ژانویه 24, 2021

نظریه سرمایه اجتماعی

أ) فعالیت ها: که به سه بخش تقسیم میشود:
مطالعه : نوع کتاب و تعداد کتاب هایی که یک فرد مطالعه می کند ،خواندن روزنامه و استفاده از کتابخانه .
تماشای تلویزیون :تماشای برنامه هایی که شامل موضوعات علمی ،هنری،سیاسی و فرهنگی هستند .
مشارکت در حوزه های هنری: مانند بازدید از موزه های هنری ، حضور در کنسرت و تئاتر .
ب) دانش فرهنگی: شناخت شخصیت های فرهنگی ،دانشمندان ،سیاستمداران ،شاعران و هنرمندان
ج) زبان: مهارت های کلامی و دامنه ی لغات .
اکثر محققان کالاها و فعالیت های فرهنگی مانند کنسرت ،رفتن به تئاتر ،بازدید از موزه های هنری و تاریخی ،میزان تحصیلات ،اهل مطالعه بودن و … را شاخص های سرمایه فرهنگی می دانند(موسوی 1386 پایان نامه صفحه 107).
سرمایه اجتماعی شبکه
پژوهشگران اجتماعی می دانند که ارتباط داشتن با سایر افراد هم از نظر سودمندی و هم از نظر احساسات اجتماعی حائز اهمیت است . هر چه رابطه ما با شخصی نزدیک تر و قوی تر باشد،بیشتر از حمایت های آنها بهره مند می شویم و احتمال کمک های مهم در بحرانهای زندگی از سوی آنها بیشتر می شود. این افراد در روابطشان با ما به طور مستقیم ما را تحت تاثیر قرار می دهند و به طور غیر مستقیم در شکل گیری شخصیت ما موثرند. نظریه سرمایه اجتماعی شبکه بر منابع ابزاری و حمایتی موجود در شبکه ها که از طریق دستیابی به پیوند های اجتماعی در دسترس فرد قرار می گیرد و از این طریق فرد می تواند به طیف وسیعی از حمایت های گوناگون دسترسی یابد تاکید دارد.
ابعاد سرمایه اجتماعی شبکه:
بعد ساختی
بعد تعاملی
بعد کارکردی
سرمایه اجتماعی شبکه در بعد ساختی شامل (اندازه شبکه ،ترکیب شبکه)و در بعد تعاملی شبکه شامل (صمیمیت ،فراوانی تماس) و در بعد کارکردی (حمایت متقابل)مطرح است.
منظور از اندازه شبکه تعداد افرادی است که فرد به طور غیر رسمی در شبکه روابط خود با آنها در تعامل و ارتباط است و منظور از ترکیب شبکه،نسبت های مختلفی که درشبکه روابط فرد وجود دارد . مانند خویشاوند دور یا نزدیک،دوستان ،همسایگان و همکاران است .
در بعد تعاملی سرمایه اجتماعی شبکه،فراوانی تماس افراد،شیوه تماس آنها با هم و صمیمیت در رابطه به عنوان مولفه های این بعد مطرح می باشد.
منظور از فراوانی تماس ،دفعات ارتباطی است که افراد با هر یک از اعضای شبکه خود دارند و اینکه هر چند وقت یک بار با آنها در تماس و ارتباط می باشند.
در بعد کارکردی سرمایه اجتماعی شبکه ،هم حمایت های دریافتی از اعضای شبکه و هم ارائه حمایت به آنها در قالب 5 نوع حمایت مالی ،عاطفی،مشورتی و مصاحبتی ،اطلاعاتی مطرح می شود.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
شیوه انجام هر تحقیقی مبتنی بر ماهیت موضوع،اهداف،و شرایط و امکانات انجام تحقیق است امروز شاید تحقیق پیمایشی متداولترین روش مشاهده در علوم اجتماعی باشد. می توان از پیمایش برای هدفهای توصیفی،تبینی و اکتشافی استفاده کرد.از تحقیق پیمایشی عمدتاً در مطالعاتی استفاده می شود که در آنها، فرد واحد تحلیل در نظر گرفته می شود. اگر چه می توان این روش را برای واحدهای دیگر تحلیل از قبیل گروهها یا کنشهای متقابل به کار برد.تحقیق پیمایشی احتمالاً بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهندگانی اجتماعی است که علاقه مند به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیتهای بسیار بزرگی هستند که نمی توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد.همچنین پیمایشها وسیله خوبی برای سنجش نگرشها و جهت گیریها می باشد.
روش پژوهش:
روش اجرایی تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع مقطعی است.
الف.تحقیق پیمایشی :