ژانویه 19, 2021

منبع تحقیق درمورد موفقیت سازمان

مسئولیت سود دهی به عهده همه بخشها گذارده صورت می گیرد .
3- هماهنگی در بخشها در سطوح مختلف به آسانی صورت می گیرد .
4- زمینه برای تصمیم گیری در تمام سطوح مدیریت ممکن می باشد .
5- ترتیب مدیران یا بطور کلی نیروی انسانی در سطح عمومی آسانتر صورت می گیرد
ب) معایب
1- بیشتر نیروی انسانی (مدیران )با تخصص های بالا مورد نیاز است .
2- کنترل فعالیت های اقتصادی و نگهداری اطلاعات لازم در این مورد مشکل می گردد.
3- کنترل برای مدیران در سطوح بالا دشواراست .
3- سازمان براساس منطقه عملیات
در تقسیم کار بر حسب منطقه عملیات برای هر ناحیه یا منطقه معین یک واحد سازمانی با اختیارات وسیع تشکیل میگردد که در این حالت روسای سازمان های مربوطه مسئول اجرای عملیات در مناطق مورد عمل هستند البته تقسیم کار در واحد های داخلی ممکن است بر اساس نوع فعالیت تخصصی محصول و حتی می تواند ترکیبی از اینها باشد (همانگونه که در نمودار 7 ملاحظه می فرمائید).
طبیعی است این نوع سازماندهی برای موسسات که نسبتا بزرگ بوده و تا حدودی متکی به بازارهای محلی است بسیار مفید بوده زیرا این امر باعث سهولت دستیابی مصرف کنندگان به بازارهای مورد نیاز خواهد گردید وبه طبع باعث افزایش فروش خواهد شد.
الف) مزایا
1- مسئولیت را در سطوح پائین ایجاد می نماید .
2- تاکید روی بازارها و مسائل محلی دارد .
3- هماهنگی عملیات به نحو مطلوبی در منطقه اعمال می شود.(رشد می نماید)
4- ارتباطات رو در رو یا مستقیم می باشد و از این امر به نحو مطلوبی سازمان میتواند بهره مند شود.
5- زمینه را برای تعلیم مدیران در تمام سطوح فراهم می نماید .

ب)معایب
1- به مدیران در سطوح مدیریت بالا احتیاج پیدا می شود .
2- باعث حفظ ونگهداری خدمات مرکزی اقتصادی از یک طرف و از طرف دیگر ممکن است احتیاج به نگهداری وحفظ همان خدمات اقتصادی چون اداره کار کنان خرید و….در سطح منطقه گردد .
3- کنترل را برای مدیران سطح بالا مشکل می نماید .
4- سازمان بر اساس مشتری (ارباب رجوع)
سازماندهی بر اساس مشتری وقتی صورت می پذیرد که یک بخش فروش یا همه محصولات تولیدی یک شرکت برای یک دسته خاص از مشتریان تولید و فروخته شود در این حالت سازمان را بر اساس نوع مشتریان سازماندهی کرده به طوری که مشتری برای خرید کالا یا خدمات خاص مستقیما به بخش مربوط مراجعه می نماید . بعنوان مثال :اگر یک شرکت الکترو نیک را در نظر بگیرید تقریبا با سه دسته از مشتریان مواجه است مشتریان نظامی صنعتی و مصرف کننده که موجب می شود این شرکت سازمان خود را همانگونه که در نمودار 8 مشاهده میگردد طبقه بندی وسازماندهی نماید البته این نوع سازمان دهی کمتر به کار گرفته می شود و بطذ معمول از رده میانی به پایین سازمان میباشد مبنای این نوع سازمان دهی خواست ونیاز مشتری است.
الف) مزایا
1- تمرکز یافتن روی نیازها و خواسته های مشتریان
2- به مشتریان این احساس را می دهد که عرضه کنندگان کالا و خدمات به خواسته ها و مسائل آنه اهمیت می دهند
3- مهارت در شناخت مشتریان را افزایش می دهد.

ب) معایب
1- هماهنگی عملیات را برای پاسخ به نیاز مشتریان ممکنست با مشکل مواجه سازد
2-به مدیران ستادهای تخصصی وکارکنان ماهر برای رفع مشکلات و خواسته های مشتریان نیاز است
3- گروههای مشتریان ممکن است به وضوح تعریف و طبقه بندی نشده باشند.
