مواد آموزشی

استاد گرامی با تقدیم احترام؛
هدف از این پرسشنامه، شناخت سبکهای مدیریتی اساتید در کلاس درس می باشد. لذا خواهشمند است با دادن پاسخهای صادقانه در زمینه عملکرد خود در کلاس همکاری لازم را مبذول فرمایید.
جنسیت: زن مرد مدرک تحصیلی: سابقه تدریس: رشته تحصیلی:
هرگز تا اندازه ای معمولاً همیشه
1- من سعی می کنم، خودم دانشجویان را از یک فعالیت یادگیری به فعالیت بعدی هدایت کنم.
2- من به طور مداوم، در حین انجام فعالیت درسی، بر کارهای دانشجویان نظارت می کنم.
3- اجازه می دهم، دانشجویان، خود فعالیتهای روزانه ی کلاس را تعیین کنند.
4- من اجازه می دهم، دانشجویان در پیروی از علاقه خود آزاد باشند.
5- من تکالیف دانشجویان را، خودم تعیین می کنم.
6- درهفته اول کلاس، من قوانین کلاس را اعلام می کنم و دانشجویان را از عواقب عدم رعایت قوانین آگاه می کنم.
7- برای ایجاد یادگیری رضایت بخش، من خودم مواد آموزشی کلاس را تعیین می کنم.
8- اگر دانشجویی باعث به هم خوردن نظم کلاس گردد بلافاصله به دانشجو تذکر می دهم که ساکت باشد و آن کار را تکرار نکند.
9- من برای کلاس قوانین تعیین نمی کنم، تا توانایی دانشجویان برای رشد اخلاق شخصی سرکوب نشود.
10- در هنگام تدریس ، دانشجویی شروع به صحبت درباره تجربه ای که خودش در این زمینه داشته است می کند، اما من به او اجازه نمی دهم و می گویم ؛ قبل از به پایان رسیدن وقت کلاس ، باید درس تمام شود.
11- من دانشجویان را به پیروی از قوانین و رعایت نظم در کلاس ملزم می کنم.
12- من اجازه می دهم، تا درفعالیتهای کلاسی، هر دانشجویی با سرعت خاص خودش پیشرفت کند.
13- اگر نظر دانشجویان این باشد که: یکی از قوانین کلاس غیر منصفانه است، من آن را با قانونی که دانش آموزان آن را عادلانه می دانند، تغییر می دهم.
14- من در کلاسم، برنامه ی روزانه دانشجویان را، خودم سازماندهی و اجرا می کنم.
15- من در کلاسم به دانشجویان اجازه میدهم، جای نشستن شان را خود انتخاب کنند.
16- هنگامی که کلاس خوب کار می کند، با دادن تنفس (وقت آزاد) به آنها پاداش می دهم.
17- دانشجویان من خودشان درباره ی کیفیت کارشان قضاوت می کنند؛ به جای اینکه متکی به نظر معلم باشند.
18- در کلاسم دانشجویان،خودشان تکالیف درسی را انتخاب میکنند.
19- در هفته ی اول کلاس، من از دانشجویان می خواهم، خودشان قوانین کلاس را تعیین کنند.
20- من برای دانشجویان تکالیف منزل تعیین می کنم، تا فرصتی ایجاد شود که، مهارتهای آموخته شده در کلاس را تمرین کنند.
21- من درباره ی چگونه کار کردن با یکدیگر(کار گروهی)، دانشجویان را راهنمایی می کنم.