ژانویه 27, 2021

موانع ارتباط مؤثر

جلسه هشتم ارزیابی از کارگاه هدف: دریافت بازخورد
روش: اجرای پس آزمون
جلسه نهم ارزیابی از پایداری اثربخشی برنامه هدف: دریافت بازخورد
روش: اجرای آزمون در مرحله پیگیری
7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای توصیف داده ها از فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار نمرات، جهت رعایت پیش‌فرض نرمال بودن توزیع نمرات از کجی و کشیدگی، آزمون لوین برای بررسی رعایت پیش‌فرض تساوی واریانس‌های دو گروه، و همچنین از ضریب همبستگی اسپیرمن- براون برای محاسبه پایایی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس یک متغیری (مانوا) و برای ماندگاری اثرآموزش ها در مرحله پیگیری از t وابسته استفاده گردید.دراین تحقیق سطح معنی داری، 05/0 = ( تعیین شده است.
8-3- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل: ارتباط مؤثر و جرأتمندی
متغیر وابسته: سازگاری اجتماعی دانشجویان
8-3-1- تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی
عبارت است از:” جریانی است که بوسیله آن روابط میان افراد، گروهها و عناصر فرهنگی در وضع رضایت بخش برقرار باشد. به عبارت دیگر روابط میان افراد به گونه ای برقرار شده باشد که رضایت متقابل آنها را فراهم سازد”.موسوی؛(1389)
8-3-2- تعریف مفهومی ارتباط مؤثر
ارتباط مؤثر عبارت است از” ابراز احساسات، نیاز ها و نقطه نظرات فردی به صورت کلامی و غیر کلامی”.موتابی، کاظم زاده عطوفی؛(1385)
8-3-3- تعریف مفهومی جرأتمندی
عبارت است از” توانایی ابراز صادقانه ، نظرات، احساسات و نگرش ها بدون احساس اضطراب همچنین شامل دفاع فرد از حقوق خود، به شکلی که حقوق دیگران را پایمال نشود”. موتابی،کاظم زاده عطوفی؛(1385)
8-3-4- تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی
عبارت است از نمرهای که آزمودنی از تکمیل پرسشنامه سازگاری اجتماعی فرحبخش؛(1390) کسب می کند و نشان دهنده میزان سازگاری اجتماعی اوست.
8-3-5- تعریف عملیاتی آموزش جرأتمندی
منظور از آموزش مهارت جرأتمندی در این تحقیق عبارت است از سه جلسه هر جلسه به مدت (سه ساعت با یک ربع استراحت) ؛ شامل: جلسه اول: سبک پرخاشگرانه، جلسه دوم: سبک منفعلانه و جلسه سوم: سبک جرأتمندانه است مؤلفه های این آموزش عبارتند از تعریف مهارت جرأتمندانه، باورها، سبک برقراری ارتباط، رفتار، رفتارغیرکلامی، رفتارکلامی، رویارویی و حل مسأله، احساساتی که تجربه میکند، تأثیری که بر دیگران میگذارد. فعالیتهای برای تمرین سبک های اصلی(پرخاشگرانه، منفعلانه و جرأتمندانه).
8-3-6- تعریف عملیاتی آموزش ارتباط مؤثر
منظور ازآموزش مهارت ارتباط مؤثر در این تحقیق عبارت است از سه جلسه هر جلسه به مدت (سه ساعت با یک ربع استراحت)شامل: جلسه اول: تعریف، اهمیت ارتباط عناصرکلامی و غیرکلامی، جلسه دوم: گوش دادن فعال و جلسه سوم: موانع ارتباط مؤثر. مؤلفه های این آموزش عبارتند از تعریف ارتباط، ارتباط مؤثر، ارتباط نامؤثر، عناصراصلی ارتباط، گوش دادن فعال، موانع برقراری ارتباط مؤثر، فعالیتهای برای تمرین ارتباط کلامی و غیر کلامی.
9-3- ضوابط و قواعد اخلاقی
قبل ازتکمیل پرسشنامه ها، طی جلسهای هدف از تحقیق به دانشجویان شرکت کننده درپژوهش اعلام گردید و ضمن تقاضای شرکت در تمامی جلسات آموزش، به آنها اطمینان داده شد که یافته ها محرمانه خواهد ماند، فقط در راستای انجام پژوهش از این داده ها استفاده خواهد شد و هرآزمودنی می تواند خود از نتایج پرسشنامهاش اطلاع حاصل نماید.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها