سب عوامل آموزشی کیفی
فراوانی
عوامل آموزشی
تعداد

درصد
فراوانی
عوامل آموزشی
تعداد
درصد
ترم تحصیلی
ترم ۱
۷۲
۸/۱۷
رضایت از رشته تحصیلی
بسیار زیاد
۴۹
۱/۱۲

ترم ۲
۴۰
۹/۹

زیاد
۱۵۴
۱/۳۸

ترم ۳
۷۵
۶/۱۸

متوسط
۱۵۰
۱/۳۷

ترم ۴
۳۶
۹/۸

کم
۳۲
۸

ترم ۵
۶۵
۱/۱۶

بسیار کم
۱۹
۷/۴

ترم ۶
۳۲
۹/۷
جمع
۴۰۴
۱۰۰

ترم ۷
۶۴
۸/۱۵
میزان موفقیت در مهارت های حرفه ای و بالینی
بسیار زیاد
۴۳
۷/۱۰

ترم ۸
۲۰
۵

زیاد
۱۸۷
۸/۴۶
جمع
۴۰۴
۱۰۰

متوسط
۱۶۸
۴۲
دانشکده محل تحصیل
شهید بهشتی رشت
۲۸۹
۵/۷۱

ضعیف
۲
۵/۰

لنگرود
۱۱۵
۵/۲۸
جمع
۴۰۰
۱۰۰
جمع
۴۰۴
۱۰۰
موفقیت در امر تحصیل
بسیار زیاد
۲۸
۷
سابقه عدم قبولی در دانشگاه
بله
۷۰
۵/۱۷

زیاد
۱۵۷
۱/۳۹

خیر
۳۲۹
۵/۸۲

متوسط
۲۱۰
۲/۵۲
جمع
۳۹۹
۱۰۰

ضعیف
۷
۷/۱
سابقه مشروطی در دانشگاه
بله
۹
۳/۲
جمع
۴۰۲
۱۰۰

خیر
۳۹۰
۷/۹۷
سابقه شرکت در کلاس های مهارت زندگی
بله
۷۵
۷/۱۸

جمع
۳۹۹
۱۰۰

خیر
۳۲۷
۳/۸۱

جمع
۴۰۲
۱۰۰
جدول فوق نشان می دهد بیشترین فراوانی مربوط به دانشجویان ترم ۳ (۶/۱۸%) بوده و ۵/۷۱ درصد دانشجویان، در دانشکده شهید بهشتی رشت مشغول به تحصیل بودند. ۵/۸۲ درصد، سابقه عدم کسب نمره قبولی در دانشگاه را نداشتند و ۷/۹۷ درصد، سابقه مشروط شدن در دانشگاه را نداشتند. ۱/۳۸ درصد از دانشجویان، به میزان زیادی از رشته تحصیلی خود رضایت داشتند. ۸/۴۶ درصد، در مهارت های حرفه ای و بالینی، به میزان زیادی خود را موفق دانسته و ۲/۵۲ درصد، میزان موفقیت خود را در امر تحصیل در سطح متوسط می دانستند. اکثریت نمونه ها (۳/۸۱%)، سابقه شرکت در کلاس های مهارت زندگی را نداشتند.

جدول شماره ۵: میانگین امتیازات مهارت حل مسئله و هر یک از ابعاد آن در واحدهای مورد پژوهش
مهارت حل مسئله و ابعاد آن
نمره مهارت حل مسئله و ابعاد آن
میانگین نمرات مهارت حل مسئله و ابعاد آن *
سطح معناداری
نمره کلی مهارت حل مسئله
۹۱/۲۰±۴۵/۹۱
۶۵/۰±۸۶/۲
۰۰۰۱/۰
نمره اعتماد به خود در حل مسئله
۹۲/۶±۲۷/۳۰
۶۳/۰±۷۵/۲

نمره شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله
۲۸/۱۲±۱۲/۴۴
۷۷/۰±۷۶/۲