5- سازمان براساس خدمت
در این نوع سازمان کلیه فعالیتهای مشابه یا غیر مشابهب که برای انجام خدمات یا تولید کالای معینی لازم است دسته بندی شده ودر یک واحد سازمانی قرار میگیردند. این نوع طبقه بندی برای سازمانهایی که کالا و خدمات متنوع را تولید می نماید مفید است زیرا موجب تسهیل در امر هماهنگی فعالیتها در راستای اهداف مورد نظر است.
اگرچه اغلب تصور می رود که بخشهای ستادی بر این نوع سازماندهی ترجیح دارند ولیکن سازماندهی بر اساس خدمت جهت کسب اثر بخشی کنترل ویا هر دو با هم در سازمان مطرح است البته به عنوان یک شکل سازمان دهی میبایست سازمان بر اساس نوع خدمت بدقت مورد برسی و ملاحظه قرار گیرد.
در یک موسسه تجاری یا غیر تجاری انواع بخش های تجاری چون امور کارکنان(بویژه استخدام آموزش وگزارشات کارمندی) حسابداری خرید وسایر موارد دیگر دیده می شود.
فعالیتهایی که تا حدودی مشابه اند در بخش های خدماتی ویژه متمرکز شده اند و بدین ترتیب می توان از این نوع سازمان دهی جهت اثر بخشی کنترل یا هر دو باهم در سازمان بهره برد.
بطور خلاصه مزایا ومعایب اینگونه سازمان ها به شرح زیر است :

الف) مزایا
1-باعث صرفه جویی هزینه فعالیت های خدماتی می گردد زیرا فعالیت هائی در بخش های ویژه (تخصصی) متمرکز می شود.
2-باعث توسعه وافزایش درجه تخصصی در مناطق مدیریت و متخصصان خدماتی می گردد.
ب)معایب
1- خطر عدم کارائی
2- کنترل بیش از حد بر روی سازماندهی بر اساس خدمات
3- ایجاد مشکلات و موانع به هنگام ارائه خدمات مناسب برای مشتریان
6- ساخت خزانه ای یا ماتریسی
یکی از اشکال مورد استفاده که بطور متنوعی مورد بهره برداری واقع شده است سازمان بر اساس ماتریس است که از آن به عنوان سازمان پروژه وشبکه نیز نام برده می شود در سازمان بر اساس پروژه (سختمان دوبعدی با ساخت ماتریسی) در یک بعد تخصص های لازم برای انجام وظایف(پروژه) بر حسب درجات مختلف تخصص و مهارت تحت سرپرستی مدیرانگروه ها قرار می گیرند.
در بعد دیگر محصول به صورت پروژه هایی با مشخصات معین نظیر تاریخ شروع و پایان پروژه اعتبار پروژه مشخصات عملکرد و اجرائی معین قرار دارند که توسط یک فرد مجری یا مدیر پروژه هماهنگ و اداره میشوند.
مدیران پروژه از میان کارشناسان تخصص های لازم را برای انجام عملیات تخصصی در دوره پروژه انتخاب می کند. این افراد درمدت اجرای پروژه از لحاظ تخصصی و همچنین سازمانی تحت نظارت مستقیم مدیر پروژه قرار دارند ودر انقضای عملیات روژع مجددا به گروه تخصص خود باز می گردند.سازمان براساس پروژه در حقیقت یک نوع ترکیب بین بخش بندی تخصصی وظیفه ای ومحصول است که در نهایت امر باعث افزایش بهره وری سازمان وارضای مشتریان شرکت می گردد.
این نوع سازمان در واقع شکل پیشرفته تری از سرپرستی چند جانبه است و در موسسات بزرگ اعمال فنی پیچیده و متعددی را انجام می دهند بکار می رود. البته این نوع تقسیم بندی قبلا بیشتر در سازمانهای تحقیقاتی و مشاوره ای مراکز آموزشی مورد استفاده قرار می گرفت.
در حال حاضر علاوه بر سازمان مذکور در شرکت های بزرگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد جدول10 یکی از سازمانهای ماتریسی را نشان می دهد.بطوریکه در این نمودار ملاحظه می نمائید در یک بخش مدیران وظیفه ای عهده دار وظایف مهندسی می باشند که با هدایت مدیران پروژه امکان به انجام رسیدن محصول را دریک پروژه دنبال می نمایند. سازمان بر مبنای پروژه از جهات متعدد با سازمانهای متداول متفاوت است برای مثال:سازمانی بر مبنای پروژه یک تعهد موقت است نه دائمی وحدت فرماندهی رعایت نمی شود سلسله مراتب و ارتباط صف و ستاد به گونه ای که در اغلب سازمان ها متداول است مفهوم ندارد واز همه مهم تر یک رشته روابط دائم ومستمر بین واحد های مختلف برقرار می شود به گونه ای که بدون همکاری نزذیک آنها پیشرفت اجرای طرح امکان پذیر نیست.
