ژانویه 19, 2021

موقعیت جغرافیایی

شهرساوه 24 4115 1712 85 181 32 10 1 1 13 6165
شهرستان ساوه 253 6846 2848 246 503 82 52 6 2 27 10865
4-1-8- اطلاعات اقتصادی – اجتماعی و تحلیل آنها
براساس اطلاعات سرشماری 1375، 52 درصد نیروی مشاغل شهر دربخش صنعت، 8/4 دربخش کشاورزی و 40 درصد در بخش خدمات اشتغال دارند. بررسی این ساختار اشتغال شهر با کل شهری کشور نشانگر صنعتی بودن شهر ساوه است که خود از عوامل پویایی شهر میباشد. جدول شماره 4-8 نشان می دهد که نیروی کار منابع برخلاف بخشهای خدماتی عمدتا از کارگران نیمه ماهر تشکیل شده است.
جدول شماره 4-8- ساخت و اشتغال شهر ساوه برحسب نوع فعالیت و مقایسه با شهرهای کشور 1375
نوع فعالیت شهرساوه (درصد) نقاط شهری کشور
صنعتی 4/52 4/33
کشاورزی 8/4 2/5
خدمات 1/40 4/60
سایر 7/2 2
جمع 100 100
4-1-9- قیمت اراضی در شهر ساوه
نظر به اهمیت قیمت زمین در پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی در شهر ساوه این مهندسین مشاور اقدام به برآورد متوسط قیمت زمین در نقاط مختلف شهر ساوه نموده طبق اطلاعات اخذ شده از بنگاههای املاک در شهر ساوه میانگین قیمت یک مترمربع زمین در این شهر 150 هزار تومان بوده است. بین قیمت زمین و اسکان غیررسمی رابطه معنی داری وجود دارد یکی از ویژگیهای بارز اسکان غیررسمی فقر می باشد. ساکنان این سکونتگاهها به علت درآمد پائین و فقر اقتصادی نمی توانند در زمینهایی که ارزش اقتصادی بالایی دارند ساکن شوند و در محدوده هایی ساکن می شوند که قیمت پائین تری دارند. بررسی نقشه قیمت اراضی در شهر ساوه نشان می دهد که قسمت های مرکزی شهر از قیمت نسبتا بالایی نسبت به سایر نواحی برخوردار هستند و با فاصله از مرکز شهر ارزش افزوده زمین کم شده و باعث سکونت اقشار کم درآمد می شود.
بررسی محدوده های اسکان غیررسمی شهر ساوه و مقایسه آن با نقشه قیمت اراضی موید این قضیه است. بدین صورت که به غیراز چند محله اسکان غیررسمی در شمال شهر مابقی محلات غیررسمی در قسمتهایی شکل گرفته اند که قیمت پائین تری نسبت به شهر دارد. قیمت اراضی دریک منطقه متاثر از شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، کالبدی و نحوه خدمات رسانی آن است بین قیمت زمین و شرایط گفته شده رابطه معنی داری وجود دارد. در قسمت هایی که ارزش زمین بالاست خدمات بهتری نسبت به سایر نواحی عرضه می شودو هر منطقه ای که ارزش زمین پائین باشد خدمات رسانی نیز درآن محدوده ها با مشکل مواجه است.
4-1-10- اطلاعات زیست محیطی و تحلیل آنها از جمله سوانح طبیعی ( قرارداشتن در معرض سیل و زلزله )
شهر ساوه در دشت وسیعی قرار گرفته که با شیب ملایمی از سمت شمال غربی به طرف جنوب شرقی امتداد می یابد. در قسمت شمال غربی به تدریج به ارتفاع زمین افزوده می گردد تا بالاخره به کوه شاه پسند منتهی می شود. نزدیکترین ارتفاعات به شهرساوه در حدود 1471 متر ارتفاع دارد که حدود 3 کیلومتری غرب ساوه قرار گرفته است.
اراضی حدفاصل میان شهر ساوه و ارتفاعات مذکور دارای شیب ملایم و وسعت زیاد می باشد. این اراضی امکان می دهد که جمعیت زیادی در آن جای گیرد. اراضی قسمت جنوب و شرق ساوه عمدتاٌ مورد استفاده کشاورزی و دارای خاک نرم زراعتی هستند. تنها عارضه طبیعی شهر ساوه وجود مسیل خشک است که از قسمت شمالغربی شهر شروع و به قسمت جنوب شرقی منتهی میگردد.
این مسیل آبهای ارتفاعات شمالغربی را در هنگام بارندگی جمع آوری نموده و به ارضی پست ناحیه جنوب شرقی ساوه هدایت می نماید به واسطه جریان سیلابهای فصلی نواحی قسمت جنوب شرقی ساوه همواره در معرض سیل بوده و اراضی این قسمت تخریب گردیده است. بنابراین به واسطه فعالیت کشاورزی و همچنین وجود سیل و وجود زمینهای نامساعد در قسمت جنوب شرقی محدودیتهایی جهت توسعه شهر به این نواحی فراهم می آورد و درمقابل وجود اراضی مناسب در قسمت غرب و شمال بطور طبیعی روند توسعه شهر را به این جهت متمایل ساخته است.
بطورکلی یک جهت وزش باد شدید از شمال غربی به طرف دشت می وزد و این باد توام با رطوبت و سرماست. در مقابل این باد، بادهائیکه منشاء آنها کویراست، در فصولی از سال و بطور نامنظم و همراه با گردو غبار دشت ساوه را در معرض وزش خود قرار می دهند. وجود این دو جریان بادمنظم و شدید شمالغربی به طرف جنوب شرقی ایجاد بعضی عملکردهای شهری را ناسازگار می نماید و محدودیتهایی را در شکل گیری خیابانها و ساختمانها ایجاد می نماید.
از نظر زلزله خیزی با توجه به نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه، شهر ساوه در پهنه با خطر نسبی متوسط قرار دارد.
4-1-11- موقعیت جغرافیایی و ارتباطی و نحوه کاربری اراضی در ناحیه 1 در وضع موجود