نمره کنترل شخصی
۵۳/۵±۰۶/۱۷
۱۱/۱±۴۱/۳

* Friedman test

جدول فوق نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار کل نمره مهارت حل مسئله برابر با ۹۱/۲۰±۴۵/۹۱ از ۳۲ تا ۱۹۲ نمره قابل کسب می باشد که متناظر با میانگین نمرات ۶۵/۰±۸۶/۲ از ۶ رتبه لیکرتی قابل کسب می باشد. میانگین و انحراف معیار کل نمرات بعد اعتماد به خود در حل مسئله برابر با ۹۲/۶±۲۷/۳۰ از ۱۱ تا ۶۶ نمره قابل کسب می باشد که متناظر با میانگین نمرات ۶۳/۰±۷۵/۲ از ۶ رتبه لیکرتی قابل کسب می باشد. میانگین و انحراف معیار کل نمرات بعد شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله برابر با ۲۸/۱۲±۱۲/۴۴ از ۱۶ تا ۹۶ نمره قابل کسب می باشد که متناظر با میانگین نمرات ۷۷/۰±۷۶/۲ از ۶ رتبه لیکرتی قابل کسب می باشد. میانگین و انحراف معیار کل نمرات بعد کنترل شخصی برابر با ۵۳/۵±۰۶/۱۷ از ۵ تا ۳۰ نمره قابل کسب می باشد که متناظر با میانگین نمرات ۱۱/۱±۴۱/۳ از ۶ رتبه لیکرتی قابل کسب می باشد.

نمودار شماره ۱: وضعیت مهارت حل مسئله و ابعاد آن
براساس اطلاعات نمودار بالا، مهارت حل مسئله و ابعاد اعتماد به خود در حل مسئله و شیوه اجتناب- نزدیکی به مسئله، از لحاظ توصیفی دارای میانه و نقاط صدکی ۲۵ و ۷۵ پایین تری هستند و دارای ناهمگنی واضح با نقاط دورافتاده ی بالا می باشند، یعنی اغلب دانشجویان مهارت حل مسئله مطلوبی داشتند، اعتماد بیشتری به توانایی خود در حل مسئله دارند و اغلب از شیوه نزدیکی به مسئله استفاده می کنند. اما در بعد کنترل شخصی از میانه و نقاط صدکی ۲۵ و ۷۵ بالاتری برخوردارند، یعنی دانشجویان در این بعد توانایی کمتری دارند.

جدول شماره ۶: ارتباط عوامل فردی- اجتماعی با وضعیت مهارت های حل مسئله
وضعیت مهارت حل مسئله

متغیر
نامطلوب
مطلوب
میانگین و انحراف معیار نمره مهارت حل مسئله
سطح معناداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

