرید در نظر گرفته شده که فرضیه های مربوطه مورد تأیید واقع نشد.