ژانویه 27, 2021

همبستگی پیرسون

با توجه به یافتههای پرسشنامه و نتایج حاصل از انجام آزمون همبستگی پیرسون می توان پیرامون روابط بین متغیرهای مختلف به تحلیل نشست و فرضیات تحقیق به قرار زیر رد یا مورد پذیرش قرارداد:
فرضیه اول) بنظر می رسد مهاجرتهای شهری و روستایی یکی از دلایل شکل گیری وگسترش اسکان غیررسمی در محله سورکان می باشد.
نتایج بررسی های انجام شده بر روی سه مولفه درصد مهاجران وارد شده به محله، مبدا مهاجرت ساکنین به محله، دلیل مهاجرت ساکنین به محله سورکان نشان داد که مهاجرت های روستا-شهری نقش مهمی در شکل گیری و گسترش اسکان غیر رسمی داشته است و فرضیه اول تحقیق به استناد به آمار های موجود مورد تائید است.در توضیح علت شکل گیری اسکان غیر رسمی می توان گفت این پدیده معلول سیاست های ناموزون ملی و منطقه ای بوده و هر روز نیز با فاصله گرفتن مرکز از پیرامون رو به گسترش بوده است و لازم است تصمیم سازان، سیاست گذران ملی و منطقه ای با برقراری تعادل سرزمینی از وقوع این پدیده جلوگیری نمایند.
فرضیه دوم) بنظر می رسد نبود مدیریت یکپارچه شهری یکی از دلایل شکل گیری وگسترش اسکان غیررسمی در محله سورکان می باشد.
انجام آزمون همبستگی در خصوص رابطه بین دو متغیر فوق حکایت از آن دارد که بین دو متغیر اشاره شده رابطه معناداری وجود داشته است یعنی ضعف عملکرد مدیریت یکپارچه شهری سبب شکل گیری سکونتگاههای غیر رسمی در محله سورکان شده است. در نتیجه، این فرضیه نیز به مانند فرضیه نخست تائید می شود.
فرضیه سوم) بنظر می رسد برنامه ریزی جهت ساماندهی و توانمندسازی با استفاده از مشارکتهای مردمی بهترین راه حل برای حل مسئله اسکان غیررسمی در محله سورکان می باشد.
بررسی رابطه بین این دو متغیر نشان داد که بالا یا پایین بودن میزان مشارکت ساکنین بر ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی محله سورکان تاثیر مثبتی داشته است. به عبارت دیگر چنانچه ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی در طرح های ساماندهی و توانمندسازی این گونه محله ها مشارکت داده شوند و یا خود در برنامه هایی چون تشکیل سازمان ها و تشکل های مردم نهاد شرکت کنند روند ساماندهی و بهبود وضعیت این سکونتگها تسریع خواهد شد.
با توجه به ادبیات تئوریک در باب توانمندسازی که بر روی موضوعات مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت های درونی اجتماعات محلی تأکید شده است و با توجه به تمامی آنچه که در خصوص ویژگی های محله سورکان و اهالی ساکن در آن ذکر شد؛ اجرای راهبرد های توانمندسازی که بر مشارکت اهــالی ساکن در محلات و ظرفیت های بالقوه آنها تکیه دارد از یک سو و تمایل به مشارکــت و ظرفیت های مناسب اجتماعی در محله سورکان از سوی دیگر، می تواند موجبات بهبود کیفیت زندگی در اسکان غیر رسمی محله مورد مطالعه را فراهم آورد.
6-2- ارائه راهبردها و سیاستهای پیشنهادی
در این بخش سعی شده است بر اساس آنچه که تاکنون در خصوص محله مورد نظر بررسی و مطالعه گردید و همچنین بر پایه مسائل و مشکلات رو در روی محله سورکان در حوزه های مختلف، راهبردهای متناسب با توانمندسازی و ساماندهی محله در هر حوزه مطرح و سیاست هایی نیز بر اساس راهبردها تعیین شود.
در این مرحله، راهبردها بر اساس استنتاج از مسایل و درنظرگرفتن وزن و اهمیت مشکلات شناسایی شده و نیز امکانات مؤثر در زمینه حل و یا رفع مشکلات تعیین می‌شود. به‌منظور بیان نظام‌مند راهبردها و همچنین ایجاد زمینه‌ای مناسب برای مطابقت‌دادن آنها با مشکلات و امکاناتی که بیشترین وزن و اهمیت را داشته‌اند، راهبردها بر اساس مباحث مطالعاتی و تبیین مشکلات و امکانات مزبور مشخص شده‌اند که در ادامه به تبیین آنها پرداخته می‌شود.
6-2-1- راهبردها و سیاست های مرتبط با مسکن
مشکلات اساسی و مهم
فرسودگی بافت مسکونی ریزدانه و متراکم
آسیب‌پذیری بالای واحدهای مسکونی در برابر خطرات زلزله
پایین‌بودن میزان نوسازی در بافت‌های مسکونی
بالابودن شمار افراد در واحد مسکونی (سرانه پایین مسکونی)
امکانات اساسی و مؤثر
گرایش نسبی مردم به نوسازی مسکن
ماندگاری جمعیت بومی و استمرار روند جمعیت‌پذیری و اسکان در بافت
تمایل به تجمیع واحدهای مسکونی