جنس
مونث
۱۲۲
۸/۴۹
۱۲۳
۲/۵۰
۶۴/۲۰±۳۵/۸۹
۰۰۵/۰ *

مذکر
۹۲
۹/۵۷
۶۷
۱/۴۲
۹۸/۲۰±۶۹/۹۴

وضعیت تاهل
مجرد
۱۹۷
۵/۵۳
۱۷۱
۵/۴۶
۵۹/۲۰±۶۵/۹۱
۳۷/۰ *

متاهل
۱۷
۲/۴۷
۱۹
۸/۵۲
۱۵/۲۴±۴۲/۸۹

وضعیت سکونت
بومی
۱۶۷
۲/۵۱
۱۵۹
۸/۴۸
۰۹/۲۱±۷۶/۹۰
۰۸/۰ *

غیر بومی
۴۷
۸/۶۱
۲۹
۲/۳۸
۱۱/۲۰±۷۰/۹۴

محل تولد
روستا
۳۳
۵۵
۲۷
۴۵
۹۲/۲۰±۶۷/۹۳
۵۳۶/۰*

شهر
۱۸۰
۵/۵۲
۱۶۳
۵/۴۷
۹۴/۲۰±۰۴/۹۱

محل سکونت
منزل شخصی
۴۸
۲/۵۲
۴۴
۸/۴۷
۹۹/۱۹±۲۴/۹۲
۰۳۷/۰ **

منزل والدین
۹۶
۵/۴۹
۹۸
۵/۵۰
۳۷/۲۱±۸۹

منزل اقوام
۰
۰
۰
۰
۰

خوابگاه دانشجویی
۶۹
۵۹
۴۸
۴۱
۵۷/۲۰±۹۰/۹۴

سطح تحصیلات پدر
سواد خواندن و نوشتن
۲۲
۹/۵۷
۱۶
۱/۴۲
۹۶/۱۸±۸۹/۹۵
۱۷۶/۰ **

زیر دیپلم
۴۵
۴/۴۷
۵۰
۶/۵۲
۴۹/۲۱±۷۶/۸۸

دیپلم
۸۷
۷/۵۲
۷۸
۳/۴۷
۸۷/۲۰±۶۱/۹۰

بالاتر از دیپلم
۵۹
۷/۵۶
۴۵
۳/۴۳
۰۴/۲۱±۵۲/۹۳

شغل پدر
بیکار
۵
۶/۵۵
۴
۴/۴۴
۸۶/۱۹±۵۶/۹۲
۷۰۸/۰ **

کارمند
۶۷
۴/۵۵
۵۴
۶/۴۴
۴۷/۲۰±۲۶/۹۱

کارگ
ر
۱۸
۳/۶۴
۱۰
۷/۳۵
۶۱/۲۶±۱۴/۹۷

شغل آزاد
۸۲
۹/۵۰
۷۹
۱/۴۹
۸۳/۱۹±۶۵/۹۱

سایر موارد
۴۲
۵۰
۴۲
۵۰
۷۸/۲۱±۴۲/۸۹

سطح تحصیلات مادر
سواد خواندن و نوشتن
۳۹
۷/۵۲
۳۵
۳/۴۷
۹۱/۲۱±۱۶/۹۲
۰۵۳/۰ **

زیر دیپلم
۵۷
۷/۴۶
۶۵
۳/۵۳
۵۸/۲۱±۱۸/۸۸

دیپلم
۹۴
۵۶
۷۴
۴۴
۶۳/۱۹±۸۹/۹۱

بالاتر از دیپلم
۲۳
۵/۶۰
۱۵
۵/۳۹
۳۶/۲۱±۲۶/۹۸

شغل مادر
خانه دار
۱۸۲
۱/۵۲
۱۶۷
۹/۴۷
۴۲/۲۰±۸۹/۹۰
۳۱۳/۰ *

شاغل
۳۱
۵/۵۸
۲۲
۵/۴۱
۲۲/۲۲±۹۴/۹۳

میزان درآمد(تومان)
کمتر از ۵۰۰ هزار
۴۴
۴/۵۲
۴۰
۶/۴۷
۲۳/۲۲±۴۴/۹۴
۳۷۸/۰ **

بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون
۱۱۲
۹/۵۴
۹۲
۱/۴۵
۸۶/۱۸±۷۵/۹۱

بیشتر از ۱ میلیون
۵۵
۵/۵۰
۵۴
۵/۴۹
۵۹/۲۳±۶۷/۸۸

ادامه جدول شماره ۶:
وضعیت مهارت حل مسئله

متغیر
نامطلوب
مطلوب
میانگین و انحراف معیار نمره مهارت حل مسئله
سطح معناداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

انجام ورزش بطور منظم
بله
۶۶
۷/۵۳
۵۷
۳/۴۶
۶۴/۲۲±۴۳/۹۰
۶۹۹/۰ *

خیر
۱۴۸
۷/۵۲
۱۳۳
۳/۴۷
۱۳/۲۰±۹۰/۹۱

سابقه مصرف سیگار
بله
۱۵
۲/۶۵
۸
۸/۳۴
۴۸/۲۲±۷۸/۹۰
۹۱۳/۰ *

خیر
۱۹۹
۲/۵۲
۱۸۲
۸/۴۷
۸۴/۲۰±۴۹/۹۱

سابقه مصرف الکل یا مواد مخدر
بله
۷
۵/۸۷
۱
۵/۱۲
۱۱/۱۹±۲۵/۱۰۱
۱۱۴/۰ *

خیر
۲۰۷
۳/۵۲
۱۸۹
۷/۴۷
۹۲/۲۰±۲۶/۹۱

سابقه کار در محیط بالین
بله
۴۰
۵۰
۴۰
۵۰
۶۴/۲۱±۴۵/۹۰
۵۵۶/۰ *

خیر
۱۷۳
۶/۵۳
۱۵۰
۴/۴۶
۷۵/۲۰±۶۳/۹۱

میزان رضایت از ارتباط با دوستان و همسالان
بسیار زیاد
۲۸
۸/۴۳
۳۶
۳/۵۶
۴۱/۲۱±۳۳/۸۸
۰۰۱/۰ **