الف) مزایا
1-هدف کس نتیجه مطلوب است
2- هویت حرفه ای وتخصصی افراد حفظ می گردد.
3- میزان سود هر محصول مشخص می گردد.
ب) معایب
1- تضاد در حدود اختیار سازمان بین مدیرانگروه های مهندسی ومدیران پروژه وجود دارد.
2- نیاز به ایجاد ارتباط گسترده وجود دارد و جلسات مکررو تصمیم گیری های بیش از حد است
3-امکان بروز دستورات متناقض فراوان وجود دارد
7- ساخت سازمانی باگروه های متداخل
در این نوع ساختار دهی سازمان به عنوان شبکه ای ازگروه های به هم پیوسته طراحی می گردد در این نوع ساختاردهی عملکرد کلی سازمان را فقط موهون کیفیت کارگروه ها نمی داند بلکه به هم پیوستگی اینگروه ها مد نظر است ضمن این که ایفای نقش مدیران را امکان پذیر می سازد تا وقتی تلاشهای فردی را به تلاش های گروهی واهداف فردی را به اهداف گروهی تبدیل نماید و بدینوسیله مشارکت افراد را در برنامه ریزی حل مساله و تصمیم گیری امکان پذیر سازد این نوع ساختار سازمانی را سیستم اثر بخشی تعاملی مدیریت نیز خوانده می شود
گروههای متداخل
– ترکیب مختلط
در عمل بسیاری از سازمانها وموسسات ترکیبی از طرح های ساختاری را در سازمان ممکن است بکار گیرند تا از مزایای انعطاف پذیری طرح های ترکیبی استفاده نمایند برای مثال : در یک واحد تولیدی ممکن است سازمان در مرحله اول بر اساس نوع محصول در مرحله بعد بر اساس نوع عملیات یا وظیفه تقسیم شود.(مثلا فروش و تولید)
بعد خود فروش را بر اساس منطقه عملیات تقسیم نمائیم و تولید را نیز بر اساس نوع محصول طبقه بندی نمائیم وحال این پرسش مطرح است که کدامیک از اشکال متداول سازمانی بهترین مزیت را دارد؟
یک بهترین روش سازماندهی با بخش بندی سازمان که قابلیت اجراء و در عین حال برای همه سازمان ها و همه موقعیت ها وجود داشته باشد وجود ندارد.

سازماندهی از نظر اسلام
در مدیریت خدا گونه کارکنان یک ارگان باید در چارچوب وظیفه که به آنها محول شده از مدیر مربوط به خود فرمان بگیرد و فرمانبرداری نمایند و به نوبه خود مدیران هر قسمت از ما فوق خود فرمانبرداری نمایند چرا که اگر کثرت فرماندهی وجود داشته باشد ،کارکنان ممکن است در تضاد فرمانها قرار بگیرند و نتوانند کار محوله را تشخیص وانجام دهند . قران نیز این سیاست را که اهمیت دادن به گروه های کوچک و سازماندهی میان انهاست در ضمن سرگذشت قوم موسی به ما میاموزد.
حضرت محمد(ص)نیز چون زمام امور مدینه را بدست گرفتند برای ایجاد نظم و عدالت و توزیع عادلانه در قانون اساسی مدینه،مردم را به اقوام گوناگون تقسیم کردند و هر قوم و قبیله ای را مسئول تامین افراد حل مشکلات و کمبود های انان قرار دادند. در حال حاضر تقسیم حجاج به کاروانها نمونه خوبی است برای توزیع عادلانه مواد میان انها. دین مبین اسلام دین تشکیلات است. در این دین که ایین دعوت به خیر و نهی از منکر از ارکان ان است وجود تشکیلات منظم ضرورت دارد.دستورات دینی ما باید هویت و ساختار هماهنگ و یک پارچه به خویش بگیرد و فعالیت ثمر بخش با شیوه بازدهی بیشتر داشته باشد .با کمی دقت در زندگی پیامبر اکرم(ص)متوجه میشویم که روش دعوت آن رهبر الهی نه تنها با شیوه سازمان دهی و تشکیلات بیگانه نبوده بلکه همواره با نظم سازمانی و تشکل همراه بوده است. یکپارچه کردن و هماهنگ نمودن فعالیت های تبلیغی برای اشاعه دین مبین اسلام همسو کردن انها و بر گزیدن شیوه ای بارور تر و ثمر بخش تر در جهت ایجاد فضای تشکیلاتی نه تنها در عصر ما مجاز و مشروع است بلکه جنبه و جوب ولزوم نیز به خود می گیرد .با بررسی دقیق این مطلب روشن خواهد شد که سازماندهی در سطوح مختلف مورد توجه رهبران اسلام بوده است. حضرت علی (ع)در نهج البلاغه می فرماید:(هر یک از کارگذاران را عهده دار مسئولیت مشخص به همراه شرح وظایف بگردان چرا که این عمل موجب پیشگیری از کاهلی و سستی و فرار از مسئولیت است .با سازمان دهی مسیر راه افراد سازمان تبیین می شود و از کحرویها و انحرافات از خط مشی سازمان جلوگیری میشود در واقع پیروی از راه های دیگر و افتادن در مسیرهای غیر مستقیم به علت ناهمخوانی های با اهداف سازمان انسجام گروهی را از بین می برد . پس باید راه روشن باشد و این امر در سایه سازماندهی دقیق صورت می پذیرد.(و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعو السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصیکم به لعلکم تتقون)(انعام ایه 53)این است راه راست از ان پیروی کنید و از راه های دیگر که موجب تفرقه و پریشانی شماست جز از راه خدا مطابعت نکنید و این است سفارش خدا به شما که پرهیزکار شوید.
