ژانویه 27, 2021

مهارت رفتار جرات مندانه

4، 7، 11،25،13
سبک شهودی(I)
1، 3، 12، 16، 17
سبک وابستگی(D)
2، 5، 10، 18، 22
سبک آنی(S)
8، 9، 15، 20، 24
سبک اجتنابی(A)
6، 14، 19، 21، 23
جدول سبک های تصمیم‏گیری
این پرسشنامه در ایران توسط هادی زاده مقدم و طهرانی (1387) ترجمه شده است و جهت سنجش روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است.
جهت سنجش روایی سازه نیز همبستگی بین سبک های تصمیم‏گیری و همچنین همبستگی بین نمرات هر یک از سوالات پرسشنامه و نمرات مربوط به هر سبک مورد بررسی قرار گرفته است.جهت سنجش پایایی پرسشنامه نیز آلفلی کرونیاخ آن محاسبه شده و برابر 71/0بوده است.
مقیاس کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS)
مقیاس کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS) یک آزمون 30 سوالی است و بر اساس مقیاس های قبلی (هیویت و فلت ، 2002؛ فراست و همکاران، 1990؛ هیویت و همکاران، 1991)توسط بشارت به فارسی ساخته شده است .که 10 ماده آن کمال‏گرایی خویشتن مدار ، 10 ماده کمال‏گرایی دیگر مدار و 10 ماده آخر کمال‏گرایی جامعه مدار را در یک مقیاس 5 درجه ای لیکرتی ( از نمره 1 تا 5 ) می سنجد . حداقل وحداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس های 3 گانه به ترتیب 10 و 50 است ؛ یعنی کسی که نمره 10 را بدست آورد دارای کمترین میزان کمال گرایی و کسی که نمره 50 بدست آورد دارای بیشترین میزان کمال‏گرایی در هر یک از 3 بعد کمال‏گرایی می باشد . روش نمره گذاری مقیاس برای تمام داده‏ها به صورت معکوس می باشد . یعنی به گزینه « کاملا ً موافقم » نمره 5 ، وبه گزینه « کاملا ً مخالفم » نمره ی 1 تعلق خواهد گرفت (بشارت، 1386) .
روایی وپایایی
در اعتبار یابی مقدماتی فرم ایرانی این مقیاس روی یک نمونه 500 نفری از دانشجویان دانشکده‏های مختلف تهران ، آلفای کرونباخ بدست آمده برای کمال گرایی خویشتن مدار 90/0 ؛ برای کمال‏گرایی دیگر مدار 91/0 ؛ و برای کمال‏گرایی جامعه مدار1 8/0 بوده که نشان دهنده ی همسانی درونی بالای مقیاس است . ضرایب همبستگی بین 78 نفر از دانشجویان در دو نوبت با فاصله ی 2 تا 4 هفته ، برای سنجش باز آزمایی محاسبه شد این ضرایب برای کمال‏گرایی خویشتن مدار 85/0 ؛ برای کمال‏گرایی دیگر مدار 79/0 و برای کمال گرایی جامعه مدار 84/0 در سطح p< 0/001 معنادار بود که نشانه ی پایایی باز آزمایی بالای فرم ایرانی مقیاس است.
برنامه‏ی آموزش مهارت رفتار جرات مندانه
برای آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه 10 جلسه یک ساعته در نظر گرفته شده است.آموزش مهارت ها در هر جلسه با استفاده از الگودهی، ایفای نقش، بازخورد دادن، تمرین و تکرار و دیگر تکلیف های شناختی و رفتاری انجام می شود. در پایان هرجلسه متناسب با مباحث مطرح شده تکالیفی برای خارج از جلسات داده خواهد شد.در ابتدای هر جلسه تکالیف بررسی شده و بازخورد داده خواهد شد (فتی و همکاران 1385،سازمان بهداشت جهانی.1385)
جلسه اول :
معرفی مربی به اعضاء و توضیح علت تشکیل جلسات آموزشی گروهی
ایجاد آشنایی اعضاء با یکدیگر
برقراری روابط صمیمانه بین اعضاء گروه و مربی
تشریح اهداف شرکت در گروه
تشریح وظایف کلی اعضای گروه تا پایان جلسات