زیاد
۷۷
۶/۴۵
۹۲
۴/۵۴
۳۷/۲۰±۶۲/۸۷

متوسط
۹۷
۱/۶۵
۵۲
۹/۳۴
۴۶/۲۰±۲۸/۹۷

کم
۶
۲/۴۶
۷
۸/۵۳
۷۹/۱۶±۲۳/۸۸

بسیار کم
۶
۷/۶۶
۳
۳/۳۳
۰۲/۲۲±۹۴

میزان موفقیت در حل مسایل و مشکلات
بسیار زیاد
۸
۸/۳۰
۱۸
۲/۶۹
۶۵/۲۷±۷۳/۸۱
۰۰۰۱/۰ **

زیاد
۷۱
۸/۴۰
۱۰۳
۲/۵۹
۵۲/۲۰±۳۰/۸۶

متوسط
۱۱۷
۶۵
۶۳
۳۵
۵۴/۱۸±۲۹/۹۶

کم
۱۵
۷۵
۵
۲۵
۳۷/۱۹±۲۰/۱۰۱

بسیار کم
۳
۷۵
۱
۲۵
۱۵/۱۵±۲۵/۱۱۲

درخواست کمک از اشخاص در برخورد با مشکل
دوستان
۵۲
۶۵
۲۸
۳۵
۳۲/۱۸±۲۴/۹۵
۰۰۰۱/۰ **

خانواده
۱۳۶
۳/۵۳
۱۱۹
۷/۴۶
۲۵/۲۰±۱۴/۹۳

اقوام نزدیک
۴
۴/۴۴
۵
۶/۵۵
۱۹/۱۷±۸۹/۸۹

فرد حرفه ای در آن زمینه
۱۲
۶/۲۸
۳۰
۴/۷۱
۷۶/۲۲±۹۸/۷۴

سایر افراد
۸
۳/۵۳
۷
۷/۴۶
۵۶/۲۳±۸۷/۸۸

ارزیابی رفتار پدر
دموکراتیک
۱۴۴
۷/۴۹
۱۴۶
۳/۵۰
۹۸/۲۱±۳۶/۹۰
۱۶۵/۰ **

دیکتاتوری
۱۷
۸/۵۴
۱۴
۲/۴۵
۷۸/۱۷±۳۵/۹۳

آسان گیرانه
۴۷
۳/۶۵
۲۵
۷/۳۴
۴۳/۱۸±۷۹/۹۴

ارزیابی رفتارمادر
دموکراتیک
۱۳۲
۱/۴۷
۱۴۸
۹/۵۲
۲۸/۲۱±۲۹/۸۹
۰۲۳/۰ **

دیکتاتوری
۱۱
۱/۶۱
۷
۹/۳۸
۱۶/۲۰±۶۱/۹۴

آسان گیرانه
۶۶
۶۶
۳۴
۳۴
۲۶/۱۸±۷۶/۹۵

ادامه جدول شماره ۶:
وضعیت مهارت حل مسئله

متغیر
نامطلوب
مطلوب
میانگین و انحراف معیار نمره مهارت حل مسئله
سطح معناداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سن (میانگین ± انحراف معیار)
۳۴/۲±۲۴/۲۱
۱۵/۳±۴۸/۲۱

۳۶۱/۰ ***
۰۴۶/۰-=r
تعداد خواهر برادر (میانگین ± انحراف معیار)
۷۵/۱±۲۹/۲
۶۵/۱±۹۶/۱

۰۰۴/۰ ***
۱۴۴/۰=r
* mann-whitney test
** kruskal-wallis test
*** Spearman,s correlation
جدول فوق نشان می دهد که بین مهارت حل مسئله با جنس (۰۰۵/۰=P)، محل سکونت (۰۳۷/۰=P)، رضایت از ارتباط با دوستان و همسالان (۰۰۱/۰=P)، موفقیت درک شده در حل مسائل و مشکلات توسط فرد (۰۰۰۱/۰=P)، درخواست کمک از اشخاص (۰۰۰۱/۰=P)، ارزیابی رفتار مادر توسط فرد (۰۲۳/۰=P) و با تعداد خواهر و برادر (۰۰۴/۰=P)، ارتباط آماری معناداری وجود دارد و ارتباط بین مهارت حل مسئله با سطح تحصیلات مادر، نزدیک به معناداری می باشد (۰۵۳/۰=P).
براساس آزمون آماری صورت گرفته، بین مهارت حل مسئله و جنس ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه اکثریت افراد مونث (۲/۵۰%)، میزان مهارت حل مسئله بالاتری داشتند (میانگین مهارت حل مسئله:۶۴/۲۰±۳۵/۸۹).
بین مهارت حل مسئله و محل سکونت ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه در اکثریت افرادی که با والدین خود زندگی می کردند (۵/۵۰%)، میزان مهارت حل مسئله بالاتر بود (میانگین: ۳۷/۲۱±۸۹).
بین مهارت حل مسئله و رضایت از ارتباط با دوستان و همسالان ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه در اکثریت افرادی که از ارتباط با دوستان و همسالان خود بسیار زیاد رضایت داشتند (۳/۵۶%)، میزان مهارت حل مسئله بیشتر از سایرین بوده است (میانگین ۴۱/۲۱±۳۳/۸۸).
بین مهارت حل مسئله و میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه در اکثریت کسانی که در حل مسائل و مشکلات خود را بسیار موفق ارزیابی می کردند (۲/۶۹%)، میزان مهارت های حل مسئله بالاتر بود (میانگین: ۶۵/۲۷±۷۳/۸۱).
بین مهارت حل مسئله و درخواست کمک از اشخاص در برخورد با مشکل ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه اکثریت افرادی که هنگام برخورد با مشکل از فرد حرفه ای در آن زمینه خاص درخواست کمک می کردند (۴/۷۱%)، مهارت حل مسئله بیشتری داشتند (میانگین ۷۶/۲۲±۹۸/۷۴).
بین مهارت حل مسئله و ارزیابی نوع رفتار مادر ارتباط آماری معناداری وجود دارد، به طوریکه اکثریت کسانی که رفتار مادرانشان را دموکراتیک ارزیابی می کردند (۹/۵۲%)
، میزان مهارت حل مسئله بالاتری داشتند (میانگین ۲۸/۲۱±۲۹/۸۹).
همچنین، بین تعداد خواهر و برادر با نمره مهارت حل مسئله همبستگی مثبت و معناداری برقرار می باشد (۰۰۴/۰=P، ۱۴۴/۰=r) یعنی با افزایش تعداد خواهران و برادران دانشجو، نمره مهارت حل مسئله افزایش یافته و مهارت حل مسئله در فرد کاهش می یابد.
جدول شماره ۷: برآورد ضرایب رگرسیونی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با مهارت های حل مسئله براساس مدل رگرسیون لجستیک چندگانه
عوامل مرتبط
ضریب رگرسیونی
خطای معیار
سطح معنی داری
شانس نسبی۸۹
فاصله اعتماد ۹۵% شانس نسبی۹۰

حدپایین
حد بالا
تعداد خواهر و برادر
۱۷/۰-
۰۷/۰
۰۱۹/۰
۸۵/۰
۷۳/۰
۹۷/۰
سطح تحصیلات مادر
۳۱/۰-
۱۴/۰
۰۲۶/۰
۷۴/۰
۵۶/۰
۹۶/۰
میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات
۶۷/۰
۱۶/۰
۰۰۰۱/۰
۹۵/۱
۴۲/۱
۶۸/۲
ارزیابی نوع رفتار مادر