علی (ع)فرمود:الامورالممنتظمه یفسد ها الخلاف)کارهای منظم را کارهای نا منظم و نامرتب نابود می کند .با دقت در مفهوم فرمایش حضرت مشخص میشود که نه تنها تشکیلات لازم و ضروری است که نبود ان مضر است .البته توجه به این نکته لازم است که فعالیت و سازماندهی اسلامی با سازماندهی غیر اسلامی تفاوت زیادی دارد که این ریشه در تفاوت ماهیت و طبیعت و جوهر ایدئولوژی اسلام و سایر مکاتب دارد.در تشکیلات و سازماندهی اسلامی افراد و دست اندرکاران نظام در جهت رسالت گام برداشته نه رسالت انسانیروی از خدا و رسول خدا وجود دارد نه هر چیز غیر ان. در این تشکیلات تلاش گران پاداش و مزد خود را از دستان همیشه گسترده پروردگار می گیرند نه انسان هایی که افریننده او هستند . در تشکیلات و سازماندهی غیر اسلامی برتری و توفق افراد تابع موضوع و مرتبت انها در تشکیلات است.اوامر و دستورات فقط بر اساس سلسله مراتب صورت می پذیرت اما برتری در سازماندهی اسلامی بر اساس برتری در پیشگاه الهی است (ان اکرمکم عند الله اتقیکم)ملاک تقوی الهی است.
جامه ما از حیث پشتوانه تشکیلات نیز غنی است و منابع و امکانات فراوانی برای استفاده و بهره جویی داریم که اولین ان قران و سپس احادیث و روایات و سخنان ارزشمندی است که جمع آوری شده یا مندرج است در کتاب گرانقدر نهج البلاغه (خطبه158)که دستور عمل عملی و عینی برای مدیران است.(فی صفه القران الا ان فیه علم ما یاتی و الحدیث عن الماضی ودواء دائکم و نظم ما بینکم.)امام در توصیف قران می فرماید :در ان علم ودانش فراوان و انچه بیاید وجود دارد و سخن در مورد گذشتگان و داوری درد شما و نظم انچه میان شما می باشد.
در سازماندهی گروه انچه مهم است اموزش برای بهبود سازماندهی است. برای اموزش مداوم اجزا به منظور تداوم و تقویت ساختاری که روش های مختلف اموزش می توان استفاده کرد . یکی از این روش ها اموزش اجزای گروه به دست افراد گروه خودی است .پس سازماندهی با اموزش مداوم همگون بوده و همخوانی دارد و از ملزومات ان است.
(کونوا ربابیین،بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون)خداشناس و خداپرست باشید چنان چه این حقیقت را به دیگران می اموزید خود نیز یاد می گیرید .(ال عمران ایه 79)ربانی در این ایه منظور دانشمندان و علمایی هستند که مسئولیت تربیت و پرورش افراد جامعه را بر عهده آنهاست .این علما مانند شمعهای فروزان روشنی بخش راه و مسیر انسانها هستند.
آموزش همنوایی و همبستگی را در سازمان تقویت می کند در سازماندهی گروه زمانی میتوان انتظار همبستگی و همنوایی داشت که برای اعضا بینات و دلایل و ادله متعارف وجود داشته باشد در غیر این صورت فقدان موفقیت سازماندهی موجب از هم گسیختگی گروه خواهد شد .(و لاتکونوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *