موانع فرهنگی اجتماعی

34- حشمت الواعظین قمی، سید ممد تقی. الگوی زن اصیل و آزاد درعصر انقلاب، جلد اول و دوم، تهران: بی نا، (1357)
35- حقانی زنجانی، حسین. حقوق خانواده در اسلام. تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چ 4، (1374)
36- حکیم‏پور، محمّد. حقوق زن در کشاکش سنّت و تجدّد. تهران: نواندیش، (1382)
37- خوانساری ، حسین؛ رحمتی، زینب و رحمتی، سمیه .” بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین دبیران زن شاغل نیمه وقت و تمام وقت”. نشریه انتخاب، آذر1382، ص270
38- دادستان، پریرخ . 18مقاله در روانشناسی. تهران: سمت، (1386)
39- دفتر پژوهش های فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی سینمایی. حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران،جلد1، دفتر اول، قبل از اسلام، ص26
40- دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، نشریه حوراء، ش8 آبان و آذر 83، ص6
41- دکاری، فرانسین؛ کوربی، کریستین. ساختارهای جدید خانواده. پیام یونسکو، ش230، مرداد (1368)
42- دورانت، ویل. تاریخ تمدن (مشرق‌زمین گاهواره‌ی تمدن). جلد اول، ترجمه‌ی احمد آرام، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، (1373)
43- . تاریخ تمدن. جلد اول، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، اقبال، (1345)
44- تاریخ تمدن، (یونان باستان). جلد دوم، ترجمه ی سهیل آذری، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چاپ چهارم، (1373)
45- دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، (1377)
46- راوندی، مرتضی. تاریخ تمدن وفرهنگ ایران. تهران: امیر کبیر، چاپ سوم، (1354)
47- رجبی، عباس. حیا و خودآرایی و نقش آن ها در سلامت روانیزن، معرفت، شماره87، اسفند1383
48- رحمتی، محمد صادق. روانشناسی اجتماعی معاصر. قم: سینا، (1371)
49- رستمی،الهه. جنسیت، اشتغال و اسلام گرایی. ترجمه رویا رستمی، تهران: جامعه ایرانیان، (1379)
50- رضایی، عبداعظیم. سرشت و سیرت ایرانیان باستان، تهران: در، (1385)
51- . تاریخ تمدن و فرهنگ ایران. تهران: اقبال، چاپ چهارم، (1386)
52- رضایی، علیرضا. “آسیب شناسی فرهنگی: تبیین مفهومی، نظری وراهبردی”. ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 18و17، 1387
53- روازاده، حسین. طب النبی و طب الائمه ، تهران، انتشارات یاس بهشت، (1389)
54- روزن باوم، هایدی. خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه. ترجمه ی محمد صادق مهدوی، خراسان جنوبی: مرکز نشر دانشگاهی، (1367)
55- ریاحی، محمد اسماعیل. “بررسی موانع فرهنگی اجتماعی اشتغال زنان ایرانی”. بانوان شیعه، سال دوم، شماره 9، پاییز 1385
56- ریترز، جورج . نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ پنجم، (1380)
57- زعفرانچی، لیلا سادات. اشتغال زنان(مجموعه مقالات و گفت و گوها). قم: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، چ اول