۰۱۳/۰

دموکراتیک
۷/۰
۲۷/۰
۰۱/۰
۰۱/۲
۱۸/۱
۴۲/۳
دیکتاتوری
۳۱/۰-
۶۱۴/۰
۶۱۴/۰
۷۳/۰
۲۲/۰
۴۴/۲
سهل گیرانه
گروه مرجع۹۱
مقدار ثابت (اثر عوامل ناشناخته)
۸۵/۱
۶۴/۰
۰۰۴/۰
۳۵/۶

براساس اطلاعات جدول بالا تاثیر تعداد خواهر و برادر (۰۱۹/۰=P)، سطح تحصیلات مادر (۰۲۶/۰=P)، میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات (۰۰۰۱/۰=P) و ارزیابی نوع رفتار مادر (۰۱۳/۰=P) از عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با مهارت حل مسئله هستند.
دانشجویانی که رفتار مادر خود را دموکراتیک ارزیابی کرده بودند نسبت به گروه مرجع (دانشجویانی که رفتار مادرشان را سهل گیرانه ارزیابی کرده بودند)، ۰۱/۲ برابر، شانس بالاتری در مهارت حل مسئله داشتند (۰۱/۰ = P، ۰۱/۲ = OR، ۴۲/۳ – ۱۸/۱ = C.I. OR 95%).

نمودار شماره ۲: وضعیت مهارت های حل مسئله بر حسب تعداد خواهر و برادر

با افزایش تعداد خواهران و برادران فرد، میزان مهارت حل مسئله در دانشجو کاهش می یابد.

نمودار شماره ۳: وضعیت مهارت های حل مسئله بر حسب سطح تحصیلات مادر
با افزایش سطح تحصیلات مادر تا حد زیر دیپلم، مهارت حل مسئله دانشجویان افزایش می یابد، اما با افزایش سطح تحصیلات مادر از دیپلم و بالاتر از آن، مهارت حل مسئله کاهش می یابد.

نمودار شماره ۴: وضعیت مهارت های حل مسئله بر حسب میزان موفقیت در حل مسائل و مشکلات
با افزایش میزان موفقیت درک شده فرد در حل مسائل و مشکلات، مهارت دانشجو در حل مسئله نیز افزایش می یابد.

نمودار شماره ۵: وضعیت مهارت های حل مسئله بر حسب ارزیابی نوع رفتار مادر

دانشجویانی که رفتار مادران خود را دموکراتیک ارزیابی کرده بودند، نسبت به سایر افراد، مهارت بیشتری در حل مسئله داشتند.

جدول شماره ۸: ارتباط عوامل آموزشی با وضعیت مهارت های حل مسئله
وضعیت مهارت حل مسئله

متغیر
نا مطلوب
مطلوب
میانگین و انحراف معیار نمره مهارت حل مسئله
سطح معناداری

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سابقه شرکت در کلاس مهارت زندگی
بله
۳۹
۵۲
۳۶
۴۸
۷۰/۲۳±۸۱/۹۳
۴۷۸/۰ *

خیر
۱۷۴
۲/۵۳
۱۵۳
۸/۴۶
۱۳/۲۰±۹۶/۹۰

میزان رضایت از رشته تحصیلی
بسیار زیاد
۲۰
۸/۴۰
۲۹
۲/۵۹
۱۱/۲۴±۶۵/۸۵
۰۰۰۱/۰ **

زیاد
۶۸
۲/۴۴
۸۶
۸/۵۵
۰۳/۲۱±۳۲/۸۶

متوسط
۸۹
۳/۵۹
۶۱
۷/۴۰
۸۹/۱۸±۵۳/۹۵

کم
۲۳
۹/۷۱
۹
۱/۲۸
۴۲/۱۶±۸۴/۹۹

بسیار کم
۱۴
۷/۷۳
۵
۳/۲۹
۱۹/۱۹±۶۸/۱۰۱

دانشکده محل تحصیل
رشت
۱۶۶
۴/۵۷
۱۲۳
۶/۴۲
۵۰/۲۱±۸۴/۹۲
۰۱۱/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *