ژانویه 19, 2021

نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده سهم شرکت i در طی دوره
=نرخ بازده بازار طی دوره
برای محاسبه نرخ بازده سهام در صورتی که شرکت هیچ گونه افزایش سرمایه و تجزیه ی سهام نداشته باشد از رابطه زیر استفاده می گردد:
=
در این رابطه داریم:
=میانگین قیمت سهام شرکت i در پایان دوره
= میانگین قیمت سهام شرکت i در پایان اولین روز معامله.
برای محاسبه ی نرخ بازده بازار در طی دوره از رابطه زیر استفاده می گردد.
در این رابطه داریم:
= نرخ بازده بازاردر طی دوره
=شاخص کل بورس در پایان دوره
= شاخص کل بورس در پایان اولین روز معامله ی سهم هر یک از شرکت های مورد مطالعه (رضا زاده و آشتاب،1389، ص64 -65).
2-9 تئوریهای مرتبط با بازدهی اوراق بهادار
2-9-1تئوری سبد اوراق بهادار
سبد اوراق بهادار، یک سبد دارایی است که سرمایه گذار آن را با ترکیبهای مختلفی از داراییهای مالی متنوع نگهداری میکند. به دلیل این که افراد در سبد داراییهای مالی خود ترکیبهای مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده بانکی، اوراق قرضه، طلا و ارز نگهداری میکنند، تغییرات در حجم پول، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از داراییهای مزبور از جمله تقاضا برای سهام را تحت تاثیر قرار میدهد و این موضوع نیز به نوبه ی خود بر قیمت سهام اثر گذار است. در سال 1950هری مارکویتز ، مدل اساسی سبد اوراق بهادار را به طور رسمی ارائه کرد 1959)، Martkowitz) .وی برای نخستین بار نرخ بازده مورد انتظار و ریسک را برای سبد اوراق بهادار دارایی ها استنتاج کرد.مارکویتز نشان داد که انحراف نرخ بازده،معیاری مناسب برای ریسک اوراق بهادار تحت مجموعه ای از مفروضات منطقی می باشد و روشی برای محاسبه ریسک سبد اوراق بهادار تبیین نمود. این فرمول برای انحراف معیار سبد اوراق بهادار،نه تنها اهمیت متنوع سازی سرمایه گذاری ها را برای کاهش ریسک کلی اوراق بهادار نشان می داد،بلکه همچنین مشخص می کرد که چگونه می توان به گونه ای کارا،متنوع سازی کرد. مدل مارکویتز مبتنی بر مجموعه ای از مفروضات به شرح زیر می باشد:
1- سرمایه گذاران برای هر طرح سرمایه گذاری به توزیع احتمالی بازده های مورد انتظار در طول دوره نگهداری توجه می نمایند.
2- سرمایه گذاران مطلوبیت خود را طی دوره زمانی مورد انتظار ماکزیمم می کنند و منحنی بی تفاوتی آنان دارای شیب منفی می باشد.
3 -سرمایه گذاران همواره ریسک سبد اوراق بهادار را بر اساس نوسانات بازده های مورد انتظار برآورد می کنند.
4- پایه و اساس تصمیمات سرمایه گذاران را ریسک و بازده مورد انتظار تشکیل می دهد،بنابراین منحنی های مطلوبیت آنان در برگیرنده بازده مورد انتظار و انحراف بازده های مورد انتظار می باشد.
5- سرمایه گذاران در سطح معینی از ریسک بازده های بالاتر را به بازده های پایین تر ترجیح می دهند. همچنین در سطح معینی از بازده مورد انتظار،ریسک کمتر را به ریسک بیشتر ترجیح می دهند.
با توجه به مفروضات بالا می توان ویژگی های کارایی یکایک دارایی ها یا سبد اوراق بهاداری از آنان را این گونه بیان نمود که هیچ دارایی یا سبد اوراق بهاداری از دارایی ها ،با همان ریسک (یا کمتر از آن )،بازده مورد انتظار بالاتری حاصل نیاورد و یا با همان بازده مورد انتظار (یا بیشتر)ریسک کمتری را به همراه نداشته باشد (رایلی و براون ،1386،50و51).
2-9-2 نظریه مدرن پرتفوی( MPT )
مقاله منتشر شده توسط هری مارکویتز در سال 1952،به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته می شود.مفروضات این تئوری به شرح زیر است:
1-توزیع بازدهی همه اوراق بهادار و دارایی ها نرمال می باشد.